Σχέδιο Ανάκαμψης - Ελλάδα 2.0: Ψηφιακές Συναλλαγές

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Σχέδιο Ανάκαμψης - Ελλάδα 2.0: Ψηφιακές Συναλλαγές

June 17, 2022 - 15:40
0 comments
Ημ. Έναρξης: 
Wednesday, June 22, 2022
Ημ. Λήξης: 
Monday, October 31, 2022

Σκοπός του Προγράμματος «Ψηφιακές Συναλλαγές»

Σκοπός του Προγράμματος είναι η υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες:

 • τιμολόγησης,
 • έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και
 • διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών.
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας των ΜΜΕ, την αύξηση της ασφάλειας των συναλλαγών, καθώς και στην ενίσχυση της φορολογικής τους συμμόρφωσης.
 
Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να υλοποιήσουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες Κατηγορίες Ενεργειών: 
 • Κατηγορία 1: Αντικατάσταση EFT/POS. 
 • Κατηγορία 2: Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου / διακίνηση παραστατικών εν κινήσει. 
 • Κατηγορία 3: Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης. 
 • Κατηγορία 4: Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS. 
 • Κατηγορία 5: Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ. 
 • Κατηγορία 6: Αντικατάσταση ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών.

Δικαιούχοι

Υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης με ημερομηνία ίδρυσης/σύστασης πριν την 1/1/2022 και πληρούν μια σειρά προΰποθέσεων (δείτε αναλυτικά το αντίστοιχο πεδίο στη συνημμένη πρόσκληση).

Ύψος και ένταση ενίσχυσης

Επιλέξιμες δαπάνες επένδυσης

 • Κάθε δικαιούχος χρηματοδοτείται μέσω συστήματος επιταγών (vouchers) για την αγορών λύσεων μίας ή περισσοτέρων εκ των άνω κατηγοριών. 
 • Είναι δυνατός ο συνδυασμός ενισχύσεων μεταξύ των κατηγοριών (2), ή (3) διαζευκτικά (μία εκ των δύο) και επιπλέον, οποιωνδήποτε εκ των κατηγοριών (1), (4), (5) και (6).
 • Όλες οι λύσεις θα πρέπει να αφορούν τυποποιημένα εμπορικά προϊόντα, διαθέσιμα στην ελληνική ή/και διεθνή αγορά, με υφιστάμενες εγκαταστάσεις/ χρήστες και δυνατότητα πλήρους επιχειρησιακής λειτουργίας, που δύναται να επιδειχθεί εφόσον απαιτηθεί.
 • Κάθε προσφερόμενη λύση θα πρέπει να είναι λειτουργική, χωρίς άλλες προϋποθέσεις, λειτουργώντας αυτόνομα ή συνδεόμενη σε ήδη λειτουργούσα υποδομή (add on / connector). Σε κάθε περίπτωση η αγορά και ενεργοποίησή της θα πρέπει να προσθέτει επιχειρησιακή αξία στο Δικαιούχο.
 • Πρέπει να υπάρχει Τεχνική Υποστήριξη για το συγκεκριμένο ψηφιακό προϊόν/ υπηρεσία στην Ελλάδα ή στην ελληνική γλώσσα. Θα πρέπει να δηλωθούν τα στοιχεία της τεχνικής υποστήριξης, όπως το τηλεφωνικό κέντρο στο οποίο θα έχουν πρόσβαση οι Δικαιούχοι μετά την αγορά του προϊόντος.
 • Δεν είναι επιλέξιμη η προμήθεια υπηρεσιών που αφορούν συντήρηση ή σε υποστήριξη υπαρχόντων προϊόντων, όπως επίσης η ανανέωση ή χρονική επέκταση υπαρχουσών αδειών.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Για όλες τις κατηγορίες:
 • Αριθμός προσωπικού σε ΕΜΕ 
 • Κύκλος Εργασιών προς ΕΜΕ 
 • Μήνες Λειτουργίας 
Συμπληρωματικά για Κατηγορίες 1 & 2:
 • Η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης εμπίπτει σε εξαιρουμένους ΚΑΔ της υποχρέωσης ΦΗΜ (ΚΑΔ της ΠΟΛ 1002/2014). 
 • Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική περιοχη.
Συμπληρωματικά για Κατηγορία 2:
 • Η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης εμπίπτει σε ΚΑΔ στις υπηρεσίες Μεταφορών. 
 • Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική περιοχή. 
Συμπληρωματικά για Κατηγορίες 4, 5 & 6:
 • Η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης εμπίπτει σε ΚΑΔ Μεταποίησης ή σε λοιπούς κλάδους ΚΑΔ RIS3. 
 • Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική περιοχή.

Αιτήσεις

Οι Δικαιούχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, υποβάλλουν Αίτηση Χρηματοδότησης στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ) την οποία τηρεί και διαχειρίζεται ο Φορέας Υλοποίησης.

Συνολικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος «Ψηφιακές Συναλλαγές»

Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 162.440.000 €.
 • Κατηγορία ενέργειας 1: 15.000.000 €
 • Κατηγορία ενέργειας 2: 20.000.000 €
 • Κατηγορία ενέργειας 3: 33.210.000 €
 • Κατηγορία ενέργειας 4: 37.000.000 €
 • Κατηγορία ενέργειας 5: 45.500.000 €
 • Κατηγορία ενέργειας 6: 11.730.000 €

Περίοδος υποβολής αιτήσεων ένταξης

Προμηθευτές: από 22/6/2022 και καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος
 
Σύμφωνα με την 1η τροποποίηση της πρόσκλησης:
 
Κατηγορίες 1, 2 & 3: από 22/6/2022 έως και 31/10/2022,
 • Πραγματοποίηση αγορών προϊόντων και υπηρεσιών που εντάσσονται στις Κατηγορίες Ενεργειών, έως και 30/12/2022.
 • Ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου (cooling off period) για την οποία επιτρέπονται ορισμένες μόνο (κατ’ εξαίρεση) περιπτώσεις εξαργύρωσης vouchers: 30/01/2023
 • Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του Προγράμματος ορίζεται η 28/02/2023.
Κατηγορίες 4, 5 & 6: από 5/10/2022 έως και 15/12/2022
 • Πραγματοποίηση αγορών προϊόντων και υπηρεσιών που εντάσσονται στις Κατηγορίες Ενεργειών έως και 31/03/2023.
 • Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του Προγράμματος ορίζεται η 31/05/2023.

1η τροποποίηση 13/09/2022: Παράταση ημερομηνιών υποβολών και διαδικασιών αγοραπωλησίας για τις κατηγορίες 1, 2 και 3.