Προδημοσίευση «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις»

Time to read
less than
1 minute
Read so far

February 09, 2024 - 12:52
0 comments
Την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου προδημοσιεύτηκε το πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις», με προϋπολογισμό 105,6 εκατομμύρια ευρώ. Η πρωτοβουλία υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης: «Εξοικονομώ – Επιχειρώντας», με την χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Στόχος του προγράμματος

Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:
 • η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και των διαδικασιών τους σύμφωνα με τους στόχους που καθορίζονται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ),
 • η εξοικονόμηση οικονομικών πόρων από τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας,
 • η μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) και συγκεκριμένα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά μέσο όρο 30%. 

Δικαιούχοι

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες ακολουθούν τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: 
 
 • δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ,
 • είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα,
 • έχουν ιδρυθεί / συσταθεί έως την 31.12.2023,
 • υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ,
 • έχουν εκδώσει το 1ο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) (ή τον Ενεργειακό Έλεγχο εφόσον απαιτείται βάσει των κατηγοριών δαπανών) της εγκατάστασης υλοποίησης της επένδυσης ή θα το υποβάλουν εντός 20 ημερών από τη στιγμή της υποβολής της προσωρινά υποβληθείσας αίτησης συμμετοχής.

Επιλέξιμες δραστηριότητες

 • πρωτογενής παραγωγή προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας,
 • μεταποίηση και εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (εφόσον το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται ή διατίθενται στην αγορά),
 • πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων,
 • μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων, σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
  • όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των εν λόγω προϊόντων που αγοράζονται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις,
  • όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ' ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς.

Σε περίπτωση που μία επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους επό έναν ΚΑΔ, για την εκτίμηση της επιλεξιμότητας λαμβάνεται υπόψη ο Κωδικός Κύριας Δραστηριότητας (ΚΑΔ) κατά την υποβολή της αίτησης. Ωστόσο, σε περίπτωση άσκησης μικτής δραστηριότητας οι δικαιούχοι πρέπει να κρατούν διαφορετικούς λογαριασμούς, έτσι ώστε να αποφεύγεται η διεπιδότηση των μη επιλέξιμων δραστηριοτήτων.

Υποχρεώσεις Δικαιούχων

Για κάθε αίτηση που θα υποβληθεί και θα επιχορηγηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος, η ελάχιστη μείωση των εκτιμωμένων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) (και συγκεκριμένα μέσω μείωσης των εκτιμώμενων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2), θα πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά 30%. Επισημαίνεται ότι ο ανωτέρω στόχος είναι υποχρεωτικός και κατ’ επέκταση οι αιτήσεις που δεν τον πληρούν θα απορρίπτονται από τη διαδικασία τελικής αξιολόγησης αιτήματος ενίσχυσης.
 
Η τεκμηρίωση της επίτευξης του στόχου της μείωσης των εκπομπών CO2 τουλάχιστον κατά 30% θα προκύπτει από τη σύγκριση του 1ου ΠΕΑ, που καταχωρείται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος πριν την έναρξη της επένδυσης, και του 2ου ΠΕΑ, που καταχωρείται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα μετά την υλοποίηση της επένδυσης, για την εγκατάσταση που έχει δηλωθεί στην αίτηση. 

Μη επιλέξιμες είναι οι δραστηριότητες:

 • δημόσιας διοίκησης και υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, δραστηριότητες οργανώσεων,
 • νοικοκυριών, καθώς και δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών,
 • που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης,
 • στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής της Ε.Ε. (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς.
 • που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες και μονάδες βιολογικής επεξεργασίας·
 • κατά τις οποίες η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον

Στο Παράρτημα VΙI αποτυπώνονται οι ΚΑΔ των μη επιλέξιμων Δραστηριοτήτων.

Επιλέξιμες Δαπάνες

 
 

Ύψος ενίσχυσης

Τρόπος υποβολής χρηματοδότησης

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Προγράμματος https://exoikonomoepixeiro2023.gov.gr/. Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται υποχρεωτικά η ταυτοποίηση του αιτούντος με τη χρήση των προσωπικών κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

Τρόπος αξιολόγησης

Όσες αιτήσεις υποβάλλονται επιτυχώς, επιλέγονται είτε μέχρι εξαντλήσεως της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος είτε μέχρι της κάλυψης του συνόλου των αιτήσεων, εφόσον επαρκεί η αντίστοιχη δημόσια δαπάνη.
 
Για τις ανάγκες του Προγράμματος επιλέγεται η μέθοδος της άμεσης αξιολόγησης (First in-First out). Κατά το διάστημα μέχρι την υποβολή μίας αίτησης διενεργούνται οι έλεγχοι επιλεξιμότητας που πραγματοποιούνται με αυτοματοποιημένο τρόπο. Για το προβλεπόμενο διάστημα υποβολής αιτήσεων, οι αιτήσεις που υποβάλλονται λαμβάνουν χρονοσήμανση και ειδικό κωδικό αίτησης (αρ. πρωτοκόλλου), με βάση τα οποία γίνεται και η δέσμευση των πόρων του προγράμματος.

Διάρκεια υλοποίησης

Η διάρκεια υλοποίησης σε κάθε αίτηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έγκρισής της στο πρόγραμμα. Εντός του άνω διαστήματος θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο και, στην περίπτωση χρήσης ΠΕΑ, να υποβληθεί αίτημα ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή ενίσχυσης (συμπεριλαμβανομένων των δικαιολογητικών ολοκλήρωσης και του 2ου ΠΕΑ. Σε περίπτωση που είχε διενεργηθεί 1ος ενεργειακός έλεγχος, ο 2ος ενεργειακός έλεγχος, θα πραγματοποιείται τουλάχιστον 12 μήνες μετά την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου και κατόπιν θα υποβάλλεται αίτημα ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή ενίσχυσης (συμπεριλαμβανομένων των δικαιολογητικών ολοκλήρωσης και του 2ου ενεργειακού ελέγχου).
 
Σε κάθε περίπτωση, η υποβολή αιτήματος για καταβολή της ενίσχυσης της επένδυσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως και την 30/09/2025.
 
Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.