ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 14-20: Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, ΜμΕ

Time to read
less than
1 minute
Read so far

February 18, 2022 - 13:06
0 comments

Την επόμενη εβδομάδα και πιο συγκεκριμένα την Τετάρτη 23/2/2022, ξεκινούν οι υποβολές επενδυτικών σχεδίων στο πρόγραμμα «Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου» το οποίο έχει ως βασικό στόχο την προαγωγή επενδύσεων για τη στήριξη της αυτοαπασχόλησης, της επιχειρηματικότητας καθώς και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων ή επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νέες αγορές/κλάδους, και ειδικότερα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων, μέσω της βελτίωσης των εταιρικών δομών και ικανοτήτων.

Επιπλέον στόχοι της δράσης είναι:
 • Η δημιουργία νέων δυναμικών μικρών ή πολύ μικρών επιχειρηματικών μονάδων που θα συμβάλουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγικής βάσης προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής ανταγωνιστικότητας με ενσωμάτωση γνώσης
 • Ο αναπροσανατολισμός των τοπικών επιχειρήσεων σε οργανωτικές και λειτουργικές δομές που διευκολύνει την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών και σε διεθνές επίπεδο
 • Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς και η αναβάθμιση του έμψυχου δυναμικού
Ανάμεσα στις δραστηριότητες που ενισχύονται είναι και ο κλάδος της εστίασης (εστιατόρια/ καφέ/ μπαρ) τόσο υφιστάμενα όσο και υπο- σύσταση.

Δικαιούχοι – Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

Α. Νέες Υφιστάμενες Επιχειρήσεις χωρίς διανομή κερδών. Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:
 • Να είναι μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • Να μην έχουν παρέλθει πέντε έτη από την καταχώρισή τους κατά την χρονική στιγμή χορήγησης της ενίσχυσης
 • Να μην έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης
 • Να μην έχουν αναλάβει τη δραστηριότητα άλλης επιχείρησης
 • Να έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2018
 • Να μην έχουν προβεί σε διανομή κερδών σύμφωνα με το άρθρο 22 του καν. 651/2014
 • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης
Β. Υφιστάμενες Επιχειρήσεις. Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:
 • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης
 • Να μην της έχουν επιβληθεί πρόστιμα που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη & δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και ειδικότερα:
  • Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι),
  • Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι), για τους λόγους του άρθ. 39, παρ. 1, του Ν. 4488/2017
 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά
Γ. Υπό σύσταση Επιχειρήσεις. Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:
 • να διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης για εγκατάσταση εντός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου πριν την πρώτη εκταμίευση συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής
 • Να είναι μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • Να μην έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης
 • Να μην έχουν αναλάβει τη δραστηριότητα άλλης επιχείρησης

Επιλέξιμες Δαπάνες

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 25.000€ έως 100.000€ για τις κατηγορίες Α και Γ, ενώ από 50.000€ έως 100.000€ για την κατηγορία Β. Η Δημόσια Επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό έως 90%.
 
Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών
 • Κτιριακές εργασίες
 • Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση μηχανημάτων & εξοπλισμού
 • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
 • Προμήθεια επαγγελματικού οχήματος
 • Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισμού (<1500€/είδος)
 • Μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού
 • Ασφαλιστικές εισφορές
 • Δαπάνες προβολής – προώθησης – δικτύωσης
 • Δαπάνες συμβουλευτικής υποστήριξης
 • Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης
 • Προμήθεια αναλωσίμων

Προθεσμία  υποβολών

Έναρξη υποβολής προτάσεων: 23.02.2022, ώρα 13:00

Λήξη υποβολής προτάσεων: 15.04.2022, ώρα 15:00