Προκήρυξη του Μέτρου 3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων»

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Προκήρυξη του Μέτρου 3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων»

September 29, 2017 - 13:08
0 comments

Μέτρο 3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων»

Επιλέξιμες είναι επενδύσεις που προσθέτουν αξία στα προϊόντα αλλά και  επενδύσεις επί του σκάφους που στόχο έχουν τη βελτίωση της ποιότητας των αλιευτικών προϊόντων υπό τον όρο ότι δεν αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα του σκάφους. Στις επιλέξιμες δαπάνες συγκαταλέγονται:

 

  • Εργασίες για την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ψυκτικών χώρων αποθήκευσης αλιευτικών προϊόντων καθώς και η αγορά, η μεταφορά και η εγκατάσταση του εξοπλισμού τους.
  • Αγορές, οι οποίες σχετίζονται με την προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου καινούργιου εξοπλισμού και μέσων για τη λειτουργία της επένδυσης (παραγωγικός, ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, εξοπλισμός εργαστηρίων, κλπ).
  • Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση με σύγχρονο εξοπλισμό του υφιστάμενου εξοπλισμού.
  • Κατασκευές και εξοπλισμός για την επεξεργασία, μεταποίηση και εμπορία των υπολειμμάτων των προϊόντων και των απορριπτόμενων ειδών αλιείας.
  • Η δαπάνη συντήρησης/επισκευής εξοπλισμού (υπό προϋποθέσεις).
  • Δαπάνες προμήθειας ανταλλακτικών (υπό προϋποθέσεις).
  • Μελέτες και αμοιβές συμβούλων.
  • Δαπάνες ενοικίων για τη χρήση πάγιων στοιχείων που είναι αναγκαία για την υλοποίηση της Πράξης.
  • Εφαρμογή καινοτόμων διαδικασιών, ανάπτυξη νέων προϊόντων και τρόπων συσκευασίας και αξιοποίηση παραδοσιακών συνταγών.
  • Υλικές επενδύσεις και μελέτες εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, εφαρμογής συστήματος αυτοέλεγχου, καθώς και μελέτη σήμανσης και πιστοποίησης των προϊόντων.

 

Ο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων, για το Μέτρο 3.1.22 πρέπει να είναι άνω των 2.000€. Ως μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης των Πράξεων ορίζονται οι δεκαοκτώ (18) μήνες, με ημερομηνία εκκίνησης την ημερομηνία της Απόφασης Ένταξης της Πράξης.

Δείτε παρακάτω την πρόσκληση.

Αρχεία: