Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στη Δράση «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας»

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στη Δράση «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας»

August 08, 2019 - 10:32
0 comments
Ημ. Έναρξης: 
Monday, August 26, 2019
Ημ. Λήξης: 
Wednesday, September 25, 2019

 

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και πιο συγκεκριμένα στη Δράση 10.1.01 «Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας».

Στόχος

Σύμφωνα με την πρόσκληση, στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η διατήρηση και προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας, της οποίας το ενδιαίτημα συνδέεται στενά με τις αγροτικές γαίες. Οι γεωργικές εκτάσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των βιοτόπων της άγριας ορνιθοπανίδας, προσφέροντας τροφή και χώρους φωλιάσματος και αναπαραγωγής.

Πεδίο Εφαρμογής

Η Δράση 10.1.01 εφαρμόζεται στα αγροτεμάχια που είναι δηλωμένα στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του ενδιαφερόμενου για το έτος 2019 και βρίσκονται εντός των Ζωνών Ειδικής Προστασίας.

Προϋπολογισμός

Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (4.550.000€) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της δράσης μπορούν να κριθούν γεωργοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών, οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης

Ύψος Ενισχύσεων

Η ενίσχυση λαμβάνεται για την ενταγμένη έκταση εκφρασμένη σε εκτάρια και τα ποσά στήριξης παρουσιάζονται ανά ομάδα καλλιέργειας στον παρακάτω πίνακα: 

Ομάδα ΚαλλιέργιαςΜακεδονία & ΘράκηΘεσσαλίαΉπειρος, Νησιά Ιονίου, Πελοπόννησος, Δυτική ΕλλάδαΣτερεά Ελλάδα, Αττική, Νησιά Αιγαίου, Κρήτη
Σιτηρά (χειμερινά)42343535
Σανοδοτικά φυτά και ψυχανθή176143143143

Περίοδος και Διαδικασία Υποβολής Προτάσεων

Οι υποψήφιοι δύναται να υποβάλλουν αίτηση στη συγκεκριμένη Δράση κατά το χρονικό διάστημα 26/08/2019 - 25/09/2019.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στη δράση της παρούσας, υποβάλλουν προς τον ΕΦΔ, αποκλειστικά ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ).

Η εγγραφή στο εν λόγω σύστημα γίνεται στον ιστότοπο: https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται στον ιστότοπο: https://p2.dikaiomata.gr/M101AEO/