Ενημερωτικό Δράσης "Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ"

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Ενημερωτικό Δράσης "Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ"

March 15, 2017 - 11:10
0 comments
Ημ. Έναρξης: 
Thursday, March 23, 2017
Ημ. Λήξης: 
Wednesday, May 17, 2017

1.   Δικαιούχοι

-       Επιχειρήσεις (κάθε μονάδα, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα)

-       Ερευνητικοί Οργανισμοί (κάθε οντότητα πρωταρχικός σκοπός των οποίων είναι η εκπαίδευση, η ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης ή η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των εν λόγω δραστηριοτήτων με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά γνώσεων.)π.χ. Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Ινστιτούτα, Μουσεία, Δημόσια Νοσοκομεία, ΝΠΙΔ, Κοινωφελή Ιδρύματα.

 

2.   Επιλέξιμα σχέδια

Οι προτάσεις που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τρεις (3) παρεμβάσεις:

     I.        Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Βασικός στόχος της παρέμβασης είναι η υποστήριξη της έρευνας, η προώθηση της καινοτομίας και η ενίσχυση της δικτύωσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η παρέμβαση απευθύνεται σε υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ανεξαρτήτως της ημερομηνίας ίδρυσης. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια Μικρομεσαία Επιχείρηση (ΜΜΕ) είτε Ομάδες Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), ανεξάρτητων μεταξύ τους.

  II.        Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

Βασικός στόχος της παρέμβασης είναι η συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών. Σε συμπράξεις δύο ή τριών ή τεσσάρων εταίρων – φορέων ο ένας θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχείρηση. Σε συμπράξεις περισσοτέρων των τεσσάρων εταίρων - φορέων οι δύο θα πρέπει απαραίτητα να είναι επιχειρήσεις.

III.        Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Βασικός στόχος της παρέμβασης είναι η προώθηση της έρευνας σε επόμενο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, έχοντας ως βάση αποτελέσματα που έχουν παραχθεί σε προηγούμενα ερευνητικά έργα. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι υφιστάμενες μεμονωμένες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης.

 

3.   Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας/Θεματικοί Τομείς

Θεματικοί Τομείς

Δημόσια Δαπάνη 2017-2019

(εκατ.€)

Υλικά - Κατασκευές

22

Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες

6

Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων

46

Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη

40

Υγεία & Φάρμακα

51

Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα

12

Ενέργεια

31

Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών

52

Αναδυόμενες Τεχνολογίες

10

Σύνολο

280

 

Κάθε θεματικός τομέας εξειδικεύεται περαιτέρω σε θεματικούς υποτομείς σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης σε Εθνικό επίπεδο (national RIS3). Η περαιτέρω εξειδίκευση αναφέρεται αναλυτικά στο Παράρτημα III.

 

4.   Επιλέξιμες δραστηριότητες/δαπάνες

Για το σύνολο των παρεμβάσεων της παρούσας Πρόσκλησης, οι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες θα πρέπει να εντάσσονται στις ακόλουθες επιλέξιμες δραστηριότητες

-       δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης  οι οποίες θα πρέπει να εμπίπτουν πλήρως σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες: βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας

-       δραστηριότητες καινοτομίας

-       συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις (μόνο για ΜΜΕ)

Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι κάτωθι:

α.    Δαπάνες προσωπικού: Μέγιστο επιχορηγούμενο μικτό κόστος ανά ανθρωπομήνα:  3000 ευρώ.

β.    Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού: Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο.

γ.     Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα. Μόνον δαπάνες απόσβεσης.

δ.    Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει:

-       Έρευνα επί συμβάσει (μέσω σύμβασης παροχής υπηρεσιών (υπεργολαβίες) σε φυσικά και νομικά πρόσωπα).

-       Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

-       Συμβουλευτικές υπηρεσίες (υπηρεσίες από εξωτερικούς συμβούλους, π.χ. εκπόνηση μελετών, εμπειρογνωμοσύνη, με σύμβαση παροχής υπηρεσιών, οι οποίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το έργο).

ε.     Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου

-       Δαπάνες ταξιδιών.

-       Δαπάνες δημοσιότητας.

-       Αναλώσιμα.

-       Αμοιβή ορκωτού λογιστή/ελεγκτή.

-       Δαπάνες προσαρμογών για άτομα με αναπηρία.

-       Λοιπές λειτουργικές δαπάνες.

στ.  Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας.

Ειδικά για τις ΜΜΕ και για ερευνητικούς οργανισμούς

ζ.     Δαπάνες καινοτομίας

-     Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού (δαπάνες για την απόκτηση (obtaining), την επικύρωση και την προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού).

-     Δαπάνες απόσπασης προσωπικού υψηλής ειδίκευσης.

-     Δαπάνες για υπηρεσίες καινοτομίας( δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας π.χ. συνδρομή και η επαγγελματική κατάρτιση στους τομείς της μεταφοράς γνώσεων, παροχή χώρων γραφείων, βάσεων δεδομένων, βιβλιοθηκών, έρευνας αγοράς, χρήσης εργαστηρίου, σήμανσης ποιότητας, δοκιμών και πιστοποίησης.

η.    Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις.

θ.    Έμμεσες Λειτουργικές δαπάνες. Για τις επιχειρήσεις οι έμμεσες δαπάνες δεν εφαρμόζονται. Για τους ερευνητικούς οργανισμούς που θα συμμετέχουν ως συνδικαιούχοι σε συνεργατικά έργα της Παρέμβασης ΙΙ περιλαμβάνονται δαπάνες που ΔΕΝ συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του έργου και πραγματοποιούνται σε ευθεία συσχέτιση με τις άμεσες δαπάνες του έργου. Οι έμμεσες δαπάνες είναι επιλέξιμες χωρίς προσκόμιση των αντίστοιχων παραστατικών και υπολογίζονται με σταθερό ποσοστό 15% των επιλέξιμων άμεσων δαπανών προσωπικού.

Σημαντικό. Για τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, η ενίσχυση έχει χαρακτήρα κινήτρου και επομένως ο δικαιούχος θα πρέπει να έχει υποβάλει αίτηση ενίσχυσης πριν από την έναρξη των εργασιών για το έργο.

 

5.   Όρια προϋπολογισμού αιτήσεων στήριξης

Παρέμβαση

Ανώτατος

αιτούμενος και επιλέξιμος προϋπολογισμός

Ι Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

200.000€ εάν συμμετέχει μία επιχείρηση

350.000€ εάν συμμετέχουν δύο επιχειρήσεις

450.000€ εάν συμμετέχουν τρείς επιχειρήσεις

500.000€ εάν συμμετέχουν περισσότερες των τριών επιχειρήσεις

II Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

1.000.000€

 

ΙII Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

2.000.000€

 

6.   Ένταση ενίσχυσης

 

Παρέμβαση I: Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Επιλέξιμη δραστηριότητα

 

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρές επιχειρήσεις

Έργα έρευνας και ανάπτυξης

Βιομηχανική έρευνα

60%

70%

Βιομηχανική έρευνα υπό προϋποθέσεις

75%

80%

Πειραματική ανάπτυξη

35%

45%

Πειραματική ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις

50%

60%

Μελέτη σκοπιμότητας

60%

70%

Καινοτομία για ΜΜΕ

50%

50%

Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις

50%

50%

 

Παρέμβαση II: Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

Επιλέξιμη δραστηριότητα

 

Μεγάλες Επιχειρήσεις

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρές επιχειρήσεις

Έργα έρευνας και ανάπτυξης

Βιομηχανική έρευνα

50%

60%

70%

Βιομηχανική έρευνα υπό προϋποθέσεις

65%

75%

80%

Πειραματική ανάπτυξη

25%

35%

45%

Πειραματική ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις

40%

50%

60%

Μελέτη σκοπιμότητας

50%

60%

70%

Καινοτομία για ΜΜΕ

0%

50%

50%

Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις

0%

50%

50%

 

Παρέμβαση III: Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

Επιλέξιμη δραστηριότητα

 

Μεγάλες Επιχειρήσεις

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρές επιχειρήσεις

Έργα έρευνας και ανάπτυξης

Πειραματική ανάπτυξη

25%

35%

45%

Πειραματική ανάπτυξη υπό προϋποθέσεις

40%

50%

60%

Μελέτη σκοπιμότητας

50%

60%

70%

Καινοτομία για ΜΜΕ

0%

50%

50%

Συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις

0%

50%

50%

 

7.   Διάρκεια υλοποίησης

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 36 μήνες.

 

8.   Χρονοδιάγραμμα 2017 (Ά Κύκλος)

Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 και ώρα 15.00 - Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 και ώρα 16:00.

Οι δικαιούχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης χρηματοδότησης. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, δεν επιτρέπεται μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης. Επιτρέπεται η ακύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης της πρότασης από τον δικαιούχο υπό την προϋπόθεση να υποβληθεί αίτηση ακύρωσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας έως και δύο εργάσιμων ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, στην Δράση ήτοι έως και την Παρασκευή 12 Μαΐου 2017 και ώρα 16:00.

 

9.   Δημοσία Δαπάνη 2017 (Ά Κύκλος)

Ο προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) των παρεμβάσεων του Α’ κύκλου ανέρχεται σε 126.000.000€.

-       Παρέμβαση Ι: 25.000.000€.

-       Παρέμβαση ΙΙ: 90.000.000€.

-       Παρέμβαση ΙΙΙ: 11.000.000€.

 

Η εταιρεία μας, Σ. ΑΜΟΙΡΑΣ – Δ. ΜΠΑΡΔΑΚΙΔΗΣ Ο.Ε. με διακριτικό τίτλο ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης, διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην επιτυχή σύνταξη επενδυτικών προτάσεων. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας  στο τηλ: 2541083370 ή επισκεφθείτε μας στα γραφεία μας στο 3ο χλμ Ξάνθης – Καβάλας.