ΠΑΑ 2014-2020: "Βιολογικές Καλλιέργειες (Μέτρο 11)"

Time to read
less than
1 minute
Read so far

ΠΑΑ 2014-2020: "Βιολογικές Καλλιέργειες (Μέτρο 11)"

January 10, 2019 - 09:24
0 comments
Ημ. Έναρξης: 
Thursday, February 28, 2019
Ημ. Λήξης: 
Thursday, March 28, 2019

 

Στόχος

Το Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» έχει στόχο να προσφέρει δημόσια αγαθά που συμβάλλουν στη προστασία του περιβάλλοντος και την καλή διαβίωση των ζώων.

Ειδικότερα όσον αφορά την επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων συμβάλλει:

• στην προστασία του εδάφους και της βιοποικιλότητας μέσω αύξησης της οργανικής ουσίας και μείωσης των ρύπων·

• στην προστασία των νερών μέσω της μείωσης των ρύπων·

• στην βελτίωση του ισοζυγίου των αερίων θερμοκηπίου μέσω αύξησης της οργανικής ουσίας των εδαφών και της μείωσης των εκπομπών Ν2Ο και CH4·

• στο μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή·

• στην πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους και στη βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους.  

Προκηρυσσόμενες δράσεις

A. Υπομέτρο 11.1 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους

• Δράση 11.1.1 : Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία

B. Υπομέτρο 11.2 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους

• Δράση 11.2.1 : Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην γεωργία 

Γεωγραφική Περιοχή

Όλη η Ελληνική Επικράτεια. 

Πεδίο Εφαρμογής

Οι δράσεις 11.1.1 και 11.2.1 εφαρμόζονται σε αγροτεμάχια με:

• αροτραίες καλλιέργειες (αραβόσιτος κτηνοτροφικός, αραβόσιτος εδώδιμος, χειμερινά σιτηρά, μηδική, τριφύλλι, άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή) ή/και

• μόνιμες καλλιέργειες (ελαιοκομία, σταφίδα, επιτραπέζια σταφύλια και οινοποιήσιμα σταφύλια, ακρόδρυα)

• όσπρια

• Φυλλώδη Λαχανικά – Σταυρανθή / Βολβώδη / Καρότο / Πατάτα 

Από τις ανωτέρω καλλιέργειες εξαιρούνται οι καλλιέργειες τα προϊόντα των οποίων χρησιμοποιούνται για ενεργειακούς σκοπούς, καθώς και οι υδροπονικές καλλιέργειες.  

Χρηματοδότηση - Δημόσια Δαπάνη

Η Δημόσια Δαπάνη (Εθνική + Κοινοτική συμμετοχή) της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε εκατόν είκοσι εκατομμύρια (120.000.000) ευρώ .

Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται ενδεικτικά στις δράσεις ως εξής:

A. Υπομέτρο 11.1

• Δράση 11.1.1: τριάντα έξι εκατομμύρια (36.000.000) ευρώ .

B. Υπομέτρο 11.2

• Δράση 11.2.1: ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια (84.000.000) ευρώ . 

και στις διάφορες περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί, πλην εξαιρέσεων (αναλυτικότερα στο κείμενο της πρόσκλησης στα συνημμένα αρχεία).

Προθεσμία υποβολών

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο διάστημα 19/02/2019 - 21/03/2019

Ενημέρωση 19/02/2019 (1η τροποποίηση): Νέα περίοδος υποβολών 28/02/2019-28/03/2019. Δείτε το κείμενο της τροποποίησης με όλες τις αλλαγές στα συνημμένα αρχεία. 

Tags: