Διαδικασία Μεταβίβασης Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης 2020

Time to read
less than
1 minute
Read so far

March 19, 2020 - 13:37
0 comments

Στις 16 Μαρτίου 2020, ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), ανάρτησε Εγκύκλιο σχετικά με τη διαδικασία μεταβίβασης Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης (ΔΒΕ) για το έτος 2020.

Στην Εγκύκλιο περιγράφεται το νομοθετικό πλαίσιο της διαδικασίας μεταβίβασης, η διαδικασία υποβολής της αίτησης μεταβίβασης, η διαδικασία τροποποίησης και ακύρωσης υποβληθείσας αίτησης μεταβίβασης, ο διοικητικός έλεγχος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καθώς και λοιπές διαδικασίες στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας.

Ως καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης και ως εκ τούτου υποβολής της αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για το έτος ενίσχυσης 2020 ορίζεται η Παρασκευή 15 Μαΐου 2020.

Αιτήσεις μεταβίβασης, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή αλλά δεν έχουν οριστικοποιηθεί ως την ως άνω καταληκτική ημερομηνία θεωρούνται ως μη υποβληθείσες στον ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2020. 

 

Αρχεία: