Χωρίς έντυπη άδεια θα ξεκινά τη λειτουργία της η πλειοψηφία των μεταποιητικών

Time to read
less than
1 minute
Read so far

December 07, 2018 - 11:43
0 comments

Με μια απλή γνωστοποίηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.notifybusiness.gov.gr και χωρίς έντυπη άδεια θα μπορεί να ξεκινά τη δραστηριότητα της η πλειοψηφία των μεταποιητικών επιχειρήσεων. 

H πλατφόρμα που λειτουργεί από τις 29 Νοεμβρίου με διευρυμένη κάλυψη δραστηριοτήτων αφορά πλέον όλες τις οικονομικές δραστηριότητες του δευτερογενούς τομέα, πλην αυτών με σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και όσων εμπίπτουν στην οδηγία SEVEZO, ενώ από την αρχική της ενεργοποίηση τον Ιούνιο του 2017 μέχρι και τώρα οι δραστηριότητες που υπόκειντο στο συγκεκριμένο καθεστώς ήταν οι μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες του τομέα τροφίμων και ποτών, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα  θέατρα και οι κινηματογράφοι, τα τουριστικά καταλύματα και οι πισίνες εντός αυτών, τα κέντρα αποθήκευσης και διανομής και οι εξορυκτικές δραστηριότητες. Οι αλλαγή αυτή σηματοδοτεί μια ευρύτερη εφαρμογή της αρχής "πρώτα αδειοδοτώ & μετά ελέγχω".

Για την είσοδο του στο πληροφοριακό σύστημα γνωστοποιήσεων ένα φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος ενός νομικού προσώπου χρησιμοποιεί τους κωδικούς Taxis Net. Κατά την υποβολή της γνωστοποίησης ο χρήστης δηλώνει την συγκεκριμένη εγκατάσταση στην οποία θα ασκείται η επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία πρέπει να πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις ασφαλούς λειτουργίας (με τις απαραίτητες εγκρίσεις) και αποτελεί προϋπόθεση της λειτουργίας αυτής. Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει μόνο τα ελάχιστα στοιχεία που κρίνεται απαραίτητο να γνωρίζει η διοίκηση, προκειμένου να διενεργούνται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι. Στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας τηρείται υποχρεωτικά φάκελος με όλα τα απαιτούμενα από τις σχετικές διατάξεις έγγραφα (π.χ., διοικητικές άδειες, εγκρίσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.λπ.). Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της υποβολής μπορεί να ξεκινήσει άμεσα τη λειτουργία της η μεταποιητική μονάδα, χωρίς να απαιτείται κάποια άλλη άδεια.  

Έλεγχος

Ο έλεγχος των μεταποιητικών επιχειρήσεων που έχουν γνωστοποιήσει τη λειτουργία τους στο νέο σύστημα, θα πραγματοποιείται μεταγενέστερα (σε επιχειρήσεις υπό λειτουργία) και δειγματοληπτικά.

Τα τέσσερα ειδικά κριτήρια που θα εξετάζονται με τη χρήση προτύπων & ομογενοποιημένων παραμέτρων είναι:

1. Ο βαθμός κινδύνου που ενέχει κάθε οικονομική δραστηριότητα.
2. Το μέγεθος της οικονομικής δραστηριότητας μιας συγκεκριμένης εγκατάστασης.
3. Το ιστορικό συμμόρφωσης του συγκεκριμένου οικονομικού φορέα ή της εγκατάστασης.
4. Η ύπαρξη συστήματος διαχείρισης κινδύνων ή την έλλειψη αυτού.

Πηγή: naftemporiki.gr