Ενημερωτικό για το Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας»

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Ενημερωτικό για το Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας»

October 03, 2017 - 16:42
0 comments
Ημ. Έναρξης: 
Monday, October 23, 2017
Ημ. Λήξης: 
Thursday, January 18, 2018

Μέτρο 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας»

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων α’ κύκλου αξιολόγησης: 23.10.2017
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων α’ κύκλου αξιολόγησης: 18.01.2018
Ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών: 23.10.2015

Δικαιούχοι:

Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές οργανώσεις, των οποίων μπορεί να καταδειχθεί η φερεγγυότητα και η οικονομική βιωσιμότητα, είναι σε θέση να αποδείξουν την ίδια τους συμμετοχή και διαθέτουν (ιδιόκτητες ή μισθωμένες) εγκαταστάσεις μεταποίησης. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις των υπό σύσταση εταιρειών καθώς και επιχειρήσεων μεγέθους μεγαλύτερου των ΜΜΕ.

Αφορούν στα παρακάτω είδη πράξεων:

·         Εξοικονόμηση ενέργειας ή μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.

·         Βελτίωση της ασφάλειας, της υγιεινής, της υγείας και των συνθηκών εργασίας.

·         Μεταποίηση των αλιευμάτων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.

·         Μεταποίηση των υποπροϊόντων.

·         Μεταποίηση των προϊόντων βιολογικής υδατοκαλλιέργειας.

·         Νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, διαδικασίες ή συστήματα διαχείρισης.

Στόχος είναι η ίδρυση νέων μονάδων μεταποίησης, επέκταση υφισταμένων, εκσυγχρονισμός ή μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων μεταποίησης. Ειδικότερα το Μέτρο περιλαμβάνει:

·         τον τεμαχισμό

·         τη συσκευασία

·         την κονσερβοποίηση

·         την κατάψυξη

·         το κάπνισμα

·         το αλάτισμα

·         το μαγείρεμα

·         τη διατήρηση σε ξίδι

·         την αποξήρανση

·         την προετοιμασία των ιχθύων για την αγορά καθ’ οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

Μη Επιλέξιμες πράξεις και δαπάνες:

·         Απορρίπτονται δαπάνες που έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό μεγαλύτερου του 80% πριν την υποβολή της αίτησης.

·         Αφορούν την μεταποίηση γενετικά τροποποιημένων προϊόντων.

 

Χρηματοδότηση: Ο συνολικός προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων θα κυμαίνεται από 20.000,00€ έως 8.000.000,00€.

Μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης ορίζονται τα δύο (2) έτη, με δυνατότητα αιτιολογημένης παράτασης επιπλέον ενός έτους.

Α/Α

 

Επικράτεια της Χώρας

Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά

1

Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Δημόσια Ενίσχυση

50%

85%

Ιδιωτική Ενίσχυση

50%

15%

2

Οργανώσεις αλιέων ή άλλοι συλλογικοί δικαιούχοι

Δημόσια Ενίσχυση

60%

85%

Ιδιωτική Ενίσχυση

40%

15%

3

Οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις οργανώσεων ή διακλαδικών οργανώσεων

Δημόσια Ενίσχυση

75%

85%

Ιδιωτική Ενίσχυση

25%

15%

4

Πράξεις που εξυπηρετούν συλλογικό συμφέρον και έχουν συλλογικό δικαιούχο και καινοτόμα χαρακτηριστικά, κατά περίπτωση, σε τοπικό επίπεδο

Δημόσια Ενίσχυση

100%

100%

 

Ιδιωτική Ενίσχυση

0%

0%

Ιδιωτική Ενίσχυση

0

0

 

Η εταιρεία ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης, διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην επιτυχή σύνταξη επενδυτικών προτάσεων σε παρόμοια προγράμματα. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ή  επισκεφθείτε τα γραφεία μας:

Ξάνθη: 3ο χλμ Ξάνθης – Καβάλας.  Tηλ: 25410- 83370 .

Υποκατάστημα Χρυσούπολης: Περιμετρική οδός Χρυσούπολης - Βεργίνας 1. Τηλ: 25910-23888.