ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Ενημερωτικό Δράσης "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές"

Time to read
less than
1 minute
Read so far

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Ενημερωτικό Δράσης "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές"

February 11, 2016 - 20:02
0 comments
Ημ. Έναρξης: 
Thursday, April 7, 2016
Ημ. Λήξης: 
Friday, May 20, 2016
 
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα "Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές" του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020).
 
Στόχος: Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), την μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας».
 
Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν αποκλειστικά τους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) : 
Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, 
Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), 
Υλικά / Κατασκευές, 
Εφοδιαστική Αλυσίδα, 
Ενέργεια, 
Περιβάλλον, 
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, 
Υγεία
 
Δικαιούχοι: 
1. α. Υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή 
    β. Νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015. 
2. Διαθέτουν μέχρι 31/12/2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ και
3. Διαθέτουν κατά την έγκριση  του επενδυτικού σχεδίου τον ΚΑΔ που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο, εφόσον αυτός είναι διαφορετικός από τον/ους ΚΑΔ, στους οποίους ήδη δραστηριοποιείται η επιχείρηση.
 
Προϋποθέσεις Συμμετοχής υφιστάμενης επιχείρησης:
να έχει την κατά περίπτωση απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης αυτής, για τη/ις δραστηριότητα/ες  στην/ις οποία/ες δραστηριοποιείται. 
να λειτουργεί αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 [ΚΟΙΝΣΕΠ]).
 
Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τον συνολικό Κύκλο Εργασιών του έτους 2015 ή το ποσόν των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000€), αν ο κύκλος εργασιών είναι  μεγαλύτερος από τα  200.000€ και δεν μπορεί να είναι κατώτερος των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€). 
 
Ποσοστό επιχορήγησης:  40%. Στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού, το ποσοστό επιχορήγησης προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες.
 
Επιλέξιμες Δαπάνες:
Α.ΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
1Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος (μέχρι 40% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού)

1.1 Κτιριακές  υποδομές για τη λειτουργία   της επιχείρησης

1.2 Κτιριακές  υποδομές για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας

2Μηχανήματα – Εξοπλισμός (μέχρι 90% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού)

2.1 Μηχανολογικός Εξοπλισμός

2.2 Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας

2.3 Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης ΤΠΕ
2.4 Λοιπός Εξοπλισμός
3Άυλες Δαπάνες (100% και σε κάθε περίπτωση μέχρι 100.000€)
3.1 Πιστοποίηση Συστημάτων, Σχεδιασμός και Τυποποίηση
3.2 Προβολή - Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους 
3.3 Δικαιώματα Τεχνογνωσίας και αξιοποίησή τους  για την αποτελεσματικότερη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών
3.4 Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη/Καθοδήγηση επιχειρήσεων που θα συμβάλει στην βελτίωση της οργάνωσης και  παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, στην υποστήριξη καινοτομικής και τεχνολογικής επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας.
4
Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού ((μέχρι 40% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού και μέχρι 24.000€)
12.000,00€ ανά ΕΜΕ και μέχρι 2 ΕΜΕ
4.1 Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Υφιστάμενου Προσωπικού 
4.2 Πλήρες Μισθολογικό Κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού 
 
Σημειώνεται ότι δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού.
 
Προϋπολογισμός δράσης: Σύνολο: 130 εκατ. € (1ος κύκλος 2015: 40% και 2ος κύκλος 2016: 60%)
 
Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών: η ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης.
 
Περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων:  7/04/2016 έως 20/05/2016.