Υποέργο: Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα

Time to read
less than
1 minute
Read so far

April 14, 2022 - 15:52
0 comments

Δράση «Οικονομικός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα»

Υποέργο 2 «Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα»


Ύψος χρηματοδότησης: 98.111.000 €

Περίοδος υποβολής αιτήσεων ένταξης μετατέθηκε για την Πέμπτη 15.09.2022 έως Παρασκευή 30.09.2022, αρχική ημερομηνία έναρξης 23.05.2022, 1η τροποποίηση 18.07.2022, 2η τροποποίηση 30.08.2022.

Δικαιούχοι:

 • Συλλογικά Σχήματα, (Οργανώσεις Παραγωγών, Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις)
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και εταιρείες του εμπορικού δικαίου, (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., I.K.E., Α.Ε.), οι οποίες εφαρμόζουν συμβολαιακή γεωργία ως εξής:
  • μεταποιούν ή/και εμπορεύονται γεωργικό προϊόν, κατ’ ελάχιστον το 40% κατ’ έτος της αξίας των Α’ υλών που χρησιμοποιούνται στην ενισχυόμενη επένδυση είναι γεωργικό προϊόν συμβολαιακής γεωργίας,
  • η υποχρέωση εφαρμογής της συμβολαιακής γεωργίας ξεκινάει από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης της επένδυσης και είναι 3ετούς διάρκειας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 5ετούς διάρκειας για τις μεγάλες επιχειρήσεις.
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και εταιρείες του εμπορικού δικαίου, (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., I.K.E., Α.Ε.), οι οποίες εμφανίζουν βαθμό καθετοποίησης σε ποσοστό τουλάχιστον 40%, αξιοποιώντας ιδιοπαραγόμενα αγροτικά προϊόντα.
  • η υποχρέωση διατήρησης του ποσοστού καθετοποίησης ξεκινάει μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης της επένδυσης και είναι 3ετής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 5ετής για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

* Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα, που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης πριν την έκδοση της ατομικής εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης

Κριτήρια επιλεξιμότητας:

 • Η τεκμηρίωση κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου.
 • Η πρόβλεψη μίας δράσης του επενδυτικού σχεδίου που αφορά την πράσινη μετάβαση.
 • Η πρόβλεψη μίας δράσης του επενδυτικού σχεδίου που αφορά την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
 • Η τεκμηρίωση της βιωσιμότητας της επένδυσης.
 • Να μην είναι προβληματικές για την περίοδο έως την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Πηγές και ύψος χρηματοδότησης:

Η δημόσια ενίσχυση του υποέργου ανέρχεται σε 98.111.000,00€, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025 με ένταση ενίσχυσης ως εξής:

Μέγεθος ΕπιχείρησηςΚατώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμόςΑνώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμόςΈνταση ενίσχυσης ΠΑΜΘ
Μικρή500.000,00€3.000.000,00€50%
Μεσαία500.000,00€3.000.000,00€50%
Μεγάλη1.000.000,00€10.000.000,00€40%

Επιλέξιμες δαπάνες προτεινόμενης επένδυσης:

 • Κατασκευή, εκσυγχρονισμός και βελτίωση ακινήτων και περιβάλλοντος χώρου.
 • Οχήματα μεταφοράς Α’ υλών και προϊόντων, εντός του χώρου της μονάδας και οδικών μεταφορών. Επιλέξιμα οχήματα: ηλεκτρικά, μηδενικών εκπομπών CO2, εκπομπών CO2 > 50g/km.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει.
 • Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης.
 • Δαπάνες διασφάλισης προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία.
 • Άυλες δαπάνες (απόκτηση λογισμικού, δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, κ.α.).
 • Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχονται από εξωτερικούς συμβούλους.
 • Δαπάνες συμμετοχής σε οποιαδήποτε εμπορική έκθεση.
 • Δαπάνες για την επαγγελματική κατάρτιση.
 • Δαπάνες για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης.
 • Δαπάνες για την προώθηση γεωργικών προϊόντων.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

 • Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται σε 18 μήνες από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης.
 • Το πρώτο αίτημα καταβολής της ενίσχυσης υποβάλλεται εντός χρονικού διαστήματος 3 μηνών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης.
 • Κάθε αίτημα καταβολής της ενίσχυσης έχει ελάχιστο ποσοστό υλοποίησης το 10% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
 • Κάθε δικαιούχος έχει τη δυνατότητα υποβολής μέχρι δύο αιτημάτων τροποποίησης του επενδυτικού σχεδίου.
 • Με την ολοκλήρωση του επενδυτικού έργου, κάθε δικαιούχος αναλαμβάνει την τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων που απορρέουν για διάστημα τριών ετών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πέντε ετών για τις μεγάλες επιχειρήσεις.
Η εταιρεία ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης, διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στην επιτυχή σύνταξη επενδυτικών προτάσεων σε δράσεις στήριξης του αγροδιατροφικού τομέα. Επικεφαλής της παρούσας δράσης είναι ο Λάμπρος Εξίογλου, εξειδικευμένος Σύμβουλος Ανάπτυξης Πρωτογενούς Τομέα της ena.
 
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ή επισκεφθείτε μας στις παρακάτω διευθύνσεις:
 • Ξάνθη: 3ο χλμ Ξάνθης - Καβάλας, Τ: 25410 - 83370
 • Χρυσούπολη: Βεργίνας 1, Τ: 25910 - 23900
 • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]