Οι ομάδες παραγωγών αποτελούν πλέον και εταιρείες αστικού δικαίου

enateam's picture
Submitted by enateam on Thu, 08/03/2017 - 12:55

Με τροπολογία ρυθμίστηκαν οι ομάδες παραγωγών ώστε να μπορούν να αποτελούν και εταιρείες του αστικού δικαίου, εκτός από αυτοτελείς νομικές οντότητες συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου, καθώς και για τις οργανώσεις παραγωγών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και τις ενώσεις τους, περιλαμβάνονται στο νέο νόμο 4484/2017, με τίτλο «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις».

Επιπλέον  οι οργανώσεις παραγωγών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και οι ενώσεις τους, περιλαμβάνονται στον νέο νόμο 4484 με τίτλο «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις», που ψηφίστηκε από την Βουλή στις 28 Ιουλίου και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ A 110 - 01.08.2017.

Συγκεκριμένα, με τροπολογία που ενσωματώθηκε ως άρθρο 65 στον εν λόγω νόμο σχετικά με τις ομάδες παραγωγών αναφέρονται τα εξής:

 -Με την παράγραφο 5 του εν λόγω άρθρου αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 37 του ν. 4384/2016 με σκοπό να μπορούν οι ομάδες παραγωγών να αποτελούν και εταιρείες του αστικού δικαίου. Συγχρόνως διατυπώνεται ρητά ότι οι ομάδες παραγωγών αποτελούν αυτοτελείς νομικές οντότητες συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου ή σαφώς οριζόμενα μέρη αυτών, επειδή ο Κανονισμός (ΕΕ) 1305/13 δεν περιλαμβάνει σαφή αναφορά.

 -Επίσης, με την παράγραφο 6 του άρθρου, προστίθεται νέο εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του ν. 4384/2016 με σκοπό να μπορούν οι οργανώσεις παραγωγών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και οι ενώσεις τους να αποτελούν και εταιρείες του αστικού δικαίου, όπως ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 1379/2013

 Στο ίδιο άρθρο επίσης περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αφορούν αποζημιώσεις του Γεωτεχνικού προσωπικού των Περιφερειών, την δακοκτονία και την παραχώρηση γαιών σε κατ΄ επάγγελμα αγρότες ή ανέργους.

Πηγή: Agronews

Tags: