Γιατί να υποβάλλω αίτηση στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό;

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Γιατί να υποβάλλω αίτηση στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό;

0 comments

Γράφει ο Αλέξανδρος Τσολακίδης, Σύμβουλος Ανάπτυξης

@ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης

Ο νόμος 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων»,  αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο για τις ελληνικές επιχειρήσεις μέσω του οποίου μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, προς όλους τους πιστωτές, τόσο του  Δημοσίου (Α.Α.Δ.Ε. και Ε.Φ.Κ.Α.) όσο και του Ιδιωτικού τομέα (Τράπεζες, Χρηματοδοτικά Ιδρύματα, Προμηθευτές κλπ).

Ποιος μπορεί να ενταχθεί στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό;

Στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό μπορούν να ενταχθούν όλες οι βιώσιμες επιχειρήσεις, οι ελεύθεροι επαγγελματίες καθώς και οι αγρότες. Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στον νόμο 4469/2017 θα πρέπει να πληροί αθροιστικά 3 προϋποθέσεις:

 1. Να έχει συνολικό ύψος οφειλών, προς όλους τους πιστωτές, μεγαλύτερο από 20.000,00 ευρώ.
 2. Να έχει θετικά E.B.I.T.D.A (αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) ή θετική καθαρή θέση (equity) σε μία από τις 3 τελευταίες κλεισμένες οικονομικές χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης.
 3. Να έχει οφειλές από δάνειο ή από άλλη αιτία σε τράπεζα, με καθυστέρηση 90 ημερών κατά την 31/12/2017 ή οφειλές από δάνειο ή από άλλη αιτία σε τράπεζα που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016 ή ληξιπρόθεσμες οφειλές προς πιστωτές του Δημοσίου (Α.Α.Δ.Ε, Ε.Φ.Κ.Α και άλλα Ν.Π.Δ.Δ, συμπεριλαμβανομένων και των ΟΤΑ) ή έχουν εκδώσει επιταγές που σφραγίστηκαν κατά την 31/12/2017 ή έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις εις βάρος τους, λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από τρίτους κατά την 31/12/2017.

Ποιος δε μπορεί να ενταχθεί στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό;

Δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό (ν. 4469/2017) όσοι:

 • Έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στον Νόμο Δένδια ή στις διατάξεις του πτωχευτικού κώδικα (εκτός και αν υπάρξει παραίτηση από τις προαναφερόμενες διατάξεις).
 • Αν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση υπαγωγής  για μία από τις παραπάνω περιπτώσεις.
 • Αν ο οφειλέτης έχει διακόψει την επιχειρηματική του δραστηριότητα (εκτός εάν την αναβιώσει πριν την υποβολή της αίτησης).
 • Αν ο οφειλέτης δεν έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα.
 • Αν ο οφειλέτης έχει καταδικαστεί για οικονομικό αδίκημα, ιδίως για φοροδιαφυγή, υπό τον όρο ότι η καταδίκη τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την επιχειρηματική του δραστηριότητα.

Τι θα κερδίσω με την υπαγωγή μου στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό;

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός εξασφαλίζει:

 1. Καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 120 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
 2. Διαγραφή ποσοστού 85% των προσαυξήσεων, 95% των προστίμων και πλήρης διαγραφή των τόκων υπερημερίας.
 3. Βιώσιμη ρύθμιση των οφειλών προς το σύνολο των πιστωτών έξω από τις δικαστικές αίθουσες, αποφεύγοντας έτσι τα υπέρογκα ποσά για δικηγόρους και λοιπά δικαστικά έξοδα.
 4. Αναστολή των εκτελεστικών μέτρων εις βάρος της επιχείρησης.
 5. Βελτίωση της ρευστότητας της επιχείρησης και εξασφάλιση βιωσιμότητας σε βάθος χρόνου.
 6. Δυνατότητα διαγραφής ποσού βασικής οφειλής.
 7. Δυνατότητα χροήγησης αποδεικτικού ενημερότητας. 
 8. Αναστολή διοικητικής εκτέλεσης.

Πώς μπορώ να υποβάλλω αίτηση για υπαγωγή στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό;

Η αίτησης υπαγωγής στον νόμο 4469/2017 για την ρύθμιση των επιχειρηματικών οφειλών μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού αποτελείται από 8 επιμέρους βήματα.

Τα βήματα της διαδικασίας είναι:

 1. Είσοδος στην ιστοσελίδα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ., επιλογή της πλατφόρμας OCW και χρήση προσωπικών κωδικών taxisnet.
 2. Με την είσοδο του, ο οφειλέτης δηλώνει τη συγκατάθεση του για την άρση του τραπεζικού και φορολογικού του απορρήτου, την κοινοποίηση των δεδομένων του στον συντονιστή, στον εμπειρογνώμονα και στους συμμετέχοντες πιστωτές καθώς και την διασταύρωση των ανωτέρω.
 3. Η πλατφόρμα ελέγχει αν ο οφειλέτης έχει υποβάλλει ξανά αίτηση και αν δικαιούται να υποβάλλει αίτηση.
 4. Διενεργείται έλεγχος πληρότητας των κριτηρίων υπαγωγής στο νόμο.
 5. Γίνεται η καταχώρηση βασικών οικονομικών και μη δεδομένων τα οποία δεν ανακτούνται αυτόματα από το σύστημα (π.χ περιουσιακά στοιχεία, συναλλαγές τελευταίων 24 μηνών, στοιχεία εργαζομένων, στοιχεία συνοφειλετών κλπ)
 6. Ο οφειλέτης ενημερώνεται και αποδέχεται ότι η αίτηση που θα υποβάλλει κατέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης  και ότι είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια και την πληρότητα του περιεχομένου της αίτησης του.
 7. Πραγματοποιείται η επισύναψη των δικαιολογητικών.
 8. Υποβολή της αίτησης.

Τι είναι η οικονομοτεχνική μελέτη που απαιτείται για την αίτηση υπαγωγής στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό;

Για να καταστεί η πρόταση του οφειλέτη βάσιμη, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μια οικονομοτεχνική μελέτη που θα αποτυπώνει κατά ελάχιστο:

 • Tο σύνολο των οφειλών του οφειλέτη που μπορούν να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό,
 • Tα περιουσιακά στοιχεία τόσο του ίδιου όσο και των οφειλετών-εγγυητών έτσι ώστε να καθοριστεί η αξία ρευστοποίησης (σενάριο της βίαιης εκποίησης των περιουσιακών στοιχείων),
 • Η πρόταση ρύθμισης του οφειλέτη προς το σύνολο των πιστωτών, λαμβάνοντας υπόψη την ετήσια ικανότητα αποπληρωμής  του ίδιου και των συνοφειλετών, την ελάχιστη θέση των πιστωτών, μια σειρά οικονομικών αριθμοδεικτών καθώς και τα εκτιμώμενα οικονομικά του αποτελέσματα τουλάχιστον σε βάθος 10ετίας.

Η οικονομοτεχνική μελέτη εκ μέρους του οφειλέτη θα πρέπει υποχρεωτικά να μην παραβιάζει τις βασικές αρχές του Εξωδικαστικού Μηχανισμού (αρχή μη χειροτέρευσης της θέσης των πιστωτών και αρχή ίσης μεταχείρισης των πιστωτών).

Με την ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό και τη σωστή επιλογή συμβούλου, μπορεί να επιδιωχθεί ευνοϊκή-βιώσιμη ρύθμιση για την επιχείρηση, με κούρεμα τόσο των προσαυξήσεων, των τόκων υπερημερίας και των προστίμων όσο και της βασικής οφειλής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πραγματική ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη.

Διαβάστε επίσης για τη ρύθμιση οφειλών των 120 δόσεων του Ν.4611/2019.