Αναμένεται η δράση "Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων"

Time to read
less than
1 minute
Read so far

November 15, 2018 - 10:07
0 comments

Το προσεχές διάστημα αναμένεται να προκηρυχθεί η δράση "Ενίσχυση μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων" (Υπομέτρο 6.3) του ΠΑΑ 2014-2020. Οι δικαιούχοι θα λάβουν οικονομική ενίσχυση κατ'αποκοπή (όχι βάσει τιμολογίων) σε 2 δόσεις. 

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του μέτρου είναι τα φυσικά πρόσωπα (αρχηγοί σε ατομικές ή οικογενειακές εκμεταλλεύσεις), κάτοικοι περιοχών με πληθυσμό ως 5.000 κατοίκους τα οποία έχουν αγροτική εκμετάλλευση στις περιοχές αυτές με μέγεθος τυπικής απόδοσης μεταξύ 5.000€ και 7.999€ .

Κατά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας, τα φυσικά πρόσωπα αυτά μπορεί να είναι είτε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες είτε κάτοχοι γεωργικής εκμετάλλευσης να καλλιεργούν δηλαδή εκτάσεις αλλά παράλληλα να απασχολούνται και σε άλλες δραστηριότητες πέρα από τις αγροτικές. Κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα πρέπει να γίνουν κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Δεν είναι επιλέξιμα τα νομικά πρόσωπα, οι δημόσιοι φορείς, καινούριοι ή παλιοί δικαιούχοι νέων αγροτών, οργανώσεις παραγωγών ή οποιοδήποτε άλλο κοινό εταιρικό σχήμα (εξαιρούνται και οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι κύριοι εταίροι αυτών).

Προϋποθέσεις

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να ικανοποιούν όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Να κάνουν υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου για την ανάπτυξη της γεωργικής εκμετάλλευσης με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα 3 έτη και μέγιστη τα 4.
  • Να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων τουλάχιστον ως κάτοχοι εκμεταλλεύσεων. 
  • Η γεωργική τους εκμετάλλευση στην αρχική κατάσταση πρέπει να έχει τυπική απόδοση "εισόδου" τουλάχιστον ίση με 5.000€ ως  7.999€. 
  • Να έχουν υποβάλλει αίτηση ΟΣΔΕ για το σύνολο της εν λόγω γεωργικής εκμετάλλευσης κατά το έτος υποβολής της αίτησης από τον υποψήφιο δικαιούχο. 
  • Να εμπίπτουν στον ορισμό των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.
  • Να είναι μόνιμοι κάτοικοι στις περιοχές εφαρμογής του Υπομέτρου και η γεωργική εκμετάλλευση να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας (δυνατότητα καθημερινής πρόσβασης)
  • Θα πρέπει να τηρούνται η συμβατότητα με το εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο και πολιτικές και η μη διπλή χρηματοδότηση. 

Προϋπολογισμός/ Ποσό ενίσχυσης

Κάθε δικαιούχος θα λάβει οικονομική ενίσχυση ύψους 14.000€, ποσό το οποίο θα καταβληθεί σε 2 δόσεις (το 70% κατά την ένταξη και το υπόλοιπο 30% κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος).

Πηγή: 360funding.gr

Tags: