ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020: «Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης»

Time to read
less than
1 minute
Read so far

ΠΕΠ ΑΜΘ 2014-2020: «Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης»

January 26, 2020 - 20:06
0 comments
Ημ. Έναρξης: 
Tuesday, February 18, 2020
Ημ. Λήξης: 
Tuesday, June 30, 2020

Στόχοι / Προτεραιότητες

Άξονας Προτεραιότητας 1: «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας»

Θεματικός Στόχος 3: «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ»

Επενδυτική Προτεραιότητα 3α: «Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών και ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων»

Ειδικός Στόχος 4: «Αύξηση των Νέων Επιχειρήσεων Εντάσεως Έρευνας και Τεχνολογίας (ΝΕΕΤ) στους τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)»

Φορείς υλοποίησης της Δράσης

Η παρούσα Δράση υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τον Ενδιάμεσο Φορέα (ΕΦ)-ΕΦΕΠΑΕ, με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Δικαιούχοι

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης:

Α. Δικαιούχοι, που μπορούν να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης και φέρουν την ευθύνη έναντι της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ και του ΕΦΕΠΑΕ για την καλή εκτέλεση του επενδυτικού σχεδίου, είναι:

1) υπό ίδρυση, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που:

α) δεσμεύονται ότι θα διαθέτουν κατά την ίδρυσή τους ή για την περίπτωση που έχουν ιδρυθεί μετά την έκδοση της παρούσας πρόσκληση, διαθέτουν, επιλέξιμο ΚΑΔ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 14: «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΙΜΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)» και

β) το επενδυτικό τους σχέδιο αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 14 «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΙΜΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)».

Επισημαίνεται ότι ΔΕΝ είναι επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια από επιχειρήσεις με επανέναρξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Β. Ο Υπεύθυνος της Πράξης προέρχεται από το δικαιούχο και έχει την γενική εποπτεία του επενδυτικού σχεδίου. Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται η ευθύνη της οικονομικής και διοικητικής υποστήριξής του επενδυτικού σχεδίου. Ο Υπεύθυνος του επενδυτικού σχεδίου αναλαμβάνει την υποχρέωση να συγκεντρώνει τα δικαιολογητικά υλοποίησης, καθώς και την τήρηση όλων των παραστατικών, που αφορούν το επενδυτικό σχέδιο. Ο υπεύθυνος του δικαιούχου του επενδυτικού σχεδίου είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία της επιχείρησης με τον ΕΦΕΠΑΕ.

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας

Τόσο οι επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας όσο και οι ΚΑΔ που αντιστοιχούν στους τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής RIS3 δίνονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14: «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΙΜΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)».

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis) και κατά συνέπεια στην παρούσα πρόσκληση δεν είναι επιλέξιμες:

α) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου,

β) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων,

γ) ενισχύσεις που χορηγούνται στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις: i) όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των εν λόγω προϊόντων που αγοράζονται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις, ii) όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση της απόδοσής της εν μέρει ή εξολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς.

δ) ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα,

ε) ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόμενων.

Επιλέξιμες Δαπάνες
Α/ΑΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ/ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ/ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Α.1 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος 
Α.2 Εξοπλισμός 
Α.2.1Μηχανολογικός Εξοπλισμός 
Α.2.2Μηχανήματα - Εξοπλισμός ΤΠΕ / Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής 
Α.2.3Μεταφορικά μέσαέως 15.000€
Α.2.4Λοιπός εξοπλισμόςέως 6.000€
Α.3Άυλες δαπάνεςέως 10%
Α.3.1Πιστοποίηση προϊόντων - υπηρεσιών - διαδικασιώνέως 3.000€ / πιστοποιητικό και έως 9.000€ συνολικά
Α.3.2Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικούέως 10.000€
Β.1Συμβουλευτική, υποστήριξη και καθοδήγησηΟι δαπάνες της κατηγορίας Β.1 «Συμβουλευτική, υποστήριξη και καθοδήγηση» δε θα ξεπερνούν συνολικά τις 8.000 € και ειδικότερα, σύμφωνα με αναφερόμενα στην παρ. Β.1 της Ενό-τητας Ι «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑ-ΝΩΝ»:
Β.1.1 Σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση α) τις 4.000€ γα σύνταξη και υποβολή, παρακολούθηση και διαχείριση του επενδυτικού σχεδίου
Β.1.2Λοιπές δαπάνες συμβουλευτικής, υποστήριξης και καθοδήγησης 
Γ.1Ψηφιακή προβολήΟι δαπάνες της κατηγορίας Γ.1 «Ψηφιακή προβολή» δε θα ξεπερνούν συνολικά τις 7.000 € και ειδικότερα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. Γ.1 της Ενότητας Ι «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / Υ-ΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ»:
Γ.1.1Προβολή διαφημιστικού μηνύματοςα) τα 1.000 € για προβολή διαφημιστικού μηνύματος σε τακτι-κή βάση σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες,
Γ.1.2Υπηρεσίες ψηφιακής προβολήςβ) τις 2.000 € για υπηρεσίες ψηφιακής προβολής,
Γ.1.3Ανάπτυξη ιστοσελίδαςγ) τις 3.000 € για ανάπτυξη ιστοσελίδας,
Γ.1.4Ανάπτυξη/διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματοςδ) τις 4.000 € για ανάπτυξη/διαχείριση ηλεκτρονικού κατα-στήματος.

Προϋπολογισμός / Δημόσια Δαπάνη

Η Δημόσια Δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 5.000.000€. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική άνευ ΦΠΑ) μπορεί να κυμαίνεται από είκοσι χιλιάδες ευρώ 20.000€ έως διακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες ευρώ 285.000€.

Η Δημόσια Χρηματοδότηση  στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ορίζεται σε 70% και η Ιδιωτική Συμμετοχή σε 30%.

Διάρκεια Πράξεων

Η διάρκεια ολοκλήρωσης κάθε επενδυτικού σχεδίου ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

 

2η Τροποποίηση: Ως νέα καταληπτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 16η/06/2020

3η Τροποποίηση: 12/06/2020: Ως νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 30/06/2020.