Ενίσχυση αγροτών για αγορά τιμολογημένων λιπασμάτων από 1/10/2021 έως και 30/9/2022

Time to read
less than
1 minute
Read so far

November 02, 2022 - 10:08
0 comments

Υπεγράφη η ΚΥΑ στις 31/10/2022 απο τον υπουργό αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων κ. Γ. Γεωργαντά, τον αναπληρωτή Οικονομικών κ. Θ. Σκυλακάκη και τον υφυπουργό Οικονομικών, κ. Απ. Βεσυρόπουλο, με την οποία καθορίζονται οι δικαιούχοι και η διαδικασία για την καταβολή της ενίσχυσης των 60 εκατ. ευρώ, λόγω της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης του κόστους των λιπασμάτων.

Με την απόφαση, ορίζονται δικαιούχοι της ενίσχυσης επιχειρήσεις, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, γεωργικών εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής σε όλη τη χώρα οι οποίες:
  • σε περίπτωση φυσικών προσώπων, είναι επαγγελματίες αγρότες εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είτε για το έτος 2021 είτε για το έτος 2022 έως τις 25.11.2022
  • σε περίπτωση νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, έχουν ενεργό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στο Φορολογικό Μητρώο, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, κύριο ή δευτερεύοντα, έναν από τους αναφερόμενους στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
  • έχουν πραγματοποιήσει αγορές λιπασμάτων και τα σχετικά παραστατικά έχουν εκδοθεί από 1/10/2021 έως και 30/9/2022 
  • δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε κατά τα οριζόμενα στην περ. 4 της υποπαρ. Β10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.
 
Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει η ΚΥΑ:
 
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης (άρθρο 1), υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση της ενίσχυσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ από την 15η Νοεμβρίου 2022 έως και 2 Δεκεμβρίου 2022 (μετά τη σχετική παράταση της ημερομηνίας ολοκλήρωσης).
 
Η είσοδος στην πλατφόρμα διενεργείται με τη χρήση των σχετικών διαπιστευτηρίων του TAXISnet της ΑΑΔΕ.
 
Με την αίτηση, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις συνυποβάλλουν κατάσταση παραστατικών αγοράς λιπασμάτων που έχουν εκδοθεί μεταξύ 01/10/2021 και 30/09/2022. Η εν λόγω κατάσταση περιλαμβάνει τα εξής:
  1. ΑΦΜ της επιχείρησης
  2. αύξοντα αριθμό παραστατικών
  3. ημερομηνία έκδοσης
  4. καθαρή αξία τιμολόγιου κατά το μέρος του ποσού που αφορά αγορά λιπασμάτων (σε περίπτωση που περιλαμβάνουν και αγορές άλλων αγαθών).
*Σημειωτέον, ότι η ενίσχυση των 60 εκατ. ευρώ για τα λιπάσματα είναι ακατάσχετη.