Υιοί Μιχάλη Χασάπη Ο.Ε.- Εκσυγχρονισμός & επέκταση

enateam's picture
Submitted by enateam on Wed, 09/09/2009 - 14:24

Η πρότυπη χοιροτροφική μονάδα των Υιοί Μιχάλη Χασάπη Ο.Ε. με έδρα την Έξοχη Ξάνθης είναι μία νέα επιχείρηση πλήρως εξοπλισμένη με όλα τα σύγχρονα μέσα για την εκτροφή των χοίρων. 

Η επιχείρησή ασχολείται με την εκτροφή και εμπόριο ζώντων χοιρινών. Η εταιρεία υλοποίησε επενδυτικό σχέδιο εκσυγχρονισμού και επέκτασης με κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και προμήθεια εξοπλισμού. Το σχέδιο εντάχθηκε στα πλαίσια του Ν.3299/2004 με ποσοστό επιχορήγησης 50% και ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Αύγουστο του 2009.

Τομέας: