Βιολογική Γεωργία & Κτηνοτροφία: Προδημοσίευση του νέου προγράμματος

Time to read
less than
1 minute
Read so far

June 21, 2024 - 11:50
0 comments

Η εφαρμογή των δεσμεύσεων της πρόσκλησης για την Παρέμβαση Π3-70-2.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους (νεοεισερχόμενοι στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία)» θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους.

Οι αιτήσεις στήριξης των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν βάσει της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2024 (έτος αναφοράς). Το έτος 2024 θα αποτελεί το πρώτο έτος εφαρμογής των δεσμεύσεων της πρόσκλησης.

Η οικονομική στήριξη στο πλαίσιο της παρέμβασης παρέχεται για την εφαρμογή πρακτικών βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, με στόχο την ενθάρρυνση των αγροτών να συμμετέχουν σε τέτοια συστήματα, ανταποκρινόμενοι έτσι στη ζήτηση της κοινωνίας για τη χρήση περιβαλλοντικά φιλικών γεωργικών πρακτικών.

Δράσεις της Πρόσκλησης

 • Δράση 1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία
 • Δράση 2: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία

Επιλέξιμες καλλιέργειες, ζώα 

Δράση 1
 • Ελαιοποιήσιμη ελιά
 • Επιτραπέζια ελιά
 • Αραβόσιτος
 • Χειμερινά σιτηρά
 • Μηδική, Τριφύλλι
 •  Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή (βίκος, μπιζέλι, κλπ)
 • Όσπρια
 • Λινάρι, ελαιοκράμβη, ηλίανθος, σόργο κλπ
 • Επιτραπέζια σταφύλια και σταφίδα
 • Σταφύλια οινοποιήσιμα
 • Μηλοειδή
 • Πυρηνόκαρπα
 • Εσπεριδοειδή
 • Αρωματικά – Φαρμακευτικά φυτά
 • Φυλλώδη (πατάτα, κλπ)
 • Τομάτα, μελιτζάνα, πιπεριά
 • Ακρόδρυα
 • Λοιπές δενδρώδεις
Δράση 2
 • Βοοτροφία
 • Προβατοτροφία
 • Αιγοτροφία

Οι δικαιούχοι των Δράσεων

 • Γεωργοί φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες αυτών
 • Οι υποψήφιοι με αγροτεμάχια, βοσκοτόπους ή ζωικές εκμεταλλεύσεις, τα οποία δεν είναι ενταγμένα στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2018/848, μέσω σύμβασης με Οργανισμό Πιστοποίησης και Ελέγχου, στις 15 Ιουνίου 2024.

Σημειώνεται ότι ένας υποψήφιος δύναται να υποβάλει αίτηση στήριξης συγχρόνως και στις δύο δράσεις.

Τα κριτήρια επιλογής

Δράση 1
 • Γεωργοί νεαρής ηλικίας
 • Εντασσόμενη έκταση, με προτεραιότητα στη μεγαλύτερη εντασσόμενη έκταση στις ορεινές, μειονεκτικές και νησιωτικές περιοχές
 • Εντασσόμενη έκταση σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές
 • Είδος καλλιέργειας, με προτεραιότητα στις καλλιέργειες με αυξημένες εισροές
Δράση 2
 • Γεωργοί νεαρής ηλικίας
 • Μέγεθος Εκμετάλλευσης, με προτεραιότητα σε αυτές που εντάσσουν το μεγαλύτερο δυναμικό της εκμετάλλευσής τους
 • Έδρα Εκμετάλλευσης, με προτεραιότητα σε ορεινές, μειονεκτικές και νησιώτικες περιοχές
 • Έδρα εκμετάλλευσης σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές.

Τα ποσά στήριξης στην κτηνοτροφία

Η οικονομική ενίσχυση παρέχεται ετησίως και ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης, αγροτεμαχίων ή/και βοσκοτόπων που χρησιμοποιούνται για τις 6 επιλέξιμες κατηγορίες ζώων, ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που αναλαμβάνουν οι δικαιούχοι στο πλαίσιο των απαιτήσεων της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/848.

1. Το ύψος ενίσχυσης / καλλιέργεια ορίζεται στον παρακάτω πίνακα

Πίνακας Α

Ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος για τη Δράση 1 της Παρέμβασης Π3-70-2.1: Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία

2. Το ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος στην κτηνοτροφία ορίζεται στον παρακάτω πίνακα

Πίνακας Β

Ύψος ενίσχυσης σε €/Ha/έτος για τη Δράση 2 της Παρέμβασης Π3-70-2.1 Ενισχύσεις για τη

μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για τη χρηματοδότηση των δύο Δράσεων της Παρέμβασης Π3-70-2.1 είναι 287.597.058 €. Η κατανομή αυτού του ποσού ανά Δράση θα καθοριστεί στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.