Οι δικαιούχοι άδειας φύτευσης οινοποιήσιμων αμπελιών για το έτος 2016

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Οι δικαιούχοι άδειας φύτευσης οινοποιήσιμων αμπελιών για το έτος 2016

August 01, 2016 - 11:24
Posted in:
0 comments
Αναρτήθηκε από το ΥπΑΑΤ ο πίνακας των επιλέξιμων παραγωγών που αιτήθηκαν για άδεια φύτευσης το έτος 2016. Στον πίνακα περιλαμβάνεται το ονοματεπώνυμο του καλλιεργητή, την έκταση που έγινε αποδεκτή από τους ελέγχους και την βαθμολογία ανά τεμάχιο των αποδεκτών εκτάσεων. Με βάση τον εν λόγω Πίνακα χορηγούνται άδειες νέων φυτεύσεων στους παραγωγούς των οποίων τα αγροτεμάχια συγκέντρωσαν βαθμολογία από 8 έως 4.8 για όλη την αποδεκτή έκταση μετά την αξιολόγηση των αρμοδίων ΔΑΟΚ και για τα αγροτεμάχια που συγκέντρωσαν βαθμολογία 4 χορηγούνται άδεις σε ποσοστό 66,45% της αποδεκτής έκτασης. Οι παραγωγοί δύναται να εκτυπώσουν μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Αίτηση Αδειών Φύτευσης Αμπέλου» το έντυπο χορήγησης της άδειας. Σε περίπτωση αδυναμίας η εκτύπωση μπορεί να πραγματοποιηθεί από την αρμόδια ΔΑΟΚ που ανήκει το υπό φύτευση τεμάχιο.
 
Σημειώνεται ότι εφόσον η άδεια που χορηγήθηκε αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 50% της έκτασης που ζητείται στην αίτηση, ο αιτών μπορεί να αρνηθεί την άδεια μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία χορήγησης (δηλαδή έως το Σεπτέμβριο), χωρίς να υποστεί κυρώσεις. Οι άδειες νέας φύτευσης ισχύουν για τρία έτη από την ημερομηνία της χορήγησής τους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από τον αιτούντα.
 
Αμέσως μετά τη φύτευση, ο παραγωγός οφείλει να ενημερώσει την αρμόδια ΔΑΟΚ για να πραγματοποιήσει επιτόπιο έλεγχο και να εγγράψει το αμπελοτεμάχιο στο Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών του Αμπελουργικού Μητρώου.
 
Να σημειωθεί ότι ο παραγωγός θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την χορηγούμενη άδεια σε ποσοστό τουλάχιστον 80% της αιτούμενης έκτασης εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου των τριών ετών, αλλιώς υπόκειται σε αποκλεισμό υποβολής νέας αίτησης για άδεια νέας φύτευσης για τα πέντε επόμενα ημερολογιακά έτη, εκτός και αν γίνει αποδεκτή ένσταση του για ανωτέρα βία σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Καν (ΕΕ) 1306/2013.
 
Πατήστε εδώ για να δείτε την Βαθμολογική κατάταξη των Αιτήσεων για νέες Άδειες Φύτευσης Αμπέλου