ΕΣΠΑ ΕΠΑνΕΚ 2014-2020: Ερευνώ- Δημιουργώ - Καινοτομώ (Β'Κύκλος)

Time to read
less than
1 minute
Read so far

ΕΣΠΑ ΕΠΑνΕΚ 2014-2020: Ερευνώ- Δημιουργώ - Καινοτομώ (Β'Κύκλος)

March 18, 2019 - 09:25
0 comments
Ημ. Έναρξης: 
Thursday, March 28, 2019
Ημ. Λήξης: 
Wednesday, June 5, 2019

Σκοπός

Σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς τις διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Δικαιούχοι/Κατηγορίες παρεμβάσεων

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς και θα πρέπει να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες 4 κατηγορίες παρεμβάσεων:

I. Έρευνα και ανάπτυξη από επιχειρήσεις

II. Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς Οργανισμούς

III. Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων

IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις

Η Παρέμβαση Ι στον Β' κύκλο επεκτείνει τη στόχευσή της και σε μεγάλες επιχειρήσεις και προωθεί περισσότερο εμφατικά τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας επιστημονικού προσωπικού.

Οι παρεμβάσεις ΙΙ και ΙΙΙ παραμένουν ίδιες, ως προς τη στόχευσή τους, όπως στον Α' κύκλο.

Η Παρέμβαση IV αφορά στη χρηματοδότηση προτάσεων που πέρασαν το κατώφλι βαθμολογίας του SME Instrument του Horizon 2020 της ΕΕ, δηλαδή έλαβαν τη «Σφραγίδα Αριστείας» (Seal of Excellence) ως ιδιαίτερα καινοτόμες προτάσεις, αλλά δε χρηματοδοτήθηκαν λόγω εξαντλήσεως των διαθέσιμων κονδυλίων.

Προϋπολογισμός

€ 200.000.000

Ο συνολικός Προϋπολογισμός της ενιαίας δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι 542.535.722 €.

Ανώτερος συνολικός προϋπολογισμός Πρότασης ανά Παρέμβαση σε ευρώ:

I. Έρευνα και ανάπτυξη από επιχειρήσεις: 600.000 €

II. Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς Οργανισμούς: 1.000.000 €

III. Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων: 2.000.000 €.

IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence): Ο μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός κάθε πρότασης (και ο τυχόν επιμερισμός του ανά συνδικαιούχο/ εταίρο εάν αφορά ομάδα επιχειρήσεων) είναι ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός από την αξιολόγηση του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020».

Περιοχή εφαρμογής

Ελληνική επικράτεια.

Περίοδος υποβολών

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 28 Μαρτίου 2019 μέχρι 29 Μαΐου 2019.

Δείτε την προκήρυξη με τις τροποποιήσεις για τον Β' κύκλο στα συνημμένα αρχεία. 

Ενημέρωση 27/05/2019: Η καταληκτική ημερομηνία παρατείνεται μέχρι 05/06/2019.