Προσκλήσεις 5 υποέργων της Δράσης: Οικονομικός Μετασχηματισμός Αγροτικού Τομέα

Time to read
less than
1 minute
Read so far

April 08, 2022 - 15:16
0 comments

Δελτίο τύπου με ημερομηνία 8 Απριλίου 2022, εξέδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σύμφωνα με το οποίο δημοσιεύτηκαν οι προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στα 5 έργα της Δράσης Οικονομικός Μετασχηματισμός Αγροτικού Τομέα.

Δελτίο Τύπου

Δημοσίευση Προσκλήσεων των 5 υποέργων της Δράσης Οικονομικός Μετασχηματισμός Αγροτικού Τομέα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
 
Δημοσιεύτηκαν οι προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στα 5 έργα της Δράσης Οικονομικός Μετασχηματισμός Αγροτικού Τομέα που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του ΥΠΑΑΤ συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 510 εκ €.
 
Οι προσκλήσεις αναρτήθηκαν στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ, οι νέες τροποποιήσεις των προσκλήσεων βρίσκονται στη σελίδα του Υπουργείου.
 
Τα υποέργα  που προκηρύσσονται είναι:
 
 1. Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων

  Στόχος του υποέργου είναι η δημιουργία οικονομιών κλίμακας και βιώσιμων εκμεταλλεύσεων, το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης του υποέργου, δλδ τα κεφάλαια που καλύπτει το ΤΑΑ, ανέρχεται σε 181,5 εκ. €. ενώ δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι Συλλογικά Σχήματα, Οργανώσεις Παραγωγών και σχήματα που εφαρμόζουν Συμβολαιακή Γεωργία. Ενδεικτικά οι επιλέξιμες δαπάνες που προβλέπονται αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών, αγορά εξοπλισμού, διαχείριση αποβλήτων και προστασία περιβάλλοντος, καθώς και δαπάνες συμβουλευτικής.
   
  Ο ελάχιστος προϋπολογισμός κάθε πρότασης προβλέπεται για τις ΜΜΕ στο 0,5 εκ. € και ο μέγιστος στα 12,5 εκ € για τις μεγάλες επιχειρήσεις, με το ποσοστό ενισχύσεων ανάλογα με την Περιφέρεια για τις ΜΜΕ να ανέρχεται στο 55 %
   
  Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης μετατέθηκε για τις 15/6/2022 και λήγει στις 30/09/2022, αρχική ημερομηνία έναρξης: 16/5/2022, 1η μετάθεση ημερομηνίας έναρξης: 31/5/2022.

  Συνημμένη θα βρείτε την Πρόσκληση της Δράσης 1.

  Διαβάστε περισσότερα για τη δράση Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων.

 2. Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα

  Στόχος του υποέργου είναι η υλοποίηση επενδύσεων με προσανατολισμό την πράσινη γεωργία και τη γεωργία ακριβείας, το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης του υποέργου, κεφάλαια που καλύπτει το ΤΑΑ, ανέρχεται σε 98,1 εκ. €, δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι συλλογικά σχήματα, Οργανώσεις Παραγωγών και σχήματα που εφαρμόζουν Συμβολαιακή Γεωργία. Ενδεικτικά οι επιλέξιμες δαπάνες που προβλέπονται αφορούν σε αγορά εξοπλισμού, εισαγωγή νέων τεχνολογιών ΤΠΕ και γεωργία ακριβείας, δαπάνες για δημιουργία αλυσίδων αξίας καθώς και δαπάνες συμβουλευτικής.

  Ο ελάχιστος προϋπολογισμός κάθε πρότασης προβλέπεται για τις ΜΜΕ στο 0,5 εκ. € και ο μέγιστος στα 10 εκ € για τις μεγάλες επιχειρήσεις, με το ποσοστό ενισχύσεων ανάλογα με την Περιφέρεια για τις ΜΜΕ να ανέρχεται στο 50 % και στο 75% για επενδύσεις σε ενσώματα ή σε άυλα στοιχεία ενεργητικού σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (ΜΜΕ) που συνδέονται με πρωτογενή γεωργική παραγωγή.

  Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης μετατέθηκε για τις 15/09/2022 και λήγει στις 30/09/2022, αρχική ημερομηνία έναρξης: 23/5/2022, 1η τροποποίηση 18/07/2022, 2η τροποποίηση 30/08/2022

  Συνημμένη θα βρείτε την Πρόσκληση της Δράσης 2.

  Διαβάστε περισσότερα για τη δράση Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα.

 3. Πράσινος αγρο-τουρισμός

  Στόχος του υποέργου είναι η ανάπτυξη του Αγροτικού Τουρισμού και η διασύνδεσή του με την Πρωτογενή Παραγωγή και την Μεταποίηση, το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης του υποέργου δλδ τα κεφάλαια που καλύπτει το ΤΑΑ ανέρχεται σε 49 εκ. €. Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι Νομικά πρόσωπα, Κοινωνικές Συνεταιριστικές επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες. Ενδεικτικά οι επιλέξιμες δαπάνες που προβλέπονται αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών, αγορά εξοπλισμού και νέων τεχνολογιών, δημιουργία αλυσίδων αξίας στην αγροδιατροφή, προώθηση νέων τουριστικών προϊόντων, συμβουλευτική.

  Ο ελάχιστος προϋπολογισμός κάθε πρότασης προβλέπεται στο 0,5 εκ. € για όλες τις επιχειρήσεις και ο μέγιστος στα 12,5 εκ € με το ποσοστό ενισχύσεων ανάλογα με την Περιφέρεια για τις ΜΜΕ να ανέρχεται στο 50 %.

  Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης μετατέθηκε για τις 05/07/2022 και λήγει στις 30/09/2022, αρχική ημερομηνία έναρξης 30/05/2022.

  Συνημμένη θα βρείτε την Πρόσκληση της Δράσης 3.

  Διαβάστε περισσότερα για τη δράση Πράσινος αγρο-τουρισμός.

 4. Αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών

  Στόχος του υποέργου είναι η δημιουργία οικονομικά βιώσιμων εκμεταλλεύσεων, με εξαγωγικό χαρακτήρα και φυτά ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή, το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης του υποέργου δλδ τα κεφάλαια που καλύπτει το ΤΑΑ να ανέρχεται σε 166,7 εκ. €. Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι συλλογικά σχήματα, Οργανώσεις Παραγωγών, Συνεταιρισμοί. Ενδεικτικά οι επιλέξιμες δαπάνες που προβλέπονται αφορούν σε εκρίζωση υφιστάμενης φυτείας, προμήθεια και εγκατάσταση νέων δενδρυλλίων και προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος στήριξης.

  Ο ελάχιστος προϋπολογισμός κάθε πρότασης προβλέπεται στο 0,5 εκ. € για ΜΕΕ και ο μέγιστος στο 1 εκ €. με το ποσοστό ενίσχυσης ανάλογα την Περιφέρεια κυμαίνεται περίπου από 40% έως 75%.

  Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης μετατέθηκε για τις 31/08/2022 και λήγει στις 30/09/2022, αρχική ημερομηνία έναρξης 28/07/2022.

  Συνημμένη θα βρείτε την Πρόσκληση της Δράσης 4.

  Διαβάστε περισσότερα για τη δράση Αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών.

 5. Γενετική Βελτίωση Ζώων

  Στόχος του υποέργου είναι η ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση του ζωικού κεφαλαίου και η αύξηση του εισοδήματος των παραγωγών, το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης του υποέργου δλδ τα κεφάλαια που καλύπτει το ΤΑΑ ανέρχεται σε 14,7 εκ. €. Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, Σύλλογοι και συνεργατικά σχήματα και Οργανισμοί ερευνών και διάδοσης γνώσεων. Ενδεικτικά οι επιλέξιμες δαπάνες που προβλέπονται αφορούν σε σράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης, μέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων, συλλογή και τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των ζώων, δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης καθώς και δαπάνες συμβουλευτικής.
   
  Ο ελάχιστος προϋπολογισμός κάθε πρότασης προβλέπεται στο 0,5 εκ. € για όλες τις επιχειρήσεις και ο μέγιστος στα 2 εκ € για τις ΜΜΕ με ποσοστό ενίσχυσης 70% - 80% .
   
  Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης μετατέθηκε για τις 27/07/2022 και λήγει στις 30/09/2022, αρχική ημερομηνία έναρξης 06/06/2022.
  Συνημμένη θα βρείτε την Πρόσκληση της Δράσης 5.
  Διαβάστε περισσότερα για τη δράση Γενετική Βελτίωση Ζώων.

Για όλα τα υποέργα οι αιτήσεις ενίσχυσης μαζί με το σύνολο των δικαιολογητικών θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου – www.gov.gr – στην ενότητα Γεωργία και κτηνοτροφία / Γεωργική Επιχειρηματικότητα, αφού πρώτα ο χρήστης κάνει εγγραφή.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ή επισκεφθείτε μας στις παρακάτω διευθύνσεις:
 • Ξάνθη: 3ο χλμ Ξάνθης - Καβάλας, Τ: 25410 - 83370
 • Χρυσούπολη: Βεργίνας 1, Τ: 25910 - 23900
 • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]