Γνωρίζετε την εξωδικαστική ρύθμιση χρεών των επιχειρήσεων?

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Γνωρίζετε την εξωδικαστική ρύθμιση χρεών των επιχειρήσεων?

0 comments
Ο εξωδικαστικός μηχανισμός αποτελεί μια νέα εξωδικαστική, κατά βάση συλλογική, διαδικασία ρύθμισης και διευθέτησης των οφειλών επιχειρήσεων. Με τον εξωδικαστικό μηχανισμό, όπως προβλέπεται στον Ν. 4469/2017 (ΦΕΚ Α 62/3.5.2017), ρυθμίζεται  για πρώτη φορά το σύνολο των  χρηματικών υποχρεώσεων βιώσιμων επιχειρήσεων, μέσω της κατάρτισης συμφωνίας ρύθμισης οφειλών με την πλειοψηφία των πιστωτών τους (ιδιώτες πιστωτές, δημόσιος τομέας, δηλ. Ελληνικό Δημόσιο, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ.). 
 
Ειδικότερα, το Δημόσιο θα δύναται να προβαίνει ακόμα και σε διαγραφή τόσο βασικής οφειλής (κεφαλαίου), όσο προστίμων και προσαυξήσεων των φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών των συμμετεχόντων στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων με δυνατή την παράλληλη με τη διαγραφή επιμήκυνση της αποπληρωμής των οφειλών έως τις 120 δόσεις.
 
Δικαιούχοι:
- Τα νομικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, εφόσον διαθέτουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα (ενδεικτικά Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε.)
- Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική δραστηριότητα και διαθέτουν πτωχευτική ικανότητα. 
 
Προϋποθέσεις υπαγωγής: 
Α) Ο οφειλέτης σε μία (1) τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις (3) χρήσεις πριν την υποβολή της αίτησης να έχει:
- θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων.
 
Β) Επιπλέον, θα πρέπει κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 να συγκεντρώνει μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
- Να είχε οφειλή προς χρηματοδοτικό φορέα από δάνειο ή πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016. 
ή
- Να είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ή προς Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή προς άλλο Ν.Π.Δ.Δ. (περιλαμβανομένων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης).
ή
- Να είχε βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών λόγω μη επαρκούς υπολοίπου κατά το άρθρο 40 του ν. 5960/1933.
ή
- Να είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων.
 
Γ) Οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές θα πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των 20.000 €.
Δ) Ο οφειλέτης δεν πρέπει έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για:
- Φοροδιαφυγή, πλην των περιπτώσεων μη απόδοσης φόρου προστιθέμενης αξίας, φόρου κύκλου εργασιών, φόρου ασφαλίστρων, παρακρατούμενων φόρων, τελών ή εισφορών ή φόρου πλοίων.
- Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δωροληψία, λαθρεμπορία, καταδολίευση δανειστών, χρεοκοπία ή απάτη.
 
Κανόνες που διέπουν τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών:
Οι όροι της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών δεν επιτρέπεται να φέρουν οποιονδήποτε πιστωτή σε χειρότερη οικονομική θέση, σε σύγκριση με αυτή που θα βρισκόταν σε περίπτωση αναγκαστικής ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης (αρχή της μη χειροτέρευσης θέσης). 
 
 
Οι αιτήσεις για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών υποβάλλονται έως την 31η Δεκεμβρίου 2018.
 
 
Η εταιρεία μας, Σ. ΑΜΟΙΡΑΣ – Δ. ΜΠΑΡΔΑΚΙΔΗΣ Ο.Ε., διαθέτει εμπειρία στην επιτυχή σύνταξη προτάσεων αναδιάρθρωσης οφειλών. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας  στο τηλ: 2541083370 ή επισκεφθείτε μας στα γραφεία μας στο 3ο χλμ Ξάνθης – Καβάλας.