Ανοιχτά για αιτήσεις άλλα 2 καθεστώτα του (β' κύκλου) Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Time to read
less than
1 minute
Read so far

April 13, 2018 - 12:47
0 comments

Δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης για την 2η προκήρυξη των καθεστώτων ενισχύσεων «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» και «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.  

Το καθεστώς «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» αφορά την ενίσχυση αρχικών επενδύσεων νεοσύστατων ΜΜΕ τόσο δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων (ατομικών, εμπορικών εταιρειών, συνεταιρισμών, κοινοπραξιών) όσο και αγροτικών συνεταιρισμών και συμπράξεων, ομάδων παραγωγών και κοιν.σεπ. Το ελάχιστο ύψος για τα επενδυτικά σχέδια ανέρχεται στις 50000€.  Ως ημερομηνία έναρξης των υποβολών ορίζεται η 4η Απριλίου του 2018 και ως καταληκτική ημερομηνία η 30η Ιουνίου του 2018. 

Το καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» αφορά την ενίσχυση με φορολογικές απαλλαγές, των παραπάνω κατηγοριών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών-συμπράξεων, δαπανών μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούνται εντός της μονάδας υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν σε αρχική επένδυση.  Ως ημερομηνία έναρξης των υποβολών ορίζεται η 4η Απριλίου του 2018 και ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 15η Δεκεμβρίου 2018 εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος.

Δείτε τη 2η προκήρυξη για το καθεστώς  «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» εδώ

Δείτε τη 2η προκήρυξη για το καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» εδώ  

Υπενθυμίζουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία για το 3ο καθεστώς "Γενική Επιχειρηματικότητα" του Αναπτυξιακού Νόμου που είναι ανοιχτό για αιτήσεις το τρέχον διάστημα είναι η 21/05/2018. 

Πηγή: ΦΕΚ