ΠΑΑ 2014 - 2020: "Βιολογική Γεωργία (Μέτρο 11)"

Time to read
less than
1 minute
Read so far

ΠΑΑ 2014 - 2020: "Βιολογική Γεωργία (Μέτρο 11)"

January 31, 2022 - 16:37
0 comments

 

 

Ημ. Έναρξης: 
Friday, February 25, 2022
Ημ. Λήξης: 
Monday, April 4, 2022

Στόχος

Το Μέτρο 11 «Βιολογική Γεωργία» έχει στόχο να προσφέρει δημόσια αγαθά που συμβάλλουν στη προστασία του περιβάλλοντος και την καλή διαβίωση των ζώων.

Ειδικότερα όσον αφορά την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων συμβάλλει:

 • στην προστασία του εδάφους και της βιοποικιλότητας μέσω αύξησης της οργανικής ουσίας και μείωσης των ρύπων
 • στην προστασία των νερών μέσω της μείωσης των ρύπων
 • στην βελτίωση του ισοζυγίου των αερίων θερμοκηπίου μέσω αύξησης της οργανικής ουσίας των εδαφών και της μείωσης των εκπομπών Ν2Ο και CH4
 • στο μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
 • στην πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και στη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους

Χρηματοδότηση - Δημόσια Δαπάνη

Η Δημόσια Δαπάνη (Εθνική) της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε τετρακόσια ενενήντα εκατομμύρια (490.000.000,00) ευρώ.

1.1 Προκηρυσσόμενες δράσεις για επιλέξιμες αροτραίες καλλιέργειες

 • Υπομέτρο 11.1 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους (58.000.000,00) ευρώ.
   
   Δράση 11.1.1 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία.
   
 • Υπομέτρο 11.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους (58.000.000,00) ευρώ.

Δράση 11.2.1 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία.

1.2 Προκηρυσσόμενες δράσεις για επιλέξιμες μόνιμες καλλιέργειες, κηπευτικά και αρωματικά – φαρμακευτικά φυτά

 • Υπομέτρο 11.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους (110.000.000,00) ευρώ.

Δράση 11.1.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία για τις καλλιέργειες.

 • Υπομέτρο 11.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους( (100.000.000,00) ευρώ.

Δράση 11.2.1: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία.

1.3 Προκηρυσσόμενες Δράσεις για επιλέξιμα βοοειδή και αιγοπρόβατα

 • Υπομέτρο 11.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους (60.000.000,00) ευρώ.

Δράση 11.1.2: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία.

 • Υπομέτρο 11.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους (70.000.000,00) ευρώ.

Δράση 11.2.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία

1.4 Προκηρυσσόμενες Δράσεις για κατεχόμενες κυψέλες - παραφυάδες

 • Υπομέτρο 11.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους (60.000.000,00) ευρώ.

Δράση 11.1.2: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία.

 • Υπομέτρο 11.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους(70.000.000,00) ευρώ.

Δράση 11.2.2: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία.

Γεωγραφική Περιοχή

Όλη η Ελληνική Επικράτεια. 

Πεδίο Εφαρμογής

 1. Οι δράσεις 11.1.1 και 11.2.1 εφαρμόζονται σε αγροτεμάχια με:
 • ​​αροτραίες καλλιέργειες (αραβόσιτος κτηνοτροφικός, αραβόσιτος εδώδιμος, χειμερινά σιτηρά, μηδική, τριφύλλι, άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή, όσπρια, κ.α.) ή/και
 • μόνιμες καλλιέργειες (ελαιοκομία, σταφίδα, επιτραπέζια σταφύλια και οινοποιήσιμα σταφύλια, ακρόδρυα, κ.α.)

  * Από τις ανωτέρω καλλιέργειες εξαιρούνται οι καλλιέργειες τα προϊόντα των οποίων χρησιμοποιούνται για ενεργειακούς σκοπούς, καθώς και οι υδροπονικές καλλιέργειες.

 1. Οι δράσεις 11.1.2 και 11.2.2 εφαρμόζονται σε βοσκοτόπους που χρησιμοποιούνται για τις εκτροφές αιγοπροβάτων και βοοειδών. Οι εν λόγω βοσκότοποι πρέπει να έχουν δηλωθεί, μαζί με τα εκτρεφόμενα ζώα, στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του υποψηφίου για το έτος 2021. Επιπλέον εφαρμόζονται σε κατεχόμενες κυψέλες/παραφυάδες.

* Για αναλυτικά στοιχεία δείτε την επισυναπτόμενη πρόσκληση

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί, πλην εξαιρέσεων (αναλυτικότερα στο κείμενο της πρόσκλησης στο συνημμένο αρχείο).

Προθεσμία υποβολών

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο διάστημα 16/02/2022 - 16/03/2022

Ενημέρωση 16.02.2022: Παράταση για την έναρξη υποβολών σύμφωνα με την 1η τροποποίηση της πρόσκλησης. Νέο διάστημα υποβολών: 25/02/2022 - 31/03/2022. 

Ενημέρωση 31.03.2022: Παράταση προθεσμίας υποβολών μέχρι 4 Απριλίου 2022.