ΠΑΑ 2014-2020: "Σύσταση Ομάδων & Οργανώσεων Παραγωγών"

Time to read
less than
1 minute
Read so far

ΠΑΑ 2014-2020: "Σύσταση Ομάδων & Οργανώσεων Παραγωγών"

December 22, 2017 - 12:46
0 comments
Ημ. Έναρξης: 
Monday, January 8, 2018
Ημ. Λήξης: 
Monday, October 1, 2018

 

Προκηρύχθηκε το μέτρο "Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών" (Μέτρο 9) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.  

Στόχος

Στόχος του Μέτρου είναι η συσπείρωση των παραγωγών σε ομάδες ή οργανώσεις στο τομέα της γεωργίας που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις της αγοράς, να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη, να διευρύνουν τον αριθμό των πιθανών αγοραστών και να μειώσουν το ανά παραγωγό κόστος παραγωγής.

Δικαιούχοι

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν νέες ομάδες παραγωγών και οργανώσεις παραγωγών, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί επίσημα και ανήκουν στην κατηγορία των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) υπό τις εξής προϋποθέσεις:

  • Ο ελάχιστος αριθμός μελών για τις ομάδες φυτικής παραγωγής είναι 10, για τις ομάδες ζωικής παραγωγής 5 και για τις οργανώσεις παραγωγών φυτικής και ζωικής παραγωγής όπως προβλέπεται από την υπ’ αριθμ. 397/18235/2017 ΥΑ (ΦΕΚ 601/Β/2017)
  • Να έχει έδρα στην ελληνική επικράτεια.
  • Στην περίπτωση που η Ομάδα / Οργάνωση αποτελεί σαφώς οριζόμενο μέρος νομικού προσώπου του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου να λειτουργεί με ξεχωριστή λογιστική ή/και διοικητική διαχείριση

Προϋπολογισμός

Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 25.000.000 εκ € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.».

Επιλέξιμες δαπάνες

Το ποσό στήριξης δεν συνδέεται με επιλέξιμες δαπάνες ή κόστη. 

 

Ποσό στήριξης και τρόπος καταβολής

Το ποσό στήριξης καταβάλλεται ανά έτος ως ακολούθως:

• 10% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 1ο έτος μετά την αναγνώριση  

• 8% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 2ο έτος μετά την αναγνώριση

• 6% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 3ο έτος μετά την αναγνώριση

• 4% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 4ο έτος μετά την αναγνώριση

• 2% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 5ο έτος μετά την αναγνώριση.

και δεν μπορεί να υπερβαίνει για κάθε δικαιούχο τις 100.000€ ανά έτος. 

 

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω του ΠΣΚΕ από τις 08.01.2018 μέχρι τις 07.05.2018. 

Ενημέρωση 20/04/2018: Η καταληκτική ημερομηνία παρατείνεται μέχρι τις 09.07.2018 (1η τροποποίηση). 

Ενημέρωση 03/07/2018: Η καταληκτική ημερομηνία παρατείνεται μέχρι τις 10.08.2018 (2η τροποποίηση).

Ενημέρωση 02/08/2018: Η καταληκτική ημερομηνία παρατείνεται μέχρι τις 07/09/2018 (3η τροποποίηση). 

Ενημέρωση 06/09/2018: Η καταληκτική ημερομηνία παρατείνεται μέχρι τις 01/10/2018 (4η τροποποίηση).