Νέος Αναπτυξιακός Νόμος - Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη 4887/2022

Time to read
less than
1 minute
Read so far

February 18, 2022 - 14:43
0 comments

Με την ολοκλήρωση της ψήφισης του νέου νομοσχεδίου με τίτλο «Αναπτυξιακός Νόμος - Ελλάδα Ισχυρή Ελλάδα» (4887/2022) η χώρα απέκτησε τη βάση για το παραγωγικό μοντέλο της για τα επόμενα χρόνια. Ο νέος αναπτυξιακός νόμος είναι 140ος αναπτυξιακός που ψηφίστηκε στην Ελλάδα.

Σκοπός

Σκοπός του νέου αναπτυξιακού νόμου 4887/2022, είναι η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της Χώρας με τη χορήγηση κινήτρων σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και κλάδους, προκειμένου να επιτευχθεί:

ο ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων
η πράσινη μετάβαση
η δημιουργία οικονομιών κλίμακας
η στήριξη καινοτόμων επενδύσεων και η εισαγωγή νέων τεχνολογιών (Βιομηχανίας 4.0, ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης)
η ενίσχυση της απασχόλησης με εξειδικευμένο προσωπικό
η στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας
η ενίσχυση λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας και περιοχών που εντάσσονται στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ)
η περαιτέρω ενίσχυση του τουρισμού
η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας.
 
Για την επίτευξη των σκοπών αυτών ο νέος αναπτυξιακός εισάγει ρυθμίσεις για την επιτάχυνση όλων των διαδικασιών αξιολόγησης, έγκρισης, ελέγχου και πιστοποίησης των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στα 13 νέα καθεστώτα του νόμου.

Καθεστώτα:

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων του νέου Αναπτυξιακού είναι οι επιχειρήσεις που κατά τη στιγμή έναρξης των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική Επικράτεια και λειτουργούν με μία από τις ακόλουθες μορφές:
 
Εμπορική εταιρεία
Συνεταιρισμός
Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ
Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες
Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ
Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις
Ατομικές επιχειρήσεις – με ανώτατο επιλέξιμο κόστος επενδυτικού σχεδίου ποσού 200.000€ και μόνο για το καθεστώς «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία»
 
από τις ενισχύσεις και την υπαγωγή στα καθεστώτα εξαιρούνται:
 
οι επιχειρήσεις, για τις οποίες, κατά την υποβολή αίτησης επενδυτικού σχεδίου, εκκρεμεί σε βάρος τους η διαδικασία ανάκτησης ενισχύσεων (αρχή Deggendorf)
οι προβληματικές επιχειρήσεις
οι επιχειρήσεις, οι οποίες υλοποιούν επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου
• οι επιχειρήσεις οι οποίες, κατά τα δύο (2) έτη πριν από την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης:
 
α) έχουν μετεγκαταστήσει την επιχειρηματική εγκατάσταση, στην οποία θα πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση ή
β) αρνούνται να δεσμευθούν ότι δεν θα μετεγκαταστήσουν την επιχειρηματική εγκατάσταση για περίοδο δύο (2) ετών, μετά την ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης

Επιλέξιμες δαπάνες

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στον Αναπτυξιακό Νόμο Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη μπορούν να λαμβάνουν ενισχύσεις για επιλέξιμες δαπάνες:
 
α) περιφερειακού χαρακτήρα για αρχική επένδυση, είτε αυτοτελώς, είτε σε συνδυασμό με ενισχύσεις μη περιφερειακού χαρακτήρα ή
β) αποκλειστικά μη περιφερειακού χαρακτήρα
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλέξιμες δαπάνες α) των περιφερειακών ενισχύσεων, των εκτός περιφερειακών ενισχύσεων και τις μη επιλέξιμες δαπάνες μπορείτε να βρείτε εδώ

Είδη και Ποσοστά Ενισχύσεων

Στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου, παρέχονται τα ακόλουθα ήδη ενισχύσεων:
 
 • Φορολογική απαλλαγή,
 • Επιχορήγηση, μόνο για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
 • Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία παρέχεται μόνο αυτοτελώς
 • Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου (Νέο Επιχειρείν)
Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες των αρχικών επενδύσεων χορηγούνται με βάση τα ανώτατα όρια εντάσεων του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων ως εξής:
 
 • από 15% έως 50% του κόστους επένδυσης, για τις μεγάλες επιχειρήσεις
 • από 25% έως 60% του κόστους επένδυσης, για τις μεσαίες επιχειρήσεις
 • από 35% έως 70% του κόστους επένδυσης, για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες των αρχικών επενδύσεων μπορείτε να βρείτε εδώ

Ελάχιστα ποσά ενισχύσεων

Το ελάχιστο ύψος επένδυσης για την υπαγωγή στα καθεστώτα ενίσχυσης στο νέο αναπτυξιακό προσδιορίζεται ως εξής:
 • το ποσό των 1.000.000 ευρώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις
 • το ποσό των 500.000 ευρώ για τις μεσαίες επιχειρήσεις
 • το ποσό των 250.000 ευρώ για τις μικρές επιχειρήσεις
 • το ποσό των 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • το ποσό των 50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες

Ανώτατα ποσά χορηγούμενων ενισχύσεων

 • 10.000.000 € (με εξαιρέσεις και επιφυλάξεις)
 • 20.000.000 € (σωρευτικά για μεμονωμένη επιχείρηση με συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις)
 • 30.000.000 € (σωρευτικά για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων)
 • Ισχύουν περιορισμοί για τρία (3) έτη από την υποβολή των αιτήσεων για υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων
 • Τα ανώτατα όρια προσαυξάνονται κατά 50 % για ενίσχυση με μορφή φορολογικής απαλλαγής, με εξαίρεση τα οριζόμενα στο καθεστώς «Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης»

Χρηματοδοτικό σχήμα επενδυτικών σχεδίων

Η συμμετοχή κάθε επιχείρησης στο επενδυτικό σχέδιο, καλύπτεται από ίδια κεφάλαια, είτε από εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το 25% του ενισχυόμενου κόστους δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

Προϋποθέσεις για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα

 • Δημιουργία νέας μονάδας
 • Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν
 • Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων

Η αξιολόγηση των αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων, θα γίνεται είτε με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης είτε με τη μέθοδο της άμεσης αξιολόγησης σύμφωνα με όσα ορίζονται στην οικεία προκήρυξη των καθεστώτων ενίσχυσης.
 
Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων εκκινεί από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και ολοκληρώνεται εντός
 
α) σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη λήξη του καθεστώτος, για τις περιπτώσεις της συγκριτικής αξιολόγησης
β) τριάντα (30) ημερών για τις περιπτώσεις της άμεσης αξιολόγησης
 
Στις περιπτώσεις υπέρβασης των ως άνω ορίων, ο έλεγχος αξιολόγησης ανατίθεται, σε ορκωτό ελεγκτή που οφείλει, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ανάθεση, να ολοκληρώσει την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων.