Βόρειο Αιγαίο 14-20: Ενίσχυση της ίδρυσης (πολύ) μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Βόρειο Αιγαίο 14-20: Ενίσχυση της ίδρυσης (πολύ) μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων

July 27, 2020 - 13:28
0 comments
Ημ. Έναρξης: 
Thursday, December 19, 2019
Ημ. Λήξης: 
Tuesday, October 6, 2020

Σκοπός

Ενίσχυση καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, δημιουργία κινήτρων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, βελτίωση του βαθμού οικονομικής εκμετάλλευσης καινοτόμων ιδεών μέσω της μετατροπής τους σε εμπορεύσιμα προϊόντα/υπηρεσίες, βελτίωση των δεικτών επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια. 

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης:
 
(α) νομικά πρόσωπα - πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις (όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, που θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης μέχρι και την 1η εκταμίευση της επιχορήγησης και θα πραγματοποιήσουν δαπάνες στην Περιφέρεια Βορ. Αιγαίου) οι οποίες θα λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχείρησης εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα: Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης,Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε., Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν.4019/2011 (ΚΟΙΝΣΕΠ), Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής(Ν.Ε.Π.Α), που θα εδρεύουν στην ΠΒΑ.
 

(β) φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης, και τα οποία πρόκειται να ιδρύσουν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ ως προσαρμόστηκε με το παράρτημα του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής (Παράρτημα ΙV).

 
Οι υπό ίδρυση επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα εξής:
 • Nα συσταθούν και να έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας υποχρεωτικά μετά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης,
 • Να έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη/διάθεση/εμπορευματοποίηση προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω της εφαρμογής/ενσωμάτωσης: - καινοτομικών ιδεών ή - μη αξιοποιημένης επιστημονικής, τεχνολογικής ή και μη–τεχνολογικής γνώσης/ τεχνογνωσίας ή - καινοτόμων μεθόδων και διεργασιών στην παραγωγική διαδικασία/διαδικασία παροχής υπηρεσιών
 • Nα έχουν υποχρεωτικά (από ιδρύσεώς τους) κερδοσκοπικό χαρακτήρα υπό την μορφή εμπορικής εταιρείας ή ατομικής επιχείρησης, ή κερδοσκοπικού συνεταιρισμού Κοιν.Σ.Επ. και να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ πριν την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης.
Επιπρόσθετα των προϋποθέσεων που αναφέρονται παραπάνω, οι επιλέξιμοι δυνητικοί δικαιούχοι (υπό σύσταση επιχειρήσεις), θα πρέπει να πληρούν αθροιστικά και μία σειρά προϋποθέσεων που αναφέρονται αναλυτικά στο κείμενο της πρόσκλησης. 

Είδος ενίσχυσης

 • Επιχορήγηση / Επιδότηση
 • Ενίσχυση για έρευνα / καινοτομία / τεχνολογική ανάπτυξη

Επιλέξιμες Δαπάνες

Συνοπτικά οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι:

 • Κόστος για επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού (Εξυπηρέτηση κτιριακών αναγκών και διαμόρφωσης κτιρίων και χώρων / Ειδικές εγκαταστάσεις, Μηχανολογικός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός, Πληροφορική / Τηλεπικοινωνίες, Λοιπός Εξοπλισμός)
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών από εξωτερικούς συμβούλους/εμπειρογνώμονες, οι οποίες σχετίζονται αποκλειστικά με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, όπως η εκπόνηση επιχειρηματικού                  σχεδίου, μελέτης οικονομικής βιωσιμότητας, μελέτης έρευνας αγοράς, μελέτης σκοπιμότητας. Δεν είναι επιλέξιμες οι συνήθεις ή περιοδικές υπηρεσίες.

 • Ενισχύσεις για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχή μιας επιχείρησης σε εμπορική έκθεση ως εκθέτης.

 • Ενισχύσεις Καινοτομίας

i. Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού: Αφορά σε δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού (σχετίζονται με την απονομή   δικαιώματος που προκύπτει ως αποτέλεσμα ερευνητικών δραστηριοτήτων που εκτελεί, χρηματοδοτεί ή στις οποίες συμμετέχει ο δικαιούχος).
ii. Δαπάνες για υπηρεσίες καινοτομίας: Στην υποκατηγορία περιλαμβάνονται οι δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας. Οι εν λόγω συμβουλευτικές υπηρεσίες πρέπει να συνδέονται και να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. 
iii. Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας: Η υποκατηγορία περιλαμβάνει δαπάνες που αφορούν στην αγορά γνώσεων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (boughtorlicensed), οι οποίες είναι επιλέξιμες υπό την προϋπόθεση της τήρησης των    ίσων αποστάσεων. Δηλαδή θα πρέπει οι όροι της συναλλαγής μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών να μην διαφέρουν από εκείνους που θα είχαν οριστεί μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων και να μην περιέχουν κανένα στοιχείο αθέμιτης σύμπραξης. Κάθε συναλλαγή που προκύπτει από ανοιχτή, διαφανή και χωρίς διακρίσεις διαδικασία θεωρείται ότι πληροί την αρχή της τήρησης ίσων αποστάσεων.

 • Δαπάνες προσωπικού (Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού).

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για το μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού.

 •  Λειτουργικές δαπάνες

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες λειτουργίας της επιχείρησης για τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και αφορούν διάφορα λειτουργικά έξοδα (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, διαδικτύου, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κ.α.). Επισημαίνεται ότι οι λειτουργικές δαπάνες για να είναι επιλέξιμες θα πρέπει να αφορούν αποκλειστικά στην υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και να είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου.

Όλες οι δαπάνες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκτέλεση ενός έργου, οφείλουν να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις γενικές και ειδικές προβλέψεις των επί μέρους διατάξεων, που διέπουν κάθε κατηγορία δαπάνης, όπως αναφέρονται ειδικότερα στο Παράρτημα ΙΙΙ της Πρόσκλησης.

Προϋπολογισμός

€ 2.500.000

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 20.000€ έως 300.000€.

Ένταση Ενίσχυσης

Η ένταση της ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης είναι 60%. Σε περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον μια επιπλέον (1) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας (η επίτευξη του στόχου ελέγχεται κατά την τελική πιστοποίηση) η ένταση της ενίσχυσης δύναται να ανέλθει στο 70%. Στα έργα που η ένταση της ενίσχυσης φτάσει το 70% ο μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός περιορίζεται στο μέγιστο των 285.000€, ώστε η ενίσχυση να μην υπερβεί το όριο του Deminimis.

Χρονική Διάρκεια Υλοποίησης

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι έως 24 μήνες από την Απόφαση Ένταξης.

Διάστημα Υποβολών

Από Πέμπτη, 19/12/2019 έως Παρασκευή, 11/9/2020 (ώρα 15:00)
 

*Δυνητικοί δικαιούχοι που έχουν ήδη οριστικοποιήσει στο ΠΣΚΕ πριν την έκδοση της 2ης τροποποίησης μπορούν να επαν-υποβάλλουν την αίτηση τους στο ΠΣΚΕ.

1η τροποποίηση:  Ημερομηνία λήξης υποβολών τροποποιείται. Νέα προθεσμία 28/05/2020.

2η τροποποίησηΗμερομηνία λήξης υποβολών τροποποιείται. Νέα προθεσμία 30/07/2020.

3η τροποποίηση: Ημερομηνία λήξης υποβολών τροποποιείται. Νέα προθεσμία 11/09/2020.

4η τροποποίηση: Ημερομηνία λήξης υποβολών τροποποιείται. Νέα προθεσμία 06/10/2020.