Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας: Έγκριση του σχεδίου της ena & 24 ακόμη πράξεων

Time to read
less than
1 minute
Read so far

August 21, 2020 - 14:34
0 comments

Δημοσιεύθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) η Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ ΣΣΚ - 1η Πρόσκληση "Φορέας Αρωγός"» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ). 

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση στη δράση εντάσσονται 25 πράξεις συνολικής δημόσιας δαπάνης 5.061.408,61 ευρώ.

Για περισσότερες λεπτομέρειες διαβάστε τη σχετική απόφαση 

Η ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης, υπέβαλε το δικό της επιχειρηματικό σχέδιο στα πλαίσια της δράσης και είναι ο πρώτος Φορέας Αρωγός που εγκρίνεται στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης για τη δημιουργία ενός Cluster Καινοτομίας. Το επιχειρηματικό της σχέδιο βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα των εγκεκριμένων πράξεων με βάση τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό έργου. 

Με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης για την 1η πρόσκληση και την επιλογή των παραπάνω φορέων αρωγών, ολοκληρώνεται το πρώτο στάδιο της προκήρυξης της δράσης. Στο επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να εκδοθεί 2η πρόσκληση προς τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν στους ΣΣΚ ανεξάρτητα αν έχουν συμπεριληφθεί στην υποβολή των επιχειρηματικών σχεδίων των φορέων αγωγών που εγκρίθηκαν.

Τι είναι οι Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας-ΣΣΚ (Innovation Clusters);

Τα Cluster Καινοτομίας είναι δομές ή οργανωμένες ομάδες ανεξάρτητων μερών (όπως καινοτόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και άλλοι συναφείς οικονομικοί παράγοντες) που έχουν σχεδιαστεί για να τονώσουν την καινοτόμο δραστηριότητα. 

Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με την προώθηση, την από κοινού χρήση εγκαταστάσεων και την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στη μεταφορά γνώσεων, τη δημιουργία δικτύων, τη διάδοση πληροφοριών και τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών της συστάδας (cluster) καινοτομίας. 

Σε κάθε ΣΣΚ θα πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον 10 επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 5 θα πρέπει να είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Μπορούν επίσης να συμμετέχουν ως μέλη και Δημόσιοι Ερευνητικοί φορείς χωρίς διακριτό προϋπολογισμό. 

Ποιος είναι ο στόχος των Συνεργατικών Σχηματισμών Καινοτομίας;

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση ολοκληρωμένων δομών αναδυόμενων ή/και υφιστάμενων συνεργατικών σχηματισμών. Οι δομές θα υλοποιηθούν από φορείς με εμπειρία στην υποστήριξη της καινοτομίας και της υγιούς επιχειρηματικότητας. 

Στόχος των Συνεργατικών Σχηματισμών Καινοτομίας είναι η ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας με διεθνή αναγνώριση και υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας. Οι επιχειρήσεις των Συνεργατικών Σχημάτων Καινοτομίας μπορούν να χρησιμοποιούν καινοτόμες τεχνολογίες, καινοτόμες παραγωγικές διαδικασίες (process level), διοικητική/οργανωτική καινοτομία (system level), κ.α.

Ποια είναι η διάρκεια υλοποίησης του έργου των ΣΣΚ;

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου των ΣΣΚ είναι 24 μήνες, με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης. 

Διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες για τη δράση και την 1η πρόσκληση. 

Η πρόταση της ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης

Η ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης στοχεύει στην ανάπτυξη στα πλαίσια της δράσης ενός καινοτόμου συνεργατικού σχηματισμού στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και πιο συγκεκριμένα στον τομέα ανάπτυξης λογισμικών προγραμμάτων και εφαρμογών (eMT Cluster), το οποίο θα προσδώσει ισχυρή προστιθέμενη αξία τόσο στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, όσο και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις του τοπικού, περιφερειακού αλλά και εθνικού οικοσυστήματος.

Για το λόγο αυτό, καλούμε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ΤΠΕ και ενδιαφέρονται να αποτελέσουν μέρους του eMT cluster να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στο 2541083370 ή με email στο [email protected] με σκοπό τη διερεύνηση πιθανής συνεργασίας και τη δρομολόγηση των σχετικών διαδικασιών. 

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Σοφία Αργυριάδου - [email protected]