ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020: «Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό- αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης»

Time to read
less than
1 minute
Read so far

ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020: «Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό- αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης»

January 27, 2020 - 10:03
0 comments
Ημ. Έναρξης: 
Tuesday, February 18, 2020
Ημ. Λήξης: 
Friday, July 24, 2020

Στόχοι / Προτεραιότητες

Άξονας Προτεραιότητας 1: «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας»

Θεματικός Στόχος 3: «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ»

Επενδυτική Προτεραιότητα 3δ: «Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας»

Ειδικός Στόχος 5-6: «Αύξηση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας των ΜΜΕ»

Φορείς υλοποίησης της Δράσης

Η παρούσα Δράση υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τον Ενδιάμεσο Φορέα (ΕΦ)-ΕΦΕΠΑΕ, με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι, που μπορούν να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, είναι:
  • Υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, που έχουν κλεισμένες τις διαχειριστικές χρήσεις του 2017 και 2018.
  • Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ.
  • Το επενδυτικό τους σχέδιο αφορά επίσης σε επιλέξιμο ΚΑΔ.
 
Επίσης, οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν πρόσθετες προϋποθέσεις ένταξης στη παρούσα Δράση όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στην Παράγραφο 4. Δικαιούχοι - Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής της επισυναπτόμενης Πρόσκλησης.
 
Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης χρηματοδοτείται αποκλειστικά η αρχική επένδυση υφιστάμενης επιχείρησης. Ειδικότερα, το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να αφορά την επένδυση σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σε σχέση με τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης ή την επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης, ή τη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή ή τη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης.
Η σχεδιαζόμενη επένδυση πρέπει να πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα πριν την υποβολή γραπτής αίτησης ενίσχυσης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.
 

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας

Τόσο οι επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) όσο και οι ΚΑΔ που αντιστοιχούν στους τομείς προτε-ραιότητας της Περιφερειακής RIS3 δίνονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14: «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΙ-ΜΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)».
 
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 και κατά συνέπεια στην παρούσα πρό-σκληση δεν είναι επιλέξιμες:
   α) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου,
   β) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων,
   γ) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του χάλυβα,
   δ) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του άνθρακα,
   ε) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ναυπηγικό τομέα,
   στ) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των συνθετικών ινών,
   ζ) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών και στη συναφή υποδομή,
   η) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, διανομή και τις υποδομές ενέργειας,
   θ) ενισχύσεις που χορηγούνται στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊό-ντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
   i) όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των εν λόγω προϊόντων που αγοράζονται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις,
   ii) όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση της απόδοσής της εν μέρει ή εξολοκλή-ρου σε πρωτογενείς παραγωγούς.

Επιλέξιμες Δαπάνες
Α/ΑΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ/ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΑΆΡΘΡΟ 14 - Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσειςτουλάχιστον 80%
Α.1 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος 
Α.2 Εξοπλισμός 
Α.2.1Μηχανολογικός Εξοπλισμός 
Α.2.2Μηχανήματα - Εξοπλισμός ΤΠΕ / Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής 
Α.2.3Μεταφορικά μέσαέως 20.000€
Α.2.4Λοιπός εξοπλισμόςέως 10.000€
Α.3Άυλα στοιχεία ενεργητικούέως 10%
Α.3.1Πιστοποίηση προϊόντων - υπηρεσιών - διαδικασιών (εκτός αυτών που είναι υποχρεωτικές από το Νόμο προκειμένου να εκδοθεί άδεια λειτουργίας)έως 10.000€ / πιστοποιητικό 
Α.3.2Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού 
ΒΑΡΘΡΟ 18 - Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕέως 30.000€
Β.1Δαπάνες συμβουλευτικής, υποστήριξης και καθοδήγησηςΕιδικότερα και σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρ. Β.1 της παραγράφου Ι «ΚΑΤΗ ΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ»:
Β.1.1 Δαπάνες παρακολούθησης και διαχείρισης του επενδυτικού σχεδίουα) από 4.000 € έως 10.000 € αναλογικά με τον ελάχιστο και μέγιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του επενδυτι-κού σχεδίου (60.000 € έως 800.000 €). Επισημαίνεται ότι η σύνταξη της πρότασης υποβολής του επενδυτικού σχε-δίου δεν είναι επιλέξιμή δαπάνη.
Β.1.2Δαπάνες μελετών - συμβουλευτικήςβ) δεν θα ξεπερνούν τις 2.500 € ανά μελέτη και συνολικά τις 6.000 €.
ΓΑΡΘΡΟ 19 - Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις 
Γ.1Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσειςΟι δαπάνες δεν θα ξεπερνούν: α) τις 3.000 € ανά έκθεση για συμμετοχή σε επαγγελματικές εκθέσεις που γίνονται στην Ελλάδα, β) τις 6.000 € ανά έκθεση για συμμετοχή σε επαγγελματικές εκθέσεις που γίνονται στο εξωτερικό.

Προϋπολογισμός / Δημόσια Δαπάνη

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική άνευ ΦΠΑ) μπορεί να κυμαίνεται από εξήντα χιλιάδες ευρώ 60.000€ έως οκτακόσιες χιλιάδες ευρώ 800.000€.

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων ανέρχονται ως εξής:
  • Άρθρο 14 Κανονισμού 651/2014 «Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις»: 55% (για Μικρές & Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις) & 45% (για Μεσαίες).
  • Άρθρο 18 «Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ»: 50%
  • Άρθρο 19 «Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις»: 50%

Διάρκεια Πράξεων

Η διάρκεια ολοκλήρωσης κάθε επενδυτικού σχεδίου ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

 

2η Τροποποίηση: Ως νέα καταληπτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 14η/07/2020.

3η Τροποποίηση: Ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 24η/07/2020.