Τι ορίζει η νέα ΚΑΠ για τη σύσταση Ομάδων & Οργανώσεων Παραγωγών

Time to read
less than
1 minute
Read so far

July 08, 2024 - 14:16
0 comments

Εν αναμονή της πρόσκλησης για την Παρέμβαση Π3-77-1.1. "Σύσταση Ομάδων & Οργανώσεων Παραγωγών" στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ελλάδας (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ το θεσμικό πλαίσιο με τις λεπτομέρειες εφαρμογής.

Η παρέμβαση έχει ως στόχο τη συνεργασία των αγροτών – κτηνοτρόφων και την ενθάρρυνσή τους να συστήσουν / συμμετάσχουν σε συλλογικά σχήματα (ομάδες παραγωγών ή οργανώσεις παραγωγών) στον τομέα της γεωργίας / κτηνοτροφίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν από κοινού τις νέες προκλήσεις της αγοράς και να ενισχύσουν τη θέση τους στην αλυσίδα αξίας της αγροδιατροφής. 

Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας

Δικαιούχοι της παρέμβασης είναι νέες Ομάδες Παραγωγών ή Οργανώσεις Παραγωγών:

  • με έδρα στην Ελληνική Επικράτεια
  • που έχουν αναγνωριστεί επίσημα (σε διάστημα εντός των προηγούμενων 5 ετών) 
  • που ανήκουν στην κατηγορία των ΜμΕ (Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων)
  • έχουν κατά την αναγνώριση ελάχιστο αριθμό μελών 12 (Ομάδες Παραγωγών Φυτικής κατεύθυνσης), 8 (Ομάδες Παραγωγών ζωικής κατεύθυνσης), 30  (Οργανώσεις Παραγωγών φυτικής κατεύθυνσης) και 20 (Οργανώσεις Παραγωγών ζωικής κατεύθυνσης)

Κατά εξαίρεση για τις βιολογικές Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών ο ελάχιστος αριθμός μελών διαμορφώνεται σε 6, 5, 15 και 10 αντίστοιχα. 

Η ελάχιστη αξία διακινούμενης παραγωγής είναι 100.000€ για τις Ομάδες Παραγωγών φυτικής ή ζωικής κατεύθυνσης και 300.000€ για τις Οργανώσεις Παραγωγών. Τα ποσά αυτά διαμορφώνονται σε 50.000€ και 150.000€ αντίστοιχα αν οι Ομάδες ή οι Οργανώσεις Παραγωγών είναι βιολογικές. 

Επιλέξιμες είναι και ομάδες παραγωγών που αναγνωρίστηκαν πριν τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Για τις ομάδες και οργανώσεις παραγωγών που αποτελούν σαφώς οριζόμενα μέρη νομικού προσώπου του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου βασική προϋπόθεση αποτελεί το να λειτουργούν με ξεχωριστική λογιστική/ή και διοικητική διαχείριση. 

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο, διάρκειας 5 ετών, με σαφείς και μετρήσιμους στόχους και καταγραφή των ενεργειών για την επίτευξη τους. 

Ποσά και ποσοστά στήριξης

Η οικονομική στήριξη χορηγείται με τη μορφή ποσού στήριξης, ανάλογου με τη διατεθείσα στο εμπόριο παραγωγή σε ετήσια βάση, ως ακολούθως:

  • 10% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 1ο έτος μετά την αναγνώριση (σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 8 σημείο β) του Καν. (ΕΕ) 2021/2115)
  • 8% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 2ο έτος μετά την αναγνώριση
  • 6% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 3ο έτος μετά την αναγνώριση
  • 4% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 4ο έτος μετά την αναγνώριση
  • 2% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 5ο έτος μετά την αναγνώριση

Η ετήσια στήριξη κάθε δικαιούχου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100.000€ και δε διανέμεται στα μέλη της Ομάδας ή της Οργάνωσης Παραγωγών.

Το ποσό στήριξης δε συνδέεται με επιλέξιμες δαπάνες ή κόστη. 

 Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ.