ΕΠ Κεντρική Μακεδονία 2014-2020: Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας

Time to read
less than
1 minute
Read so far

ΕΠ Κεντρική Μακεδονία 2014-2020: Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας

July 02, 2020 - 09:28
0 comments
Ημ. Έναρξης: 
Thursday, April 30, 2020
Ημ. Λήξης: 
Wednesday, September 30, 2020

 

Στόχοι

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας»

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 01 : «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας»

Επενδυτική Προτεραιότητα 1.b: «Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής»

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι παρακάτω φορείς:

1. Επιχειρήσεις: κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή και το μέγεθός της, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα, υπό προϋποθέσεις 9(αναφέρονται αναλυτικά στο κείμενο της πρόσκλησης)

2.Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων (Σε σύμπραξη με τουλάχιστον μία Επιχείρηση: κάθε οντότητα, όπως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα − Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί Φορείς και Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησης, πρωταρχικός σκοπός των οποίων είναι η εκπαίδευση, η ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης ή η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των εν λόγω δραστηριοτήτων με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά γνώσεων. Στην περίπτωση, που η οντότητα αυτή διενεργεί και οικονομικές δραστηριότητες, η χρηματοδότηση, οι δαπάνες και τα έσοδα από τις οικονομικές αυτές δραστηριότητες πρέπει να δηλώνονται χωριστά. Οι επιχειρήσεις, που μπορούν να επηρεάσουν μια τέτοια οντότητα, όπως με την ιδιότητα του μετόχου ή του μέλους, δεν έχουν προνομιακή πρόσβαση στο ερευνητικό δυναμικό του ή στα ερευνητικά του αποτελέσματα.

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης μπορεί να θεωρούνται ως διαφορετικοί ερευνητικοί φορείς:

a. διαφορετικά Τμήματα Σχολής του ίδιου ΑΕΙ (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ)

b. διαφορετικά Ινστιτούτα του ίδιου Ερευνητικού Κέντρου

c. διαφορετικά Εργαστήρια του ίδιου Τμήματος ΑΕΙ ή Ινστιτούτου, εφόσον έχουν θεσμοθετηθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Τμήματος ή του Ινστιτούτου

3. Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως Οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων (Σε σύμπραξη με τουλάχιστον μία Επιχείρηση):

i. Δημόσιες Υπηρεσίες, που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση κατά την έννοια της παρ. 1στ του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 (Α' 143),

ii. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (όπως Μουσεία με ανεξάρτητη νομική οντότητα, Δημόσια Νοσοκομεία, Ακαδημία Αθηνών, Εθνική Βιβλιοθήκη, Εθνική Πινακοθήκη,κ.α.),

iii. Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού , που έχουν ιδρυθεί με Νόμο ή ΠΔ και επιχορηγούνται από το Κράτος,

iv. Κοινωφελή Ιδρύματα που διέπονται από το Ν.4182/2013

υπό προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στο κείμενο της πρόσκλησης. 

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

Η παρούσα Δράση εξυπηρετεί τους στόχους της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της ΠΚΜ. Ως εκ τούτου αφορά τις επιχειρήσεις που συνδέονται κατ’ αποκλειστικότητα με τους ακόλουθους θεματικούς τομείς της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της ΠΚΜ, για τους οποίους έχουν ολοκληρωθεί τα αντίστοιχα εργαστήρια επιχειρηματικής ανακάλυψης:

- Αγροδιατροφή

- Δομικά υλικά

- Κλωστοϋφαντουργία

– ένδυση

- Τουρισμός

- Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών

- Τεχνολογίες ενέργειας

- Τεχνολογίες περιβάλλοντος

- Τεχνολογίες μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδα

Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών

1. Ενισχύσεις για έργα Έρευνας & Ανάπτυξης

Αφορούν επενδυτικές δαπάνες σε άυλα και ενσώματα στοιχεία ενεργητικού οι οποίες πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης σε συγκεκριμένη κατηγορία έρευνας και ανάπτυξης και είναι οι εξής:

α) δαπάνες προσωπικού: ερευνητές, τεχνικοί και λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό στον βαθμό που απασχολούνται στο έργο·

β) δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο· Όταν τα όργανα και ο εξοπλισμός δεν χρησιμοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια ζωής τους για το έργο, επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης που αντιστοιχούν στη διάρκεια του έργου, οι οποίες υπολογίζονται με βάση τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές

γ) δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, τεχνογνωσία, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευση από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο·

δ) πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων, που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου.

ε) μελέτες σκοπιμότητας (δαπάνες διεξαγωγής της μελέτης)

2. Ενισχύσεις Καινοτομίας για ΜΜΕ

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι εξής:

α) οι δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού

β) οι δαπάνες για την απόσπαση, από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση, προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, το οποίο απασχολείται σε δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε νέες θέσεις που έχουν δημιουργηθεί προς τον σκοπό αυτό στη δικαιούχο επιχείρηση και δεν αντικαθιστά άλλο προσωπικό·

γ) οι δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας.

Προϋπολογισμός έργων- Όρια Ενίσχυσης

Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης είναι 6.000.000,00 €. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ Φ.Π.Α.) κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν δύναται να είναι μικρότερος των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€) και δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000€),

Διάρκεια Υλοποίησης 'Εργου

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης/Χρηματοδότησης των έργων. Η ημερομηνία έναρξης κάθε έργου μπορεί να ορίζεται στη πρόταση του φορέα σε κάθε περίπτωση πρέπει είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής αίτησης για χρηματοδότηση από την παρούσα πρόσκληση. 

Υποβολή Προτάσεων

Από 30/04/2020 έως 31/07/2020.  

 

1η τροποποίηση : Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας μέχρι 30/09/2020