ΟΠΕΚΕΠΕ: Ανακοίνωση Απένταξης από τη Δράση για τις Σπάνιες Φυλές

Time to read
less than
1 minute
Read so far

April 05, 2019 - 09:37
0 comments

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ εξέδωσε ανακοίνωση που αφορά στην απόφαση ανάκλησης ένταξης πράξεων ∆ικαιούχων της ∆ράσης 10.1.09 «∆ιατήρηση απειλούµενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση

Στο πλαίσιο των απαιτούµενων διαδικασιών για την έκδοση απόφασης ανάκλησης ένταξης πράξεων, η ∆/νση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων του ΥΠΑΑΤ, σε συνέχεια της αριθ. 401/48520/29.3.2018 Υπουργικής Απόφασης και της αρ.2/515/ 2-1-2019 ανακοίνωσης του Γεν. Γραµµατέα, προτίθεται να εκδώσει την απόφαση ανάκλησης ένταξης πράξεων. Ως εκ τούτου όσοι εκ των δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης της ∆ράσης 10.1.09 υπέβαλλαν αίτηση ανάκλησης της αίτησης στήριξής τους µε έγγραφο αίτηµα προς την αρµόδια ∆/νση, και είχαν λάβει οικονοµική ενίσχυση ως προκαταβολή στο πλαίσιο της ∆ράσης 10.1.09, οφείλουν να επιστρέψουν το εν λόγω ποσό της ενίσχυσης ως αχρεωστήτως καταβληθέν στον αρ. λογαριασµού 6445030050014, αρ.IBAN: GR 30017101170006445030050014 της Τράπεζας Πειραιώς µε την αιτιολογία « ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΟΠΕΚΕΠΕ ΑΠΟ ΑΧΡΕΩΣΤ. ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΡΑΣΗ 10.1.09». Σας υπενθυµίζουµε ότι το ποσό της προκαταβολής εµφανίζεται στην οθόνη της εξατοµίκευσης πληρωµής στην διαδικτυακή εφαρµογή του Μέτρου (https://p2.dikaiomata.gr/M1019). Στη συνέχεια θα πρέπει να αποστείλουν το αντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης στο Τµήµα Παρακολούθησης Αχρεωστήτως Καταβληθέντων της ∆/νσης Πληρωµών Αγροτικών Ενισχύσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, κοινοποιώντας το ταυτόχρονα στη ∆/νση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων µέχρι τις 12-04-2019, προκειµένου να συµπεριληφθούν στην απόφαση ανάκλησης και να µπορέσουν να συµµετάσχουν στην 2η Πρόσκληση της ∆ράσης 10.1.09 «∆ιατήρηση απειλούµενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων», εφόσον το επιθυµούν. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα συµπεριληφθούν στην απόφαση ανάκλησης. 

Πηγή: opekepe.gr