Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης Προτάσεων στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης του CLLD/LEADER Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης

Time to read
less than
1 minute
Read so far

November 14, 2019 - 11:05
0 comments

Η εταιρεία Αναπτυξιακή Ροδόπης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. ανακοινώνει:

ότι με την υπ’ αριθμ. 11/8-11-2019 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) CLLD/LEADER Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης εγκρίθηκαν οι πίνακες των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης (υπ’ αριθμ.177/26.03.2018) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) δημοσίου χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) – LEADER», Υπομέτρου  19.2 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 του τοπικού προγράμματος CLLD LEADER Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης, μετά την ολοκλήρωση του δειγματοληπτικού διοικητικού ελέγχου που πραγματοποίησε η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, λαμβάνοντας υπόψιν και τις παρατηρήσεις-διορθώσεις της ως άνω Υπηρεσίας ως προς τα αποτελέσματα αυτά. Ως εκ τούτου γνωστοποιείται ο πίνακας αποτελεσμάτων αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν ανά υποδράση.

Παρακάτω παρατίθεται συνημμένος ο πίνακας αποτελεσμάτων αξιολόγησης των υποβληθέντων προτάσεων

 

Πηγή: anro.gr