Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

Time to read
less than
1 minute
Read so far

April 14, 2022 - 10:59
0 comments

Δράση «Οικονομικός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα»

Υποέργο 1 «Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων»


Ύψος χρηματοδότησης: 181.521.000 €

Περίοδος υποβολής αιτήσεων ένταξης μετατέθηκε για την Τετάρτη 15.06.2022 έως Παρασκευή 30.09.2022, αρχική ημερομηνία έναρξης 16.05.2022, 1η μετάθεση ημερομηνίας έναρξης 31.05.2022.

Δικαιούχοι:

 • Συλλογικά Σχήματα, (Οργανώσεις Παραγωγών, Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις)
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και εταιρείες του εμπορικού δικαίου, (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., I.K.E., Α.Ε.), οι οποίες εφαρμόζουν συμβολαιακή γεωργία ως εξής:
  • μεταποιούν ή/και εμπορεύονται γεωργικό προϊόν με παραγόμενο τελικό γεωργικό προϊόν, κατ’ ελάχιστον το 40% κατ’ έτος της αξίας των Α’ υλών που χρησιμοποιούνται στην ενισχυόμενη επένδυση είναι γεωργικό προϊόν συμβολαιακής γεωργίας,
  • μεταποιούν ή/και εμπορεύονται γεωργικό προϊόν με τελικό παραγόμενο μη γεωργικό προϊόν, κατ’ ελάχιστον το 40% κατ’ έτος της αξίας των Α’ υλών που χρησιμοποιούνται στην ενισχυόμενη επένδυση είναι γεωργικό προϊόν συμβολαιακής γεωργίας,
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και εταιρείες του εμπορικού δικαίου, (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., I.K.E., Α.Ε.), οι οποίες εμφανίζουν βαθμό καθετοποίησης σε ποσοστό τουλάχιστον 40%, αξιοποιώντας ιδιοπαραγόμενα αγροτικά προϊόντα.

* Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα, που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης πριν την έκδοση της ατομικής εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Κριτήριο 1. Η τεκμηρίωση κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου με ίδια κεφάλαια ή εξωτερική χρηματοδότηση

Κριτήριο 2. Νόμιμη σύσταση δικαιούχου

Κριτήριο 3. Η πρόβλεψη μίας δράσης του επενδυτικού σχεδίου που αφορά την πράσινη μετάβαση.

 • Επεξεργασία βιολογικών Α’ υλών ή Α’ υλών.
 • Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις για την επίτευξη υψηλότερου συντελεστή ενεργειακής απόδοσης.
 • Επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.
 • Προμήθεια οχημάτων του ανώτερου, διαθέσιμου προτύπου μέτρησης εκπομπών ρύπων.
 • Επενδύσεις σε ΑΠΕ συμπεριλαμβανομένων των ΑΠΕ από ηλιακή ενέργεια.
 • Επενδύσεις σε υποδομές ή εξοπλισμός που συμβάλλει στην εξοικονόμηση ύδατος.
Κριτήριο 4. Η πρόβλεψη μίας δράσης του επενδυτικού σχεδίου που αφορά την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
 
Κριτήριο 5. Τεκμηρίωση της βιωσιμότητας της επένδυσης (Γενική ρευστότητα, Καθαρό περιθώριο κέρδους, ΕΣΑ (Εσωτερικός Συντελεστής Απόδοσης), ΙΑΤ (Ικανότητα Αποπληρωμής Τοκοχρεωλυσίων).

Κριτήρια αποκλεισμού:

 • Προβληματικές.
 • GMO (Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα) 
 • Λιανικό εμπόριο
 • Ατομικές επιχειρήσεις
 • Εκκρεμεί διαταγή ανάκτησης

Πηγές και ύψος χρηματοδότησης

Η δημόσια ενίσχυση του υποέργου ανέρχεται σε 181.521.000 €, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025 και κατανέμεται αρχικά ως εξής:
 
Μέγεθος ΕπιχείρησηςΚατώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμόςΑνώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμόςΈνταση ενίσχυσης ΠΑΜΘ
Μικρή500.000,00€7.500.000,00€55%
Μεσαία500.000,00€7.500.000,00€55%
Μεγάλη1.000.000,00€12.500.000,00€45%

Επιλέξιμες δαπάνες προτεινόμενης επένδυσης

 • Εντός Περιφερειακών ενισχύσεων
  • Κατασκευή, εκσυγχρονισμός και βελτίωση ακινήτων.
  • Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των αναγκών της μονάδας.
  • Οχήματα μεταφοράς Α’ υλών και προϊόντων, εντός του χώρου της μονάδας. Επιλέξιμα οχήματα: ηλεκτρικά, μηδενικών εκπομπών CO2, εκπομπών CO2 > 50g/km.
  • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού εργαστηρίου για τη λειτουργία της μονάδας.
  • Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αποκτάται από επενδυτή που δε σχετίζεται με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης.
  • Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης.
  • Δαπάνες διασφάλισης προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία.
  • Άυλες δαπάνες όπως: απόκτηση λογισμικού, αποκτήσεις δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας.
 • Εκτός Περιφερειακών ενισχύσεων
  • Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχονται από εξωτερικούς συμβούλους.
  • Δαπάνες συμμετοχής σε οποιαδήποτε εμπορική έκθεση.
  • Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ (απόκτηση, επικύρωση και προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας κτλ).
  • Πρόσθετες δαπάνες που είναι απαραίτητες για την υπέρβαση των εφαρμοστέων ενωσιακών προτύπων ή για την αύξηση του επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος ελλείψει ενωσιακών προτύπων. Επιλέξιμες είναι και δαπάνες αγοράς ηλεκτρικών  οχημάτων έως 3,5tn που εκπέμπουν CO2 μικρότερο των 50g/Km και βαριά επαγγελματικά οχήματα χαμηλών εκπομπών.
  • Δαπάνες για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης (συμπεριλαμβάνονται τα Φ/Β).

ΚΑΔ επένδυσης 

Η αίτηση ενίσχυσης μπορεί να αφορά σε περισσότερους από έναν ΚΑΔ.

Τόπος υλοποίησης 

Η επένδυση υλοποιείται σε ιδιόκτητο ή μισθωμένο χώρο. Στην περίπτωση μίσθωσης του τόπου εγκατάστασης, η διάρκεια μίσθωσης είναι μεγαλύτερη των 12 ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

 • Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται σε 18 μήνες από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης με δυνατότητα παράτασης έξι μηνών, που θα χορηγείται, είτε για λόγους ανωτέρας βίας, είτε κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης. Όριο 31/5/2025.
 • Διάρκεια της αξιολόγησης: την επομένη της έναρξης υποβολής αιτήσεων 01/06/2022 - 30/11/2022.
 • Το 1ο αίτημα καταβολής της ενίσχυσης υποβάλλεται εντός χρονικού διαστήματος 3 μηνών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης.
 • Κάθε αίτημα καταβολής της ενίσχυσης έχει ελάχιστο ποσοστό υλοποίησης το 10% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου-Χρηματοδότηση

 • Προκαταβολή με ισόποση εγγυητική επιστολή.
 • Εκχώρηση του ποσού της επιχορήγησης.
 • Ανοιχτός Καταπιστευτικός Λογαριασμός – Escrow Account.
Η εταιρεία ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης, διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στην επιτυχή σύνταξη επενδυτικών προτάσεων σε δράσεις στήριξης του αγροδιατροφικού τομέα. Επικεφαλής της παρούσας δράσης είναι ο Νίκος Χαραλαμπογιάννης, εξειδικευμένος Σύμβουλος Ανάπτυξης και Συντονιστής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Αναπτυξιακού Νόμου της ena.
 
Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ή επισκεφθείτε μας στις παρακάτω διευθύνσεις:
 • Ξάνθη: 3ο χλμ Ξάνθης - Καβάλας, Τ: 25410 - 83370
 • Χρυσούπολη: Βεργίνας 1, Τ: 25910 - 23900
 • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]