Οι αναμενόμενες προσκλήσεις της Ανταγωνιστικότητας 2021-2027, για φορείς και επιχειρήσεις, για το έτος 2023

Time to read
less than
1 minute
Read so far

May 16, 2023 - 14:56
0 comments
Δημοσιεύτηκε ο προγραμματισμός των προσκλήσεων του ΕΣΠΑ, για το πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027, προσκλήσεις οι οποίες αναμένεται να ωφελήσουν χιλιάδες επιχειρήσεις και φορείς, μέχρι το τέλος του έτους. 
 
Γενικότερος στόχος της Ανταγωνιστικότητας 2021-2027, είναι η ενίσχυση των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η βιώσιμη ανάπτυξης τους, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις ΜμΕ, και η Ανάπτυξη & ενίσχυση των ικανοτήτων της έρευνας, της καινοτομίας και της αξιοποίησης των προηγμένων τεχνολογιών.
 
Πιο συγκεκριμένα, οι προσκλήσεις οι οποίες αναμένεται να ανοίξουν, είναι οι εξής: 

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Στόχος της Δράσης 

Η ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜμΕ, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών επενδύσεων.

Δυνητικοί Δικαιούχοι

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Συνολικός προϋπολογισμός 

150.000.000€

Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης

Γ' τρίμηνο 2023.

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Στόχος της Δράσης 

Η ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜμΕ, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών επενδύσεων.

Δυνητικοί Δικαιούχοι

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Συνολικός προϋπολογισμός 

200.000.000€

Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης

Γ' τρίμηνο 2023.

Ερευνώ-Καινοτομώ

Στόχος της Δράσης 

Ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων της έρευνας και της καινοτομίας και αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών.

Δυνητικοί Δικαιούχοι

Επιχειρήσεις, ερευνητικοί φορείς.

Συνολικός προϋπολογισμός 

300.000.000€

Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης

Παρέμβαση Ι, ΙΙΙ (για επιχειρήσεις), β' τρίμηνο 2023 - Παρέμβαση IΙ (για συνεργασίες επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς), β' τρίμηνο 2023 - Παρέμβαση ΙV (σφραγίδα αριστείας), β' τρίμηνο 2023. 

Στήριξη της Παραγωγής Οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα

Στόχος της Δράσης 

Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜμΕ, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών επενδύσεων.

Δυνητικοί Δικαιούχοι

Δυνητικοί Δικαιούχοι: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Συνολικός προϋπολογισμός 

100.000.000€

Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης

Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης

Ανάπτυξη Καινοτομιών στον Τομέα Μπαταριών Λιθίου για τον Κλάδο Αποθήκευσης Ενέργειας

Στόχος της Δράσης 

Ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων της έρευνας και της καινοτομίας και αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών

Δυνητικοί Δικαιούχοι

Επιχειρήσεις

Συνολικός προϋπολογισμός

49.900.000€

Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης

Β' τρίμηνο 2023

Δείτε τις Δράσεις της Ανταγωνιστικότητας 2021-2027, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη:

Δείτε στο παρακάτω συνημμένο, τον προγραμματισμό προσκλήσεων, όλων των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.