Prev article
Next article

Ενημερωτικό για το Μέτρο 3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων»

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Ενημερωτικό για το Μέτρο 3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων»

October 05, 2017 - 15:57
0 comments
Ημ. Έναρξης: 
Tuesday, October 10, 2017
Ημ. Λήξης: 
Wednesday, January 10, 2018

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων α’ κύκλου αξιολόγησης: 10.10.2017

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων α’ κύκλου αξιολόγησης: 10.01.2018

Ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών: 23.10.2015

Δικαιούχοι-Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

 • Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα.
 • Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων και τα σκάφη των οποίων έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα για τουλάχιστον 60 ημέρες κατά τη διάρκεια των δύο (2) ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Τα σκάφη πρέπει:

 • Να είναι εγγεγραμμένα στα ελληνικά νηολόγια/λεμβολόγια ή στα λεμβολόγια των κατά τόπο αρμόδιων Υπηρεσιών Αλιείας.
 • Να είναι καταχωρημένα στο Εθνικό και Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο, εκτός των σκαφών εσωτερικών υδάτων.
 • Να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας.
 • Να μην έχουν χρονική δέσμευση από προηγούμενη χρηματοδότηση των ίδιων εργασιών κατά την υποβολή της αίτησης.

Υπαγόμενες Πράξεις και Επενδύσεις:

Επιλέξιμες είναι επενδύσεις που προσθέτουν αξία στα προϊόντα αλλά και  επενδύσεις επί του σκάφους που στόχο έχουν τη βελτίωση της ποιότητας των αλιευτικών προϊόντων υπό τον όρο ότι δεν αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα του σκάφους. Στις επιλέξιμες δαπάνες συγκαταλέγονται:

 • Εργασίες για την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ψυκτικών χώρων αποθήκευσης αλιευτικών προϊόντων καθώς και η αγορά, η μεταφορά και η εγκατάσταση του εξοπλισμού τους.
 • Αγορές, οι οποίες σχετίζονται με την προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου καινούργιου εξοπλισμού και μέσων για τη λειτουργία της επένδυσης (παραγωγικός, ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, εξοπλισμός εργαστηρίων, κλπ).
 • Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση με σύγχρονο εξοπλισμό του υφιστάμενου εξοπλισμού.
 • Κατασκευές και εξοπλισμός για την επεξεργασία, μεταποίηση και εμπορία των υπολειμμάτων των προϊόντων και των απορριπτόμενων ειδών αλιείας.
 • Η δαπάνη συντήρησης/επισκευής εξοπλισμού (υπό προϋποθέσεις).
 • Δαπάνες προμήθειας ανταλλακτικών (υπό προϋποθέσεις).
 • Μελέτες και αμοιβές συμβούλων.
 • Δαπάνες ενοικίων για τη χρήση πάγιων στοιχείων που είναι αναγκαία για την υλοποίηση της Πράξης.
 • Εφαρμογή καινοτόμων διαδικασιών, ανάπτυξη νέων προϊόντων και τρόπων συσκευασίας και αξιοποίηση παραδοσιακών συνταγών.
 • Υλικές επενδύσεις και μελέτες εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, εφαρμογής συστήματος αυτοέλεγχου, καθώς και μελέτη σήμανσης και πιστοποίησης των προϊόντων.

Μη επιλέξιμες Δαπάνες:

Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες που δεν περιγράφονται στην τεχνικοοικονομική μελέτη, η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού, ο Φ.Π.Α και οι τόκοι, οι δαπάνες σύστασης εταιρείας καθώς και τα συμβολαιογραφικά έξοδα, τα πρόστιμα ή οι ποινές, ο εξοπλισμός αναψυχής, τα λειτουργικά έξοδα, οι αμοιβές προσωπικού, τα έξοδα μεταβίβασης κυριότητας κ.α.

Χρηματοδότηση:

Ο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων πρέπει να είναι άνω των 2.000,00€. Ως μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης των Πράξεων ορίζονται οι δεκαοκτώ (18) μήνες, με ημερομηνία εκκίνησης την ημερομηνία της Απόφασης Ένταξης της Πράξης.

Χρηματοδοτικό Σχήμα- Περιοχές Εφαρμογής:

Α/Α

 

Επικράτεια της Χώρας

Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά

1

Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Δημόσια Ενίσχυση

50%

85%

Ιδιωτική Ενίσχυση

50%

15%

2

Λοιπές επιχειρήσεις (Μεγέθους Μεγαλύτερου της ΜΜΕ

Δημόσια Ενίσχυση

30%

30%

Ιδιωτική Ενίσχυση

70%

70%

3

Παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας, με αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους έως 12 μέτρα που δεν χρησιμοποιούν συρόμενα εργαλεία

Δημόσια Ενίσχυση

80%

85%

Ιδιωτική Ενίσχυση

20%

15%

 

 

Η εταιρεία ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης, διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην επιτυχή σύνταξη επενδυτικών προτάσεων σε παρόμοια προγράμματα. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ή  επισκεφθείτε τα γραφεία μας.

Ξάνθη: 3ο χλμ Ε.Ο. Ξάνθης – Καβάλας.  Tηλ: 25410- 83370.