Prev article
Next article

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 21-27: Νέες επιδοτούμενες θέσεις εργασίας για ανέργους σε επιχειρήσεις

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 21-27: Νέες επιδοτούμενες θέσεις εργασίας για ανέργους σε επιχειρήσεις

January 09, 2024 - 13:02
0 comments
Προκηρύχθηκε η Δράση «Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (ΝΘΕ) για ανέργους σε επιχειρήσεις της στρατηγικής RIS3» (Δράση ESO4.1.α) στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη» 2021-2027 (ΠεΠ ΑΜΘ 2021-2027) και συγκεκριμένα της Προτεραιότητας 4Β «Κοινωνική Ενσωμάτωση και αντιμετώπιση της φτώχειας (ΕΚΤ+)», του Στόχου Πολιτικής 4: «Μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων». 
 
Ημ. Έναρξης: 
Monday, February 26, 2024
Ημ. Λήξης: 
Tuesday, May 28, 2024

Στόχος της Δράσης

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποστηρίζεται η απασχόληση ανέργων με αυξημένα τυπικά προσόντα σε επιχειρήσεις, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται σε τομείς της Περιφερειακής RIS3 προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση, επενδύοντας σε ανθρώπινο δυναμικό, με την πρόσληψη ανέργων με αυξημένα προσόντα. Επίσης, στόχος της δράσης είναι να αυξηθεί η συμμετοχή ανέργων στην αγορά εργασίας, και να περιοριστεί το φαινόμενο της διαρροής του επιστημονικού προσωπικού της Περιφέρειας. 

Προϋπολογισμός Δράσης

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στο ποσό των 12.500.000€, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα υπερδέσμευσης σε ποσοστό 120%. Η Δημόσια Δαπάνη της πρόσκλησης χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+) του Περιφερειακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία, Θράκη» 2021-2027 (ΠεΠ ΑΜΘ 2021-2027).

Επιλέξιμες επιχειρήσεις 

Η Δράση ενισχύει υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς της στρατηγικής RIS3. Οι ΚΑΔ που αντιστοιχούν στους ανωτέρω τομείς προτεραιότητας δίνονται αναλυτικά στο Παράρτημα 3: Επιλέξιμες Δραστηριότητες (ΚΑΔ)-RIS3 της παρούσας πρόσκλησης της Δράσης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
 
Δικαιούχοι, που μπορούν να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, είναι: Υφιστάμενες πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που:
 • έχουν κλεισμένη (πλήρως ή μερικώς) τη διαχειριστική χρήση του 2022,
 • δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα 3: Επιλέξιμες Δραστηριότητες (ΚΑΔ)-RIS3.

Επιλέξιμοι Εργαζόμενοι

Οι επιχειρήσεις οι οποίες επιλέχθηκαν να ενισχυθούν, μετά την ολοκλήρωση της αξιολογικής διαδικασίας και την λήψη του ενημερωτικού μηνύματος περί έγκρισης, εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία πρόσληψης των ωφελούμενων-ανέργων, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά τα οποία περιγράφονται στην αίτηση χρηματοδότησης και έχουν ενσωματωθεί στην απόφαση έγκρισης.
 
Οι άνεργοι-ωφελούμενοι οι οποίοι θα προσληφθούν από τις ενισχυόμενες Επιχειρήσεις πρέπει:
 • να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την πρόσληψή τους (για τους κατόχους άδειας ασκήσεων επαγγέλματος π.χ. Μηχανικούς, Γιατρούς, Δικηγόρους να προσκομίσουν εκτύπωση εικόνας ενσήμων).
 • να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους Μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.
 • Να διαθέτουν έναν από τους παρακάτω τίτλους σπουδών/εκπαίδευσης:
  • πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 5 (χορηγείται στους αποφοίτους της τάξης μαθητείας των ΕΠΑ.Λ.) μετά από πιστοποίηση,
  • δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 5 (χορηγείται στους αποφοίτους Ι.Ε.Κ.), μετά από πιστοποίηση,
  • iδίπλωμα/πτυχίο ανώτερης σχολής (τριτοβάθμια ανώτερη και όχι ανώτατη εκπαίδευση),
  • πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα ή βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης των σπουδών τους. Οι πτυχιούχοι σχολών της αλλοδαπής θα πρέπει να διαθέτουν βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας, όπου απαιτείται, από το ΔΟΑΤΑΠ,
  • μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ή διδακτορικό δίπλωμα. Οι τίτλοι σπουδών ιδρυμάτων της αλλοδαπής θα πρέπει να έχουν χορηγηθεί από αναγνωρισμένα από τον Διαπανεπιστημιακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ομοταγή-ισότιμα Ιδρύματα/Σχολές/Τμήματα.

Οι πτυχιούχοι χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να διαθέτουν:

 • βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας, όπου απαιτείται, από τον ΔΟΑΤΑΠ όταν δεν υπάρχει άδεια άσκησης επαγγέλματος από τη χώρα προέλευσης του πτυχίου και
 • βεβαίωση αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων ή άδεια άσκησης επαγγέλματος που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 54 του π.δ. 38/2010 (Α' 78) ή άλλες διατάξεις.

Διάρκεια Υλοποίησης

Η διάρκεια υλοποίησης των πράξεων είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες πλέον δύο (2) μηνών που δίνεται από την πρόσκληση ως χρόνος εύρεσης και πρόσληψης του προσωπικού από την επιχείρηση, ήτοι συνολικά είκοσι έξι μήνες (26 μήνες).
 
Οι ΕΜΕ μισθωτής εργασίας της επιχείρησης του έτους 2022 θα πρέπει να διατηρηθούν καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης. Οι επιχορηγούμενες ΕΜΕ που θα δημιουργηθούν κατά την υλοποίηση της πράξης πρέπει να είναι πρόσθετες (δηλ. να προσαυξάνουν) ως προς τις ΕΜΕ της επιχείρησης κατά το έτος 2022. Σημειώνεται ότι οι πρόσθετες ΕΜΕ αφορούν εργαζομένους αποκλειστικά πλήρους απασχόλησης. 

Τρόπος Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης αξιολόγησης (FiFo). Κάθε αίτηση χρηματοδότησης που υποβάλλεται αξιολογείται από τον ΕΦ με τήρηση σειράς προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής στο ΟΠΣΚΕ.
 
Δείτε στο παρακάτω συνημμένο, της Πρόσκληση της Δράσης