Ενημερωτικό για τα Μέτρα 3.1.8 & 4.1.20 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Ενημερωτικό για τα Μέτρα 3.1.8 & 4.1.20 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020

October 02, 2017 - 14:22
0 comments
Ημ. Έναρξης: 
Tuesday, October 10, 2017
Ημ. Λήξης: 
Wednesday, January 10, 2018

Μέτρο 3.1.8 «Υγεία και Ασφάλεια» και 4.1.20 «Ενεργειακή  απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διεύρυνση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους»

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων α’ κύκλου αξιολόγησης: 10.10.2017

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων α’ κύκλου αξιολόγησης: 10.01.2018

Ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών: 23.10.2015

Δικαιούχοι- Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα.
 • Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων.

Τα σκάφη πρέπει:

 • Να είναι εγγεγραμμένα στα ελληνικά νηολόγια/λεμβολόγια ή στα λεμβολόγια των κατά τόπο αρμόδιων Υπηρεσιών Αλιείας.
 • Να είναι καταχωρημένα στο Εθνικό και Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ-ΚΑΜ), εκτός των σκαφών εσωτερικών υδάτων.
 • Να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας.

 

Μέτρο 3.1.8-«Υγεία και Ασφάλεια»:

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Βελτίωση της ασφάλειας των αλιέων επί του των αλιευτικών σκαφών.

Στις δαπάνες υπάγονται σωσίβιες λέμβοι, φωτοβολίδες, συσκευές πυρόσβεσης, βαλβίδες διακοπής καυσίμου, εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνίας και δορυφορικής επικοινωνίας, βαρούλκα ή τύμπανα περιέλιξης των διχτυών, διάδρομοι και κλίμακες αποεπιβίβασης, μηχανισμοί απασφάλισης διχτυών, κάμερες ασφαλείας κ.α.   

 • Βελτίωση των συνθηκών υγείας των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών. Στις δαπάνες υπάγεται η αγορά  kit πρώτων βοηθειών, φαρμάκων αλλά και υπηρεσιών τηλεϊατρικής κ.α.
 • Βελτίωση της υγιεινής των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών.

Στις δαπάνες υπάγονται τουαλέτες και εγκαταστάσεις πλύσης, μαγειρεία και εξοπλισμός για αποθήκευση τροφίμων, συσκευές καθαρισμού νερού για παροχή πόσιμου νερού κ.α.

 • Βελτίωση των εργασιακών συνθηκών επί των αλιευτικών σκαφών.

Στις δαπάνες υπάγονται κιγκλιδώματα, υπόστεγα και εκσυγχρονισμός θαλάμου επιβατών, αντιολισθητική βαφή και ποδοτάπητες από καουτσούκ, μονωτικός εξοπλισμός μείωσης θορύβου, ενδύματα εργασίας και προστατευτικός εξοπλισμός, σήματα έκτακτης ανάγκης κ.α.

Μέτρο 4.1.20: «Ενεργειακή  απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διευρυνση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους».

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Βελτίωση της υδροδυναμικής του κύτους του σκάφους.

Στις δαπάνες υπάγονται μηχανισμοί σταθερότητας όπως σταθμίδες υδροσυλλέκτη και βολβοειδείς πλώρες καθώς και συστήματα ελέγχου μηχανισμού κίνησης και πολλαπλά πηδάλια κ.α.

 • Βελτίωση του συστήματος πρόωσης του σκάφους.

Στις δαπάνες υπάγονται προπέλες και κινητήριοι άξονες, καταλύτες, γεννήτριες υδρογόνου ή φυσικού αερίου, ιστία, ανεμογεννήτριες, ανεμόμυλοι, ανεμογεννήτριες ή φωτοβολταϊκά, πρωραία συστήματα πρόωσης, μετατροπή κινητήρων σε κινητήρες βιοκαυσίμων, δείκτες οικονομίας καυσίμων, εξοπλισμός βελτίωσης συστήματος πρόωσης κ.α.

 • Αλιευτικά εργαλεία και αλιευτικός εξοπλισμός.

Στις δαπάνες υπάγεται η αλλαγή από συρόμενα σε εναλλακτικά εργαλεία, τυχόν τροποποιήσεις σε συρόμενα εργαλεία καθώς και σε  εξοπλισμό παρακολούθησης συρόμενων εργαλείων.

 • Μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ή θερμικής ενέργειας.

Στις δαπάνες υπάγονται βελτιώσεις των συστημάτων ψύξης , κατάψυξης ή μόνωσης για σκάφη κάτω των 18m καθώς και δαπάνες ανακύκλωσης της ενέργειας.

 • Έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης.
 • Μελέτες για τη διερεύνηση της συμβολης των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους στην ενεργειακη απόδοση των αλιευτικών σκαφών.

Μη επιλέξιμες Δαπάνες:

Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες που δεν περιγράφονται στην τεχνικοοικονομική μελέτη, η αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού, ο Φ.Π.Α και οι τόκοι, οι δαπάνες σύστασης εταιρείας καθώς και τα συμβολαιογραφικά έξοδα, τα πρόστιμα ή οι ποινές, ο εξοπλισμός αναψυχής, τα λειτουργικά έξοδα, οι αμοιβές προσωπικού, τα έξοδα μεταβίβασης κυριότητας κ.α.

Προϋπολογισμός – Διάρκεια υλοποίησης:

Ελάχιστο ύψος επενδύσεων ορίζονται οι 2.000,00€. Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης των Πράξεων ορίζονται οι δεκαοκτώ (18) μήνες, με ημερομηνία εκκίνησης την ημερομηνία της Απόφασης Ένταξης της Πράξης και δυνατότητα αιτιολογημένης παράτασης έως 6 μήνες.

Χρηματοδότηση:

Α/Α

 

Επικράτεια της Χώρας

Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά

1

Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Δημόσια Ενίσχυση

50%

85%

Ιδιωτική Ενίσχυση

50%

15%

2

Λοιπές επιχειρήσεις (Μεγέθους Μεγαλύτερου της ΜΜΕ

Δημόσια Ενίσχυση

30%

30%

Ιδιωτική Ενίσχυση

70%

70%

3

Παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας, με αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους έως 12 μέτρα που δεν χρησιμοποιούν συρόμενα εργαλεία

Δημόσια Ενίσχυση

80%

85%

Ιδιωτική Ενίσχυση

20%

15%

 

Η εταιρεία ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης, διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην επιτυχή σύνταξη επενδυτικών προτάσεων σε παρόμοια προγράμματα. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ή  επισκεφθείτε τα γραφεία μας.

Ξάνθη: 3ο χλμ Ε.Ο. Ξάνθης – Καβάλας.  Tηλ: 25410- 83370 .

Υποκατάστημα Χρυσούπολης: Περιμετρική οδός Χρυσούπολης - Βεργίνας 1. Τηλ: 25910-23888.