Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το νέο ΠΕΠ της ΑΜΘ για την περίοδο 2021-2027

Time to read
less than
1 minute
Read so far

October 21, 2022 - 14:01
0 comments
Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή [C(2022) 6510/5.9.2022] το νέο Περιφερειακό Πρόγραμμα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την περίοδο 2021-2027
 
Για την κάλυψη των αναπτυξιακών αναγκών & την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το ΠΕΠ ΑΜΘ 2021-2027 σχεδιάστηκε στη βάση 6 προτεραιοτήτων:
 1. Προώθηση Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας. 
 2. Βιώσιμη διαχείριση πόρων & υποδομών.
 3. Βελτίωση της συνδεσιμότητας της Π-ΑΜΘ. 
 4. Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής (Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).
 5. Κοινωνική Ενσωμάτωση και αντιμετώπιση της φτώχειας (Εθνικό Κοινωνικό Ταμείο+). 
 6. Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη στην Περιφέρεια ΑΜΘ. 
Κάθε προτεραιότητα αναλύεται περαιτέρω σε ειδικούς στόχους, στο πλαίσιο των οποίων θα προκηρυχθούν μελλοντικά οι διάφορες δράσης του προγράμματος.
 
O συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος είναι  639,1 εκατ.€.

Προτεραιότητα 1. Προώθηση Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας

Ειδικός στόχος 1.1.: Ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών
Προβλέπονται δράσεις που θα ενισχύσουν το οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας, αναπτύσσοντας αποτελεσματικούς μηχανισμούς δημιουργίας και διάχυσης της καινοτομίας με τη σύμπραξη ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων και την προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας. Ζητούμενο αποτελεί η αύξηση της ερευνητικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων και των ερευνητικών φορέων για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και εφαρμογών που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων/υπηρεσιών. Οι τομείς ενίσχυσης αφορούν κατ’ αποκλειστικότητα τομείς της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης
 
Ομάδες στόχοι των ως άνω δράσεων αναμένεται να είναι :
 •  Υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις της Π-ΑΜΘ (πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες)
 • Δημόσια ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα τα οποία ασκούν εφαρμοσμένη και στοχευμένη έρευνα στους τομείς προτεραιότητας της RIS3. 
Ωφελούμενοι θα είναι οι επιχειρήσεις και τα δημόσια ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της Π-ΑΜΘ.
Ειδικός στόχος 1.2.: Αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις εταιρείες, τους ερευνητικούς οργανισμούς και τις δημόσιες αρχές
Προγραμματίζεται η υλοποίηση δράσεων που θα προωθούν τον έξυπνο και καινοτόμο ψηφιακό μετασχηματισμό της Περιφέρειας, όπως πχ. Δράσεις Ψηφιοποίησης (Δημόσιων, Πολιτιστικών, Κοινωνικών, κ.ά., Φορέων). Στην κατεύθυνση αυτή θα ενισχυθούν δημόσιοι φορείς, ώστε να ολοκληρώσουν την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών τους, καλύπτοντας όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος των παρεχόμενων υπηρεσιών τους ψηφιακά, με άμεσους ωφελούμενους τους κατοίκους της Π-ΑΜΘ και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια.
 
Βασικές Ομάδες στόχοι για τις δράσεις αυτές είναι:
 • Οργανισμοί και επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, ΝΠΔΔ, πολιτιστικοί και εκπαιδευτικοί οργανισμοί, φορείς δημόσιας υγείας. 
 • Κάτοικοι, επιχειρήσεις και επισκέπτες της Π-ΑΜΘ
Ωφελούμενοι θα είναι οι κάτοικοι, οι επιχειρήσεις και οι επισκέπτες της Π-ΑΜΘ.
Ειδικός στόχος 1.3.: Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, μεταξύ άλλων μέσω παραγωγικών επενδύσεων
Προγραμματίζεται η υλοποίηση δράσεων όπως: 
 
 • Ενίσχυση υφιστάμενων και ίδρυση επιχειρήσεων κατά προτεραιότητα σε τομείς της στρατηγικής RIS3.
Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η χρηματοδότηση μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων για την εκπόνηση επενδυτικών σχεδίων που θα ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά τους σε τομείς προτεραιότητας που θα αναδειχθούν από τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης σε περιφερειακό επίπεδο και σε τομείς που συνιστούν εστίες ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της Π-ΑΜΘ. Ζητούμενο αποτελεί η παραγωγή διαφοροποιημένων και καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών και ως εκ τούτου, προτεραιότητα δίνεται σε καινοτόμες παραγωγικές επενδύσεις, ήτοι ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που αφορούν καινοτομία, εφαρμοσμένη ή βιομηχανική έρευνα και πειραματική ανάπτυξη
 
 • Ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και στήριξη των εξαγωγών κατά προτεραιότητα σε τομείς της στρατηγικής RIS3.
Στην εν λόγω κατηγορία δράσης προβλέπεται η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων με εξωστρεφή προσανατολισμό και βελτίωση των εξαγωγικών επιδόσεων των επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητά στους τομείς της περιφερειακής διάστασης της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. 
 
Ειδικότερα, προβλέπεται η στήριξη ενεργειών όπως: Εκπόνηση business plan με συγκεκριμενοποίηση των στόχων κάθε ΜΜΕ, Αναζήτηση ευκαιριών σε νέες αγορές του εσωτερικού ή/και του εξωτερικού μέσω ερευνών αγοράς, συμμετοχή σε εκθέσεις, οργάνωση εμπορικών/επιχειρηματικών αποστολών, Ενδυνάμωση της θέσης τους σε υφιστάμενες αγορές του εξωτερικού, κυρίως μέσω διεύρυνσης των δικτύων και συνεργασιών τους, ανάπτυξη νέων προϊόντων, με ανάλογες παρεμβάσεις στον εξοπλισμό και στις διαδικασίες παραγωγής, κατά κύριο λόγο με την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας, Αναβάθμιση της προβολής των τοπικών προϊόντων στο εξωτερικό μέσω brandings, συμμετοχές σε αναγνωρισμένες διεθνείς εκθέσεις, κ.α. 
 
 • Ανάπτυξη / αναβάθμιση μηχανισμών και δομών στήριξης επιχειρήσεων.
Ο συγκεκριμένος τύπος δράσης αποσκοπεί στη δημιουργία περιβάλλοντος στήριξης και εκκόλαψης νέων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται κατά προτεραιότητα στους τομείς προτεραιότητας της περιφερειακής διάστασης της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, με έμφαση σε καινοτόμες δραστηριότητες που αξιοποιούν τους τοπικούς φυσικούς και παραγωγικούς πόρους και τα πλεονεκτήματα της Π-ΑΜΘ.
 
Ενδεικτικά προβλέπεται να ενισχυθούν εκκολαπτήρια καινοτόμων επιχειρήσεων που θα παρέχουν: 
 1.  το απαιτούμενο περιβάλλον (κατάλληλα διαμορφωμένοι & εξοπλισμένοι χώροι) προκειμένου οι επιχειρηματικές ιδέες να υλοποιηθούν και να δοκιμαστούν σε πραγματικές συνθήκες και 
 2.  ολοκληρωμένη υποστήριξη (συμβουλευτική, προώθηση σε αγορές, κλπ.) των νεοσύστατων επιχειρήσεων με στόχο να προσελκύσουν χρηματοδότηση για την περαιτέρω ανάπτυξη τους και να μετατραπούν σε βιώσιμες επιχειρήσεις.
Ομάδες στόχους αποτελούν οι: 
 • Υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις
 • Δημόσιοι φορείς στήριξης της επιχειρηματικότητας συμπεριλαμβανομένων επιμελητηρίων, επαγγελματικών ενώσεων κλπ. και 
 • ΟΤΑ Α’ βαθμού και τα Νομικά τους Πρόσωπα. 
Ωφελούμενοι θα είναι οι επιχειρήσεις.
 
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες και όλες τις λεπτομέρειες για τις προτεραιότητες 2, 3, 4 και 5 στη συνημμένο αρχείο.