ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020: «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων»

Time to read
less than
1 minute
Read so far

ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020: «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων»

February 17, 2020 - 11:05
0 comments
Ημ. Έναρξης: 
Thursday, March 5, 2020
Ημ. Λήξης: 
Tuesday, July 7, 2020

 

Στόχοι - Προτεραιότητες της Δράσης

Η Δράση «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων» με κωδικό «1β.1.1» χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ) 2014 - 2020 και ειδικότερα στο πλαίσιο του:

Άξονα Προτεραιότητας 1: «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας» 

Θεματικού Στόχου 1: «Ενίσχυση έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας» 

Επενδυτικής Προτεραιότητας 1β: «Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξης δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξης της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, πιλοτικών γραμμών, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής ειδικά σε βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής»

Ειδικoύ Στόχου 1: «Αύξηση των επιχειρηματικών επενδύσεων στην Έρευνα και Καινοτομία για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)»

Σκοπός της Δράσης

Σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση έργων ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών, που έχουν προκύψει μετά και από τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, μέσω της υποστήριξης υφιστάμενων επιχειρήσεων, που επενδύουν στην Καινοτομία ή/και στην Έρευνα και Ανάπτυξη, στους κλάδους της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ), και συγκεκριμένα στους τομείς:

 • Αγροδιατροφικό,
 • Τουρισμού - Πολιτισμού,
 • Υλικών (πλαστικών-ελαστικών, μη μεταλλικών ορυκτών) και Καινοτόμων Υλικών,
 • Χημικών, Φαρμάκων και Υγείας,
 • Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Υβριδικών Τεχνολογιών,
 • Ηλεκτρονικού / Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού,
 • Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας (ΤΠΕ).

Δικαιούχοι 

Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι κάθε επιχείρηση, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, επιλέξιμες είναι οι υφιστάμενες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ' κατηγορίας), οι οποίες μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης έχουν κλεισμένες τουλάχιστον δύο (2) διαχειριστικές χρήσεις, όπως προκύπτει από τις ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ή από τα σχετικά φορολογικά τους στοιχεία.

Επιπρόσθετα, οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής μιας επιχείρησης, είναι οι ακόλουθες:

 • Να έχει την κατά περίπτωση απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης αυτής, για τη/ις δραστηριότητα/ες στην/ις οποία/ες δραστηριοποιείται.
 • Να δραστηριοποιείται ή να δραστηριοποιηθεί, μέχρι την καταβολή της ενίσχυσης, και να πραγματοποιήσει τις δαπάνες στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
 • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την καταβολή οποιουδήποτε μέρους της ενίσχυσης.
 • Να λειτουργεί αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές: Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση [ΚΟΙΝΣΕΠ] του Ν.4430/2016, όπως τροποποιείται και ισχύει.
 • Να μην αποτελεί προβληματική επιχείρηση.
 • Να μην είναι υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης, κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
 • Να διαθέτει ή να δεσμευθεί με υπεύθυνη δήλωση ότι μέχρι την ολοκλήρωση της δράσης/επένδυσης θα μεριμνήσει για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία.
 • Να υποβάλλει έως ένα (1) επενδυτικό σχέδιο ανά Α.Φ.Μ.
 • Η ιδιωτική συμμετοχή των επιχειρήσεων ανά πρόταση δεν μπορεί να υπερβαίνει ανά έτος το 50% του μέσου όρου των κύκλων εργασιών της για τα τρία (3) τελευταία έτη, όπως αυτός προκύπτει από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς της ή ισοδύναμα οικονομικά στοιχεία.
 • Η οικονομική δραστηριότητα, που θα αφορά το υποβληθέν επενδυτικό σχέδιο, να συνδέεται με τους κλάδους της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), της ΠΑΜΘ.
 • Να συμπεριλάβουν στα επενδυτικά τους σχέδια δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • Να δεσμευθούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και εφόσον εγκριθούν προς χρηματοδότηση δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • Να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, όπως ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη.
 • Η σχεδιαζόμενη πράξη πρέπει να πληροί το χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση σχεδίου πριν από την υποβολή της αίτησης υποβολής από τους δικαιούχους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.
 • Nα μην τους έχουν επιβληθεί πρόστιμα για τους λόγους του άρ. 39 παρ. 1 Ν. 4488/2017, τα οποία έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και ειδικότερα για: -Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι) - Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι).

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης:

 • Οι δημόσιες επιχειρήσεις,οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του (25%) είκοσι πέντε τοις εκατό οι Ο.Τ.Α. & όλοι οι ανωτέρω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού.
 • Επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising. Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης, κλπ).
 • Επιχειρησιακές Ομάδες της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας, είτε αυτόνομα είτε σε σχήματα συνεργασίας.

Επιλέξιμες δαπάνες

Από τους πόρους της συγκεκριμένης δράσης καλύπτονται οι δαπάνες των επιλεγμένων έργων κατά κατηγορία δαπανών, αναλόγως του άρθρου του Καν. Ε.Ε. 651/2014 βάσει του οποίου υλοποιείται:

Άρθρο 25 Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 651/2014 (Άρθ. 25). Αφορούν συγκεκριμένη κατηγορία έρευνας και ανάπτυξης και είναι οι εξής: 

 1. δαπάνες προσωπικού: ερευνητές, τεχνικοί και λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό στον βαθμό που απασχολούνται στο έργο,
 2. δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο,
 3. δαπάνες για κτίρια και γήπεδα, στον βαθμό και για όσον χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο,
 4. δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευση από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο,
 5. πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων, που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου,
 6. μελέτες σκοπιμότητας (δαπάνες εκπόνησης της μελέτης).

Άρθρο 28 «Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ» (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 651/2014 (Άρθ. 28). Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι εξής:

 1. οι δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού,
 2. οι δαπάνες για την απόσπαση, από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση, προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, το οποίο απασχολείται σε δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε νέες θέσεις που έχουν δημιουργηθεί προς τον σκοπό αυτό στη δικαιούχο επιχείρηση και δεν αντικαθιστά άλλο προσωπικό,
 3. οι δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας.

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες μόνον εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

Προϋπολογισμός / Δημόσια Δαπάνη

Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης είναι 6.000.000 €.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 50.000€ έως 250.000€.

Διάρκεια πράξεων

Η μέγιστη χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων, είναι 24 μήνες. Ως ημερομηνία έναρξης κάθε έργου λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης/Χρηματοδότησης των έργων με δυνατότητα δωδεκάμηνης (12) παράτασης της διάρκειας υλοποίησης του έργου.

Ένταση ενισχύσεων

 Πίνακας : Ένταση Ενισχύσεων 
Μέγεθος Επιχείρησης:Μεγάλες ΕπιχειρήσειςΜεσαίες ΕπιχειρήσειςΜικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
Ένταση ενίσχυσης για έργα Έρευνας και Ανάπτυξης (ΕΚ 651/2014(Άρθ. 25))
Βιομηχανική / Εφαρμοσμένη Έρευνα50%60%70%
Βιομηχανική/Εφαρμοσμένη Έρευνα προσαυξημένη κατά 15%: Το ποσοστό ενίσχυσης αυξάνεται κατά +15%, και έως 80%, εφόσον τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής.65%75%80%
Πειραματική Ανάπτυξη25%35%45%
Πειραματική Ανάπτυξη προσαυξημένη κατά 15%: Το ποσοστό ενίσχυσης αυξάνεται κατά +15%, εφόσον τα αποτελέσματα του έργου διαδίδονται ευρέως μέσω συνεδρίων, δημοσιεύσεων, αποθετηρίων ελεύθερης πρόσβασης ή μέσω δωρεάν λογισμικού ή λογισμικού ανοικτής πηγής.40%50%60%
Μελέτες Σκοπιμότητας50%60%70%
Ένταση ενίσχυσης για έργα Καινοτομίας για ΜΜΕ (ΕΚ 651/2014 - Άρθ. 28)
Καινοτομία για ΜΜΕ-50%

Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των Επενδυτικών Σχεδίων ορίζεται η 05/03/2020, από ώρα 13:00:00, με καταληκτική ημερομηνία στις 06/05/2020 και ώρα 15:00:00.

2η Τροποποίηση: Η προθεσμία υποβολών παρατείνεται μέχρι 23/06/2020. 

3η Τροποποίηση: Η προθεσμία υποβολών παρατείνεται μέχρι 07/07/2020