Προκηρύχθηκαν τα Σχέδια Βελτίωσης 2023

Time to read
less than
1 minute
Read so far

March 10, 2023 - 10:56
0 comments
Δημοσιεύθηκε την Δευτέρα 13/3/23, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η Δράση 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022, ή όπως είναι ευρύτερα γνωστή η Δράση στον Αγροτικό Τομέα της χώρας, τα Σχέδια Βελτίωσης. 

Στόχος της Δράσης 4.1.5

Στόχος της Δράσης είναι η επίτευξη ανθεκτικής, βιώσιμης και ψηφιακής οικονομικής ανάκαμψης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις υφιστάμενες αλλά και τυχόν μελλοντικές συνέπειες της πανδημίας ή όποιου άλλου κινδύνου προκύψει.

Προϋπολογισμός Δράσης

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στα 180εκ. € τα οποία, με υπερδέσμευση, ανέρχονται στα 230 εκ. €. Ο προϋπολογισμός ανά επένδυση, ανέρχεται στα 150.000€.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής αίτησης τροποποιείται και ως νέα προθεσμία ορίζεται η 7η Ιουλίου 2023 και ώρα 13:00, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση (29 Ιουνίου 2023).  Η αρχική προθεσμία υποβολής αιτήσεων ήταν: από Τετάρτη, 15/3/2023 έως Τρίτη, 30/6/2023 και ώρα 13:00

Ποιοί είναι επιλέξιμοι;

Επιλέξιμα είναι τόσο φυσικά όσο και νομικά πρόσωπα.
Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει:
 • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του ή να μην έχουν υπερβεί το 63ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα
 • Να έχουν υποβάλλει παραδεκτή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) για το έτος 2022
 • Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα
 • Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι από οποιοδήποτε ταμείο του εσωτερικού ή εξωτερικού, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας του άρθρου 37 του Ν. 3996/2011, όπως ισχύει και του άρθρου 5, παρ. γ, του Ν.1287/1982
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίες αγρότες ή να είναι νέοι γεωργοί του υπομέτρου 6.1 για τους οποίους δεν έχουν περάσει τέσσερα έτη από την απόφαση ένταξής τους στο μέτρο
Τα νομικά πρόσωπα πρέπει:
 • Να έχουν υποβάλλει παραδεκτή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) για το έτος 2022.
 • Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.
 • Να έχουν διάρκεια τουλάχιστον μέχρι τις 31.12.2033. Στην περίπτωση κατά την οποία η διάρκεια δεν ορίζεται ή έχει λήξει πρέπει να οριστεί ή να ανανεωθεί πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης.  
 • Να έχουν ως κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας και τουλάχιστον το 50% του κύκλου εργασιών τους να προέρχεται από την άσκηση της γεωργίας

Κατανομή δημόσιας δαπάνης ανά δράση και κατηγορία δικαιούχου

Ποιες είναι οι κυριότερες επιλέξιμες επενδύσεις;

 • Μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού
 • Αγορά γης
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με τη χρήση σπόρου
 • Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και την περίφραξη φυτειών
 • Αγορά καινούργιου αυτοκινήτου με ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση εκμετάλλευσης παραγωγής ανθέων ή μανιταριών
 • Αγορά καινούργιου φορτηγού αυτοκινήτου για τη μεταφορά κυψελών
 • Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, εξοπλισμού επικοινωνιών και γραφείου
 • Επενδύσεις που συμβάλλουν στην αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
 • Οι αμοιβές για τη σύνταξη και την υποβολή αίτησης στήριξης και αιτήσεων πληρωμής, οι αμοιβές για την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και την έκδοση των απαραίτητων αδειοδοτήσεων για την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και η δαπάνη τοποθέτησης της προβλεπόμενης επεξηγηματικής πινακίδας

Ποιοι δεν είναι επιλέξιμοι;

 • Όσοι στο πλαίσιο της 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης οριστικοποίησαν στο ΠΣΚΕ τουλάχιστον ένα αίτημα προκαταβολής ή πληρωμής από το οποίο προέκυψε καταβολή οικονομικής ενίσχυσης
 • Εξαιρούνται όσοι υποβάλουν αίτηση στήριξης από τη δράση 4.1.5 στην οποία προβλέπονται αποκλειστικά επενδύσεις εγκατάστασης φυτειών και ΑΠΕ
 • Τα συλλογικά σχήματα όπως αγροτικοί συνεταιρισμοί, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών καθώς και ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, ΚΟΙΝΣΕΠ κ.λπ.
 •  Όσοι δηλώνουν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία εκ προθέσεως προκειμένου να ενταχθούν στην παρούσα δράση
 • Όσοι δημιουργούν τεχνητά τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ένταξη στη δράση
 • Όσοι αιτούνται τη χρηματοδότηση δαπανών για τις οποίες έχουν ήδη ενταχθεί ή/και ενισχυθεί από ίδιες ή άλλες συγχρηματοδοτούμενες δράσεις του Ν. 4399/2016 (ΦΕΚ Α ́117/22-06-2016) και του Ν. 4887/2022 (ΦΕΚ 16 Α’)
 • Τα φυσικά η νομικά πρόσωπα  για τα οποία εκκρεμεί εντολή ανάκτησης εκδοθείσα βάσει προηγούμενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 • Όσοι η αίτηση στήριξης έχει υποβληθεί με οποιουδήποτε είδους πληρεξούσιο έγγραφο
 • Δεν είναι επιλέξιμοι οι νεοεισερχόμενοι επαγγελματίες αγρότες με εξαίρεση όσους υπέβαλαν αίτηση στήριξης από το μέτρο 6.1, οι αιτήσεις τους κρίθηκαν επιλέξιμες αλλά δεν καλύπτονταν από το περιφερειακό όριο πίστωσης

Τι δεν ενισχύεται, μεταξύ άλλων:

 • Ο Φ.Π.Α., οι δαπάνες πάσης φύσεως φόρων, τελών και λοιπών δημοσιονομικών επιβαρύνσεων καθώς και τα έξοδα αμοιβών εκτελωνιστή και εκτελωνισμού και τα συμβολαιογραφικά έξοδα
 • Οι δαπάνες απλής αντικατάστασης
 • Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικά έξοδα, τραπεζικές προμήθειες και έξοδα συναλλαγών και εγγυήσεων  
 • Η περίφραξη βοσκοτόπων
 • Οι δαπάνες σύνδεσης των εγκαταστάσεων με δίκτυα κοινής ωφέλειας όπως, ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης

Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων

Η στήριξη παρέχεται με τη μορφή επιχορήγησης κεφαλαίου επί εξοφλημένων δαπανών που κρίνονται επιλέξιμες ύστερα από τον διοικητικό έλεγχο των αιτήσεων πληρωμής και δύναται να συνδυαστεί με χρηματοδοτικά εργαλεία. Επίσης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 11.

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων 

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στη δράση 4.1.5 υποβάλλουν μία αίτηση στήριξης στον χρόνο που προσδιορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ στη διεύθυνση https://www.ependyseis.gr . Οι προδιαγραφές, τα περιεχόμενα (απαιτούμενα δικαιολογητικά κ.λπ.) και ο τρόπος παρουσίασης και υποβολής της αίτησης στήριξης καθορίζονται στην πρόσκληση.

Βαθμολογικά κριτήρια 

Τα κριτήρια και η μεθοδολογία της βαθμολόγησης καθορίζονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που επισυνάπτεται.

Πως τα Σχέδια Βελτίωσης μπορούν να βοηθήσουν την δική σας επιχειρηματική δραστηριότητα;

Διαβάστε στην τελευταία μας Business Story την ιστορία της Nuts Hellas - της Νικολέτας Φούντα και του Νίκου Βραχιώλη που μας εμπιστεύτηκε και συνεργάστηκε με την εταιρεία ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης, αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την προηγούμενη πρόσκληση των Σχεδίων Βελτίωσης.
 
Δείτε την Πρόσκληση του Μέτρου 4.1.5 στο παρακάτω συννημένο αρχείο.