Prev article
Next article

ΕΠΑνΕΚ 14-20: Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών

Time to read
less than
1 minute
Read so far

ΕΠΑνΕΚ 14-20: Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών

March 03, 2022 - 16:36
0 comments
Ημ. Έναρξης: 
Wednesday, October 12, 2022
Ημ. Λήξης: 
Friday, October 14, 2022
 
Ξεκινούν οι αιτήσεις για την ένταξη στη νέα δράση «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Στόχος

Η παρούσα δράση έρχεται να υποστηρίξει επιχειρήσεις λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών (Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα) ώστε να συνεχίσουν να παρέχουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους και να υποστηρίζουν την επιχειρηματική κοινότητα, την δημόσια Διοίκηση αλλά και τους πολίτες ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία (COVID-19).Η παρούσα δράση έρχεται να υποστηρίξει επιχειρήσεις λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών (Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα) ώστε να συνεχίσουν να παρέχουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους και να υποστηρίζουν την επιχειρηματική κοινότητα, την δημόσια Διοίκηση αλλά και τους πολίτες ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία (COVID-19).

Δικαιούχοι

Η δράση αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενους λογιστές – φοροτεχνικούς (φυσικά πρόσωπα) και νομικά πρόσωπα παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία Μητρώα που τηρούνται στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας έως και τις 28/02/2022 και πληρούν τα αναφερόμενα στην Αναλυτική Πρόσκληση.

Προϋπολογισμός

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στο συνολικό ποσό των τριάντα εκατομμυρίων ευρώ (30.000.000€).

Επιδότηση

Σε κάθε ωφελούμενο θα αποδίδεται άπαξ μέγιστη συνολική επιχορήγηση για την αναβάθμιση της ψηφιακής υποδομής ως εξής:
 
Για το διάστημα από 1/1/2020 έως 31/12/2020 με έσοδα:
 • από 0 έως και 20.000€ η επιχορήγηση είναι 2.000€
 • από 20.000€ και πάνω η επιχορήγηση είναι 1.500€
Η καταβολή της επιχορήγησης θα διατεθεί στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/18.12.2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis) και θα υλοποιηθεί με βάση την εγκεκριμένη Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης. 

Προϋποθέσεις

Οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, είναι οι ακόλουθες:
 • να υποβάλουν μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ
 • να λειτουργούν νομίμως στη χώρα και να έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ έως και τις 28/02/2022
 • να έχουν μέχρι τις 28/02/2022 ως ενεργό κωδικό δραστηριότητας έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ  σε τουλάχιστον μία εγκατάσταση της επιχείρησης (έδρα ή/και υποκατάστημα),
 • να είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία
 • να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis) 
 • να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας)
 • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάσει απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ
 • να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014.

Προθεσμία υποβολών

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η Τετάρτη 12/10/2022 και ώρα 15:00 με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 14/10/2022 και ώρα 15:00.
 
Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν δύνανται να λάβουν ενίσχυση. Σε κάθε περίπτωση, η νέα αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης.
 
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1/1/2021. Η προθεσμία ολοκλήρωσης είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31/12/2023.

Επιλέξιμες δαπάνες

Με στόχο τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των δυνητικών ωφελούμενων επιχορηγούνται αποκλειστικά οι κάτωθι δαπάνες προμήθειας:

Εξοπλισμός Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνίας

 • Η/Υ, laptops
 • routers
 • περιφερειακά
 • scanners/πολυμηχανήματα

Λογισμικά απαραίτητα για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης

Μέγιστο κόστος κάθε διακριτού στοιχείου: 1.500 €
Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την 01.01.2021

Κλείστε το ραντεβού σας

Για επιπλέον πληροφορίες, για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας με τους ακόλουθους τρόπους:
 • μέσω mail στο [email protected],
 • τηλεφωνικά στο τηλ: 25410 83370 ή
 • επισκεφθείτε τα γραφεία μας στο 3ο χλμ Ξάνθης – Καβάλας.
Υπεύθυνος για την εν λόγω δράση «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών», είναι ο εξειδικευμένος σύμβουλος του δευτερογενούς τομέα της ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης, Στέλιος Κοτόπουλος, με μεγάλη εμπειρία σε προγράμματα χρηματοδότησης επιχειρήσεων.
 
Ενημέρωση: Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολών έως Παρασκευή 13 Μαϊου (15:00) σύμφωνα με την 1η τροποποίηση της πρόσκλησης 
 
Ενημέρωση 04/10/22 : Εκκινεί εκ νέου περίοδος υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης από την Τετάρτη 12/10/2022 και ώρα 15:00 μέχρι την Παρασκευή 14/10/2022 και ώρα 15:00, για λόγους πλήρους και άρτιας ολοκλήρωσης της Δράσης.