Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο Μέτρο 3.4.3. «Μέτρα Εμπορίας»

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο Μέτρο 3.4.3. «Μέτρα Εμπορίας»

September 05, 2019 - 09:43
0 comments
Ημ. Έναρξης: 
Friday, July 5, 2019
Ημ. Λήξης: 
Friday, December 31, 2021

Στόχος

Στόχος του μέτρου 3.4.3 «Μέτρα Εμπορίας», είναι η σύσταση οργανώσεων παραγωγών, η αναζήτηση νέων αγορών και η βελτίωση των όρων διάθεσης στην αγορά προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, η προώθηση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας, η συμβολή στην ιχνηλασιμότητα των προϊόντων αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας, η κατάρτιση τυποποιημένων συμβάσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η διοργάνωση εκστρατειών προώθησης κα.
 

Δικαιούχοι 

Δικαιούχοι του μέτρου είναι: 
 
- Οι Οργανώσεις Παραγωγών αλιευτικών προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας.
- Οι Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών ή Διακλαδικές Οργανώσεις αλιευτικών
προϊόντων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας.
-Τα Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές
οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στα αντικείμενα της αλιείας, των
υδατοκαλλιεργειών, της μεταποίησης και της εμπορίας προϊόντων αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας.
-Τα Ιδρύματα Δημοσίου Δικαίου (Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ),
Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) εποπτευόμενα από το Δημόσιο).
 

Επιλέξιμες Δαπάνες

Επιλέξιμες στο Μέτρο 3.4.3. ορίζονται οι:
 
 1. Δαπάνες για δράσεις για την αναζήτηση νέων αγορών και βελτίωση των συνθηκών τοποθέτησης των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων ειδών με καλές προοπτικές εμπορίας, ανεπιθύμητων αλιευμάτων και προϊόντων με χαμηλό αντίκτυπο στο περιβάλλον.
 2. Δαπάνες για δράσεις που αφορούν τη δημιουργία συλλογικής ταυτότητας των προϊόντων
 3. Δαπάνες για δράσεις προώθησης της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων
 4. Δαπάνες για ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων για την βελτίωση των διαδικασιών ιχνηλασιμότητας των προϊόντων
 5. Δαπάνες για ανάπτυξη οικολογικών σημάτων ευρωπαϊκής εμβέλειας για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, κατά τα προβλεπόμενα στον Καν. (ΕΕ) 1379/2013
 6. Δαπάνες για δράσεις διοργάνωσης ή/και συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις.
 7. Δαπάνες σχετικές με τη συμβολή στη διαφάνεια της παραγωγής και των αγορών και διενέργεια ερευνών αγοράς και μελετών σχετικά με την εξάρτηση της Ένωσης από τις εισαγωγές.
 8. Δαπάνες για δράσεις δημοσιότητας
 9. Δαπάνες για εξοπλισμό
 10. Δαπάνες προσωπικού
 11. Δαπάνες μετακίνησης
 12. Δαπάνες για εξωτερικούς παρόχους
 13. Λοιπές δαπάνες για δράσεις που σχετίζονται άμεσα με το αντικείμενο της Πράξης
 14. Απρόβλεπτες δαπάνες και τα Τεχνικά Έξοδα, σε ποσοστό έως 10% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους των υπόλοιπων κατηγοριών της Πράξης
 
Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) είναι επιλέξιμη δαπάνη, εφ’ όσον ο Δικαιούχος δεν
έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ, όπως εκάστοτε
ισχύει. Ειδικότερα, είναι επιλέξιμη δαπάνη, εφ’ όσον βαρύνει δαπάνες που χρησιμοποιούνται
για την άσκηση εξαιρούμενων ή απαλλασσόμενων του ΦΠΑ δραστηριοτήτων του Δικαιούχου.
 

Προϋπολογισμός 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων πρέπει να είναι
άνω των 5.000,00€ και να μην υπερβαίνει τα 3.000.000,00€. Ως μέγιστη διάρκεια
ολοκλήρωσης των Πράξεων ορίζονται τα τρία (3) έτη, με ημερομηνία εκκίνησης την
ημερομηνία της Απόφασης Ένταξης της Πράξης
 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 31/12/2021