Ενημερωτικό για τη Δράση 4.2.2 Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν (μη γεωργικό προϊόν)

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Ενημερωτικό για τη Δράση 4.2.2 Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν (μη γεωργικό προϊόν)

June 26, 2017 - 13:04
0 comments
Ημ. Έναρξης: 
Thursday, July 13, 2017
Ημ. Λήξης: 
Thursday, October 12, 2017

ΜΕΤΡΟ 4.2. ΠΑΑ 2014-2020

Δράση 4.2.2 Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι (μη γεωργικό προϊόν)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 

 

   I.        Δικαιούχοι

Πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις. Είναι επιλέξιμη κάθε μορφή επιχείρησης που έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β’ ή Γ’ κατηγορίας. Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις από υπό σύσταση φορείς.

 

II.        Δραστηριότητες

·         Ίδρυση

·         Εκσυγχρονισμού,

·         Μετεγκατάσταση ή συγχώνευση με εκσυγχρονισμό.

 

III.        Κλάδοι/Προϊόντα

α) Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος.

β) Ζυθοποιία.

γ) Επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά προϊόντα).

δ) Μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων.

ε) Μονάδες πυρηνελαιουργείων.

στ) Μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης.

ζ) Μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής (όπως προϊόντα από μαστίχα, από γάλα γαϊδούρας).

η) Μονάδες παραγωγής εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών.

θ) Μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής.

ι) Αξιοποίηση παραπροϊόντων, υπολειμμάτων και απορριμμάτων βιομηχανικών ειδών διατροφής.

ια) Παραγωγή Βάμβακος και λοιπές κλωστικές ίνες.

ιβ) Μονάδες επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης και λιναριού.

 

Οι φορείς που αιτούνται ενίσχυση για τη μεταποίηση του γεωργικού προϊόντος σε προϊόν εκτός παραρτήματος Ι (μη γεωργικό), θα πρέπει να δραστηριοποιούνται ή να επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην πρώτη μεταποίηση του γεωργικού προϊόντος και να αξιοποιούν το προϊόν αυτό ως πρώτη ύλη που θα το μεταποιούν περαιτέρω, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν τελικά προϊόν εκτός παραρτήματος Ι.

 

Σε περίπτωση που δεν διαθέτουν ήδη την υποδομή για την πρώτη μεταποίηση του γεωργικού προϊόντος που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη, μπορούν να την αιτηθούν στο πλαίσιο του υποβληθέντος επενδυτικού σχεδίου, ώστε τουλάχιστον ένα ποσοστό του μεταποιημένου προϊόντος που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη στο πλαίσιο της δεύτερης μεταποίησης, να παράγεται από τον δικαιούχο.

 

Το τμήμα της επένδυσης που σχετίζεται με την πρώτη μεταποίηση αφορά τις εξής κατηγορίες

α.    Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (ίδρυση σφαγείου μονο σε νησιωτικές περιοχές και σφαγείου πουλερικών μόνο σε ορεινές και νησιωτικές))

β.    Γάλα

γ.    Αυγά

δ.    Διάφορα Ζώα (όπως Μέλι – Σηροτροφία – σαλιγκάρια)

ε.    Ζωοτροφές

στ. Δημητριακά (όπως παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών)

ζ.     Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)

η.    Οίνος

θ.    Οπωροκηπευτικά

ι.      Άνθη (όπως τυποποίηση και εμπορία ανθέων)

ια.   Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά

ιβ.   Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό

ιγ.   Ξύδι (π.χ. παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες)

 

IV.        Ενισχυόμενες και μη ενισχυόμενες δαπάνες

α.    Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών.

β.    Διαμόρφωση του περιβάλλοντος

γ.    Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού. Στις δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνεται και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας, ο εξοπλισμός παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, εξοικονόμησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων, όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής επένδυσης.

δ.    Δαπάνες λοιπού εξοπλισμού επιχείρησης (ενδεικτικά: αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων).

ε.    Αγορά καινούργιων οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου τα οποία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, θεωρούνται απαραίτητα για την λειτουργία της επένδυσης προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα και η υγιεινή του προϊόντος (αφορά στην πρώτη ύλη και στο παραγόμενο προϊόν/υποπροϊόν).

στ. Μέσα εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά).

ζ.     Απόκτηση πιστοποιητικών από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP κ.λ.π.).

η.    Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας.

θ.    Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).

 

  V.        Επιλεξιμότητα επένδυσης

Η σχεδιαζόμενη πράξη πρέπει να πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση σχεδίου πριν από την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης από τους δικαιούχους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.

 

VI.        Όρια προϋπολογισμού αιτήσεων στήριξης

Δράση

Κατώτατος

αιτούμενος και επιλέξιμος προϋπολογισμός

Ανώτατος

αιτούμενος και επιλέξιμος προϋπολογισμός

4.2.1

600.000,00€

3.000.000,00 €

 

VII.        Ένταση ενίσχυσης

 

Περιοχή

Ποσοστό επιχορήγησης

 

Μεσαίες

Μικρές

ΑΜΘ, Κ.Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρος,Δ.Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο

45%

50%

Κρήτη

35%

45%

Δ.Μακεδονία,

40%

Ιόνια Νησιά,

45%

Στερεά Ελλάδα

40%

Δ.Αττική, Πειραιάς- Νήσοι, Νότιο Αιγαίο

30%

40%

Βόρ. Τομέας Αθηνών-Δυτ.Τομέας Αθηνών, Κεντρικ. Τομέας Αθηνών, Νοτ,.Τομέας Αθηνών, Ανατολική Αττική

20%

30%

 

VIII.        Αιτήσεις Στήριξης

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης φακέλων υποψηφιότητας, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά , μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), σύμφωνα με τυποποιημένα υποδείγματα.

 

IX.        Υλοποίηση

-       Το αργότερο εντός ενός έτους από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επενδυτικού σχεδίου στο Μέτρο, οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν στην οικεία Επιτροπή Παρακολούθησης Επενδυτικών Σχεδίων αίτηση καταβολής ενίσχυσης ή να έχουν αιτηθεί και λάβει σχετική παράταση, η οποία δεν μπορεί να ξεπερνά τους έξι μήνες. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να παραιτηθούν από την υλοποίηση της επένδυσης.

-       Η πρώτη αίτηση πληρωμής αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 25% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

-       Οι αιτήσεις ενδιάμεσης πληρωμής και η αίτηση τελικής πληρωμής αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστον στο 20% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της πράξης.

-       Οι δικαιούχοι μετά την ένταξη της πράξης τους, έχουν δικαίωμα να αιτηθούν τη χορήγηση προκαταβολής. Το ύψος της προκαταβολής μπορεί να ανέλθει μέχρι 50% της Δημόσιας Ενίσχυσης που υπολείπεται για την ολοκλήρωση της πράξης. Η δυνατότητα προκαταβολής προϋποθέτει σύσταση τραπεζικής εγγύησης ή ισοδύναμης εγγύησης του Δημοσίου που αντιστοιχεί στο 100% του ποσού της προκαταβολής.

-       Αίτηση τροποποίησης μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε για συγκεκριμένους λόγους (παράταση χρόνου υλοποίησης, αλλαγή χρηματοδοτικού σχήματος, αλλαγή φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου). Αλλαγές στο χρηματοδοτικό σχήμα της απόφασης έγκρισης, ως προς τη συμμετοχή των δικαιούχων με ίδια κεφάλαια γίνονται δεκτές μόνο εφόσον το ύψος των ιδίων κεφαλαίων είναι μεγαλύτερο ή ίσο με το 25% του στο συνολικού κόστους της επένδυσης

-       Ο έλεγχος ανατίθεται σε Επιτροπές Παρακολούθησης, οι οποίες συστήνονται και συγκροτούνται με απόφαση του Περιφερειάρχη και έχουν χωρική αρμοδιότητα την Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα υλοποίησης των επενδύσεων. Οι Επιτροπές Παρακολούθησης είναι τουλάχιστον τριμελείς (Γεωπόνος Αγροτοοικονομολόγος, Πολιτικός Μηχανικός, Μηχανολόγος Μηχανικός)

 

  X.        Περίοδος υποβολής αιτήσεων

13 Ιουλίου 2017-12 Οκτωβρίου 2017

 

XI.        Χρηματοδότηση

Η δημόσια Ενίσχυση της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 30.000.000€

 

Η εταιρεία μας, Σ. ΑΜΟΙΡΑΣ – Δ. ΜΠΑΡΔΑΚΙΔΗΣ Ο.Ε. με διακριτικό τίτλο ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης, διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην επιτυχή σύνταξη επενδυτικών προτάσεων στο Μέτρο της Μεταποίησης και Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων του ΠΑΑ. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας  στο τηλ: 2541083370 ή επισκεφθείτε μας στα γραφεία μας στο 3ο χλμ Ξάνθης – Καβάλας.

 

 

Tags: