Αναπτυξιακός Νόμος: Καθεστώς Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων

Time to read
less than
1 minute
Read so far

August 19, 2019 - 09:28
0 comments

Μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2019 η υποβολή επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια του ν. 4399/2016 (Αναπτυξιακός Νόμος) για το καθεστώς ενισχύσεων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων.

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος ανέρχεται στο ποσό των 150.000.000 ευρώ εκ των οποίων τα 145.000.000 ευρώ αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιτόδοτης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και τα 5.000.000 αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

Ελάχιστο Ύψος Επενδυτικών Σχεδίων

Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα και πιο συγκεκριμένα ως εξής:

α. Για Μικρές Επιχειρήσεις στο ποσό των 150.000 ευρώ.

β. Για Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις στο ποσό των 100.000 ευρώ.

γ. Για Κοιν.Σ.Επ., Αγροτικούς Συνεταιρισμούς, Ομάδες Παραγωγών και Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις στο ποσό των 50.000 ευρώ.

Επιλέξιμες Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

Για την εφαρμοφή του παρόντος καθεστώτoς, ως επιλέξιμες δαπάνες ορίζονται οι εξής:

α. Επενδυτικές Δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού.

β. Επενδυτικές Δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού.

γ. Το μισθολογικό κόσοτος των νέων θέσεων εργασίας.

 

Ενημερωθείτε για το καθεστώς ενισχύσεων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Αναπτυξιακού Νόμου στο τηλέφωνο 25410 83370 και στο email [email protected] .