Προδημοσίευση Δράσης: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων

Time to read
less than
1 minute
Read so far

August 23, 2019 - 09:26
0 comments

Έως τις 09 Σεπτεμβρίου 2019 η υποβολή των αιτήσεων στη Δράση "Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων", σύμφωνα με την σχετική Προδημοσίευση που αναρτήθηκε στις σελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και του ΕΣΠΑ.

Στόχος της Δράσης

Η ανωτέρω Δράση θέτει ως κύριο στόχο της την Περιφερειακή Ανάπτυξη και αφορά στη χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων που δύναται να υλοποιηθούν για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων, προκειμένου τα απόβλητα ύστερα από επεξεργασία να μπορούν να επανεισαχθούν στον κύκλο παραγωγής και να επαναχρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες, υλικά ή ουσίες με σκοπό να εξυπηρετήσουν και πάλι είτε την αρχική τους χρήση είτε άλλες χρήσεις.

Δικαιούχοι της Δράσης

Σύμφωνα με την σχετική προδημοσίευση, δικαιούχοι της Δράσης είναι υφιστάμενες , νέες και οι υπό σύσταση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και πιο συγκεκριμένα:

  • Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Β΄ κατηγορίας) ή διπλογραφικά βιβλία (ΓΆ κατηγορίας), οι οποίες μέχρι 31/12/2018 έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις,
  • Νέες επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Β΄ κατηγορίας) ή διπλογραφικά βιβλία (ΓΆ κατηγορίας), οι οποίες δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία και έχουν συσταθεί πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Δράσης,
  • Υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιλέξιμος επιχορηγούμενος π/υ) από 200.000€ έως 5.000.000€, για διάστημα μέχρι τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από την καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Επιλέξιμες Δαπάνες Επενδυτικών Σχεδίων

Α/Α

Κατηγορία Δαπάνης

Μέγιστο Επιλέξιμο Ποσοστό/ Ποσό στον Επιχορηγούμενο Προϋπολογισμό του Έργου

1

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

35%

2

Μηχανήματα - Εξοπλισμός

100%

3

Μεταφορικά μέσα

30%

4

Πιστοποίηση συστημάτων, Δαπάνες εργαστηριακών δοκιμών

5%

(και μέχρι του ποσού των 7.000 ανά σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης)

5

Απόκτηση, επικύρωση & προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

5%

6

Συμμετοχή σε Εκθέσεις

10%

7

Εξειδικευμένα Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού

10%

8

Τεχνική/ Συμβουλευτική Υποστήριξη

10%

 Πηγή: anko-eunet